Pažadai šiandien, reforma kitąmet
Mo­kes­čių sis­te­mą komp­lek­siš­kai per­žiū­rė­ti pa­si­ry­žu­si Vy­riau­sy­bė ža­da so­cia­liai tei­sin­ges­nius mo­kes­čius bei di­des­nes pa­ska­tas vers­lui. Ta­čiau va­kar pa­skelb­tos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no mo­kes­ti­nės nau­jo­vės po­li­ti­kų bei eks­per­tų su­tik­tos ne­vie­na­reikš­miš­kai. Po­li­ti­kai Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me pla­ne pa­si­ge­do aiš­ku­mo ir kon­kre­čių de­ta­lių, eko­no­mis­tai įžvel­gė svei­kin­ti­nų ini­cia­ty­vų.

Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­no de­ta­les va­kar vie­šai pir­mas pri­sta­tė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka. Jis pa­pa­sa­ko­jo, ko­kių mo­kes­čių sis­te­mos po­ky­čių ga­li­ma lauk­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Svar­bi ži­nia iš mi­nis­tro lū­pų – kol ne­bus su­tvar­ky­ta da­bar­ti­nė mo­kes­čių sis­te­ma, jo­kių dis­ku­si­jų dėl nau­jų mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė­je ne­bus. To­kią re­vi­zi­ją ža­da­ma at­lik­ti per šiuos me­tus. Pa­vie­šin­tas prie­mo­nių pla­nas ku­riam lai­kui nu­til­dė kal­bas apie va­di­na­mą­jį so­li­da­ru­mo mo­kes­tį. Pa­ja­mų ne­ly­gy­bę val­džia ža­da ma­žin­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, so­cia­li­nes iš­mo­kas su­sie­ti su mi­ni­ma­liu var­to­ji­mo krep­še­liu, su­kur­ti vie­ni­šų pen­si­nio am­žiaus as­me­nų par­amos sis­te­mą. Mi­nis­tro tei­gi­mu, iki va­sa­ros mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ke­ti­na iš­ana­li­zuo­ti da­bar ga­lio­jan­čias mo­kes­čių leng­va­tas ir nu­spręs­ti dėl jų tiks­lin­gu­mo.

Ma­žins skur­dą

Fi­nan­sų mi­nis­tras įsi­ti­ki­nęs, kad ma­žin­ti skur­dą ga­li­ma tik tai­kant komp­lek­si­nes prie­mo­nes. „Neuž­krau­si­me pa­pil­do­mos mo­kes­čių naš­tos vi­du­ri­nei kla­sei, ma­žin­si­me mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems gy­ven­to­jams“, – ža­dė­jo V. Ša­po­ka. Jis in­for­ma­vo apie ke­ti­ni­mus da­lį dar­buo­to­jo ir darb­da­vio mo­ka­mų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų per­kel­ti ant dar­buo­to­jo pe­čių. „Po šios trans­for­ma­ci­jos iš ti­krų­jų nie­kas ne­si­kei­čia, tech­niš­kai kei­čia­si ta­ri­fas, bet tai su­da­ro erd­vę nuo­sek­liai di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį, kad rea­lus ta­ri­fas, ku­rį su­mo­ka gy­ven­to­jai, bū­tų kuo ma­žes­nis“, – aiš­ki­no V. Ša­po­ka. Anot jo, to­kios per­mai­nos bū­ti­nos, nes da­bar­ti­nė sis­te­ma jau yra iš­sik­vė­pu­si. „Ka­dan­gi rea­lus ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­si­keis, pa­pil­do­mi mo­kes­čiai dar­buo­to­jams ne­bus už­krau­na­mi. Svar­bu, kad ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis di­dės nuo­sek­liai“, – tei­gė mi­nis­tras.

Vi­lius Ša­po­ka: „Neuž­krau­si­me pa­pil­do­mos mo­kes­čių naš­tos vi­du­ri­nei kla­sei, ma­žin­si­me mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems gy­ven­to­jams.“

Ki­tą­met pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti di­džią­ją da­lį pen­si­jų sis­te­mos re­for­mų. Iki 2018-ųjų pa­bai­gos už­sib­rėž­ta įver­tin­ti ga­li­my­bę an­tro­sios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų fi­nan­sa­vi­mą per­kel­ti iš „Sod­ros“ į biu­dže­tą. Taip pat V. Ša­po­ka už­si­mi­nė, kad an­tro­sios pa­ko­pos pen­si­jų fon­duo­se ma­žiau­siai kau­pian­tiems gy­ven­to­jams ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti pri­si­dė­ti dau­giau prie sa­vo pen­si­jos kau­pi­mo ar­ba su­grįž­ti į „Sod­rą“.

Vers­lui – „a­tos­to­gos“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je va­kar bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir apie ke­ti­ni­mus per­žiū­rė­ti smul­kio­jo vers­lo ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mus, pa­siū­ly­ti vie­nų me­tų „a­tos­to­gas“ nuo mo­kes­čių bei įmo­kų pra­de­dan­čia­jam vers­lui, taip pat siū­ly­ti 100 proc. pel­no mo­kes­čio leng­va­tą in­ves­ti­ci­joms į tech­no­lo­gi­nį at­si­nau­ji­ni­mą. V. Ša­po­kos tei­gi­mu, mo­kes­čių „a­tos­to­gos“ pra­de­dan­čia­jam vers­lui apims gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ir įmo­kas į „Sod­rą“. „No­ras yra at­pa­lai­duo­ti mak­si­ma­liai, kiek tai įma­no­ma, kad pra­de­dan­ty­sis vers­las ga­lė­tų „į­si­suk­ti“ ir mo­kes­čius pra­dė­tų mo­kė­ti ta­da, kai jau iš­ga­li. Vė­liau tiks­liau apib­rė­ši­me, kas ga­lės tą leng­va­tą gau­ti, pa­teik­si­me dau­giau de­ta­lių dėl prog­no­zuo­ja­mų pa­ja­mų, dar­buo­to­jų skai­čiaus“, – kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras. Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad at­si­ras as­me­nų, sie­kian­čių pa­si­nau­do­ti šia leng­va­ta, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad bus su­kur­ti ir sau­gik­liai, ne­lei­sian­tys pikt­nau­džiau­ti.

„Blo­giau­sia, kad tą pla­ną bus su­dė­tin­ga įgy­ven­din­ti, nes bus daug įvai­rių in­te­re­sų gru­pių, gal ir Sei­mo na­rių pa­sip­rie­ši­ni­mo. To­kioms re­for­moms rei­kia pla­taus mas­to pa­lai­ky­mo.“

Pa­gal Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną, dau­ge­lį mo­kes­ti­nių pert­var­kų ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti per šiuos me­tus. 2017 me­tais taip pat nu­ma­ty­ta keis­ti ak­ci­zų ta­ri­fus ir jų tai­ky­mo apim­tį, įver­ti­nus jų įta­ką vie­šie­siems fi­nan­sams, ša­lies eko­no­mi­kai ir ak­ci­zų su­rin­ki­mui. Be to, ke­ti­na­ma plės­ti dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo iš­ven­gi­mo su­tar­čių tink­lą, per­žiū­rė­ti ho­no­ra­rų ap­mo­kes­ti­ni­mą.

Pa­lan­kiau­sias me­tas permainoms

Sei­mo na­rės bu­vu­sios so­cial­de­mo­kra­tų fi­nan­sų mi­nis­trės Ra­sos Bud­ber­gy­tės nuo­mo­ne, pa­teik­tas pla­nas yra ga­na ap­ta­kus. Be to, ne­ma­žai svar­bių da­ly­kų ati­dė­ta ki­tiems me­tams ar net ka­den­ci­jos pa­bai­gai. „Da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­li pri­im­ti vi­sus spren­di­mus – ir ne­po­pu­lia­rius, bet bū­ti­nus. Po rin­ki­mų tam pats pa­lan­kiau­sias me­tas, nes vė­liau po­li­ti­nės va­lios ga­li pri­trūk­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rė. Ji pri­si­pa­ži­no, kad žo­dis „komp­lek­siš­kai“ jai vi­suo­met aso­ci­juo­ja­si su ne­ryž­tin­gu­mu ir prob­le­mų spren­di­mo ati­dė­lio­ji­mu. „Me­tai iš me­tų įvai­rios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos juo­du ant bal­to mums pa­kar­to­ti­nai su­ra­šo prob­le­mas, ku­rias bū­ti­na spręs­ti, ta­čiau mes vis iš nau­jo gi­li­na­mės ir ruo­šia­mės di­de­liems komp­lek­si­niams po­ky­čiams, kol pri­stin­ga­me po­li­ti­nės va­lios bei ryž­to“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rė. Ji pri­mi­nė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ro­džiu­sio­je Lie­tu­vos pa­žan­gos at­as­kai­to­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais, jog Lie­tu­vo­je ne­pa­kan­ka­mai ma­ži­na­mas skur­das, so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė – di­džiau­sia vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (Lie­tu­vo­je tur­tin­giau­sių­jų pa­ja­mos yra 7,5 kar­to di­des­nės nei skur­džiau­sių­jų), su­nkiai spren­džia­mi iš­šū­kiai, su­si­ję su dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mu, to­dėl iš­kils di­de­lių fi­nan­si­nių prob­le­mų, bus su­nkiau fi­nan­suo­ti pen­si­jas, svei­ka­tos prie­žiū­rą bei švie­ti­mą. „Sup­ran­tu, kad keis­ti mo­kes­čių sis­te­mą, ypač komp­lek­siš­kai, nė­ra leng­va. Bet ga­li­mi ir tam ti­kri kon­kre­tūs spren­di­mai jau da­bar, ne­lau­kiant 2018 me­tų“, – ma­no R. Bud­ber­gy­tė.

Pa­sik­ly­do tarp pri­ori­te­tų

Sei­mo na­rei bu­vu­siai fi­nan­sų mi­nis­trei kon­ser­va­to­rei Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei mo­kes­ti­nė Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­no da­lis įspū­džio taip pat ne­pa­da­rė. „Dau­giau ma­žiau šab­lo­ni­nės fra­zės, ru­ti­ni­niai da­ly­kai, ku­riuos ga­li­ma ras­ti pa­sta­rų­jų tri­jų Vy­riau­sy­bių prog­ra­mo­se“, – įver­ti­no par­la­men­ta­rė.

Ji pri­si­mi­nė, kaip tvir­ti­nant Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą klau­sė prem­je­ro S. Skver­ne­lio, kas bus da­ro­ma su mo­kes­čiais. „Ta­da prem­je­ras ra­mi­no, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne ra­si­me vi­sus at­sa­ky­mus. Ta­čiau ir da­bar man aiš­ku tik tiek, kiek ir bu­vo gruo­dį. Di­de­lių po­ky­čių ti­krai ne­ma­tau“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė. Pa­sak jos, vie­nin­te­lė aiš­kes­nė prog­ra­mos min­tis, bet ir ta pa­teik­ta „la­bai at­sar­giai“, – apie dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo per­žiū­rė­ji­mą. „Vals­tie­čių“ rin­ki­mų prog­ra­mo­je tai bu­vo įra­šy­ta kon­kre­čiai. „Da­bar vėl grįž­ta­ma į pra­di­nę sta­di­ją, ža­da­ma ana­li­zuo­ti ir pro­ce­są baig­ti 2019 me­tų ket­vir­tą­jį ket­vir­tį. Tad kaip ga­li­ma ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nis? Tai reiš­kia, kad ir to­liau aukš­tyn bus stu­mia­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. Bet kuo to­liau, tuo ma­žiau tai bus veiks­min­ga“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rė.

Ji ste­bė­jo­si, kad vie­ną svar­biau­sių prog­ra­mi­nių da­ly­kų „vals­tie­čiai“ nu­kė­lė į pa­čią ka­den­ci­jos pa­bai­gą. „Va­di­na­si, vi­sus ka­den­ci­jos me­tus ga­li­ma lauk­ti to­kių pa­kei­ti­mų, ko­kius ma­tė­me per vi­są Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės lai­ko­tar­pį“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė.

Įžvel­gė tei­gia­mų da­ly­kų

„Swed­bank“ Lie­tu­vo­je vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ną ver­ti­nąs tei­gia­mai, nes ja­me yra daug ge­rų ini­cia­ty­vų, nu­ma­ty­ta ne­ma­žai struk­tū­ri­nių re­for­mų. „Blo­giau­sia, kad tą pla­ną bus su­dė­tin­ga įgy­ven­din­ti, nes bus daug įvai­rių in­te­re­sų gru­pių, gal ir Sei­mo na­rių pa­sip­rie­ši­ni­mo. To­kioms re­for­moms rei­kia pla­taus mas­to pa­lai­ky­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eko­no­mis­tas.

Siū­ly­mai mo­kes­čių sri­ty­je jam taip pat at­ro­do ge­ri. N. Ma­čiu­lis sa­kė la­bai pri­ta­riąs ini­cia­ty­vai di­din­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ak­ci­zą bei tai­ky­ti šį mo­kes­tį cu­krui. „Tai ne tik prie­mo­nė pa­pil­dy­ti biu­dže­tą. Tai ga­li­my­bė keis­ti gy­ven­to­jų el­ge­sį, ska­tin­ti juos gy­ven­ti svei­kiau“, – pa­brė­žė eks­per­tas. Pa­sak jo, svei­kin­ti­nas da­ly­kas ir dis­ku­si­ja apie au­to­mo­bi­lių mo­kes­čio įve­di­mą. „Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, eko­no­mis­tai jau se­niai re­ko­me­duo­ja Lie­tu­vai ma­žin­ti dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mą, o biu­dže­to pra­ra­di­mus kom­pen­suo­ti tur­to mo­kes­čiais. Au­to­mo­bi­lio mo­kes­tį ga­li­ma su­kons­truo­ti taip, kad jis bū­tų ne­la­bai ža­lin­gas ma­žiau ga­li­my­bių jį su­mo­kė­ti tu­rin­tiems žmo­nėms, bū­tų iš da­lies prog­re­sy­vus“, – tei­gė J. Mačiulis

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos Mo­kes­čių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ma­rius Dub­ni­ko­vas spė­jo, kad ge­res­niam prog­ra­mos prie­mo­nių pla­nui par­eng­ti Vy­riau­sy­bei grei­čiau­siai pri­trū­ko lai­ko. „Tam ti­krą kryp­tį ga­li­ma ma­ty­ti, ta­čiau iš to­kios prog­ra­mos no­rė­tų­si dau­giau aiš­ku­mo ir kon­kre­tu­mo. Su­si­da­ro įspū­dis, kad gau­na­me tą pa­čią in­for­ma­ci­ją, ku­ri jau bu­vo pa­teik­ta prieš Nau­juo­sius me­tus tvir­ti­nant Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“, – sa­kė mo­kes­čių ži­no­vas. Dau­gu­ma da­ly­kų bu­vo ži­no­mi ir iš „vals­tie­čių“ rin­ki­mų prog­ra­mos, to­dėl staig­me­nų nė­ra.