Pavojingo viruso politikai dar nesibaimina
Pie­tų Ko­rė­jo­je siau­čian­tis Ar­ti­mų­jų Ry­tų kvė­pa­vi­mo ta­kų sind­ro­mo (MERS) vi­ru­sas, nuo ku­rio jau mi­rė de­vy­ni žmo­nės, Lie­tu­vai pa­vo­jaus kol kas ne­ke­lia. Ta­čiau spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad jud­ria­me pa­sau­ly­je už­kar­dų in­fek­ci­joms plis­ti ne­bė­ra.

At­slū­gus ebo­los karšt­li­gės epi­de­mi­jai per pa­sau­lį ri­ta­si nau­jo pa­vo­jin­go vi­ru­so su­kel­ta ban­ga. Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis vi­sas dė­me­sys su­telk­tas į Pie­tų Ko­rė­ją, ku­riai už­kra­tas smo­gė su ypa­tin­ga jė­ga. Pus­ket­vir­to tūks­tan­čio ko­rė­jie­čių izo­liuo­ti, jiems tai­ko­mas ka­ran­ti­nas, ne­vei­kia 22 ša­lies uni­ver­si­te­tai ir dau­giau nei 2400 mo­kyk­lų, gat­vė­se žmo­nės vaikš­to dė­vė­da­mi ap­sau­gi­nes kau­kes ir ne­drįs­ta lan­ky­tis vie­šuo­se ren­gi­niuo­se.

Ar MERS ke­lia pa­vo­jų Lie­tu­vai ir ar su­ge­bė­tu­me nuo šio pa­vo­jin­go vi­ru­so ap­si­gin­ti? Po­li­ti­kų nuo­mo­ne, nė­ra jo­kio pa­grin­do pa­ni­kuo­ti. Me­di­kai yra ne to­kie op­ti­mis­tiš­ki, Jų tei­gi­mu, vi­ru­sas bet ka­da ga­li pa­tek­ti į ša­lį, to­dėl in­fek­ci­jos pro­trū­kiui rei­kia ruo­štis iš anks­to.

Seks in­for­ma­ci­ją

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) vi­ce­pir­mi­nin­ko An­ta­no Ma­tu­lo tei­gi­mu, MERS vi­ru­su už­si­krė­tu­sių as­me­nų gy­dy­mas ir me­di­kų ap­sau­ga yra to­kia pat kaip ir gri­po at­ve­ju.

“Lie­tu­va per­nai bu­vo pa­si­ren­gu­si pa­nde­mi­niam gri­pui, to­dėl, esant rei­ka­lui, tik­tų ta pa­ti sis­te­ma ir ap­sau­gos prie­mo­nės”, - LŽ sa­kė jis. Kar­tu A. Ma­tu­las pri­pa­ži­no, kad mū­sų ša­lis “silp­nai pa­si­ren­gu­si” ga­li­moms in­fek­ci­jų at­akoms. “Fak­tas, kad gy­dy­mo įstai­gos, ypač in­fek­ci­nės li­go­ni­nės, yra pa­se­nu­sios”, - tei­gė po­li­ti­kas. A. Ma­tu­lo nuo­mo­ne, ga­li­my­bė, kad MERS vi­ru­sas pa­teks į Lie­tu­vą, yra mi­ni­ma­li. To­dėl Sei­mo SRK kol kas dė­me­sio skir­ti ne­ke­ti­na. “Ži­nau, kad ki­tą sa­vai­tę pa­si­ta­ri­mą šia te­ma pla­nuo­ja reng­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Mes sek­si­me in­for­ma­ci­ją”, - kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Anot Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro Epi­de­mio­lo­gi­nės prie­žiū­ros sky­riaus va­do­vės Ga­li­nos Zag­reb­ne­vie­nės, MERS vi­ru­sas yra nau­jas, iki šiol nė­ra tiks­liai nu­sta­ty­tas jo at­si­ra­di­mo šal­ti­nis, esa­ma tik prie­lai­dų. “Anks­čiau ma­ny­ta, kad in­fek­ci­jos ži­di­nys - už­si­krė­tę gy­vū­nai. Ta­čiau Pie­tų Ko­rė­jos at­ve­jis ro­do, kad vi­ru­sas plin­ta per orą. To­dėl vie­na­reikš­miš­kai pa­sa­ky­ti su­nku”, - LŽ sa­kė spe­cia­lis­tė.

Jos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je ne­re­gis­truo­tas nė vie­nas su­sir­gi­mo dėl MERS at­ve­jis. G. Zag­reb­ne­vie­nės nuo­mo­ne, iš­pli­tus vi­ru­sui, ga­li­ma bū­tų pa­nau­do­ti ba­zę, ku­ri bu­vo nu­ma­ty­ta ren­gian­tis ko­vai su ebo­los epi­de­mi­ja. “Ta­čiau tai - po­li­ti­nis klau­si­mas, čia tu­ri nu­spręs­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja", - pa­brė­žė spe­cia­lis­tė. Anot jos, Eu­ro­pos li­gų kon­tro­lės cen­tras šiuo me­tu itin ak­cen­tuo­ja sau­gaus el­ge­sio ke­liau­jant po ri­zi­kin­gas šiuo po­žiū­riu ša­lis tai­syk­les.

Su­si­do­ro­ti bū­tų sudėtinga

Ži­no­mas in­fek­to­lo­gas, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­vy­das Laiš­ko­nis ma­no, kad “mū­sų da­bar­ti­nei me­di­ci­nai” su­si­do­ro­ti su MERS, kaip ir bet ku­ria ki­ta in­fek­ci­ja, bū­tų su­dė­tin­ga.

“Pri­si­min­ki­me pa­si­ruo­ši­mą ebo­los epi­de­mi­jai. Ma­tė­me spek­tak­lį žmo­nėms nu­ra­min­ti”, - LŽ sa­kė me­di­kas. Anot jo, per ke­tu­ris de­šimt­me­čius pa­sau­ly­je at­ras­ta apie 40 nau­jų in­fek­ci­nių li­gų su­kė­lė­jų, tarp jų ir ko­ro­na­vi­ru­sai, ku­riems pri­klau­so MERS. Kol kas jis ma­žai iš­tir­tas, to­dėl dar pa­vo­jin­ges­nis. “Vi­ru­sas per­si­me­tė į to­kią aukš­to ly­gio me­di­ci­nos kul­tū­ros ša­lį kaip Pie­tų Ko­rė­ja. Ta­čiau apie pir­muo­sius su­sir­gi­mo at­ve­jus čia, taip pat Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, bu­vo pra­neš­ta la­bai pa­vė­luo­tai. Taip jau yra, kad ša­lys, bi­jo­da­mos tu­ris­tų su­ma­žė­ji­mo, to­kius fak­tus sten­gia­si slėp­ti”, - aiš­ki­no A. Laiš­ko­nis.

Pro­fe­so­riaus tei­gi­mu, pa­ni­kuo­ti dėl MERS pli­ti­mo Lie­tu­vo­je gal ir ne­ver­ta, bet reng­tis bū­ti­na. “In­fek­ci­jų bu­vo, yra ir bus. Pa­sau­liui ju­dant, bet ka­da bet ku­ri in­fek­ci­ja ga­li at­si­ras­ti Lie­tu­vo­je. Kol kas nie­kas nie­ko ne­kal­ba, kur gy­dy­tu­me MERS už­si­krė­tu­sius li­go­nius”, - pa­žy­mė­jo A. Laiš­ko­nis. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad mū­sų ša­ly­je ne­ren­gia­mi epi­de­mio­lo­gi­jos gy­dy­to­jai.

Vak­ci­nos nėra

Pir­mie­ji li­gų dėl MERS at­ve­jai bu­vo nu­sta­ty­ti 2012 me­tais Sau­do Ara­bi­jo­je ir Jor­da­ni­jo­je. Ko­ro­na­vi­ru­sai - tai di­de­lė gru­pė kvė­pa­vi­mo ta­kų vi­ru­sų, ku­rie su­ke­lia pa­ukš­čių ir žin­duo­lių li­gas. Dau­gu­ma su­sir­gi­mų MERS už­re­gis­truo­ti Ara­bi­jos pu­sia­sa­ly­je ir kai­my­nė­se ša­ly­se. Įvež­ti­niai at­ve­jai nu­sta­ty­ti Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Grai­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Olan­di­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Egip­te, Ma­lai­zi­jo­je, Fi­li­pi­nuo­se, Tu­ni­se, JAV.

Li­ga pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mu, ko­su­liu, čiau­du­liu, pa­sun­kė­ju­siu kvė­pa­vi­mu, rau­me­nų skaus­mu, kai ka­da - vi­du­ria­vi­mu. Su­nkes­niais at­ve­jais iš­si­vys­to pneu­mo­ni­ja, inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas. Mirš­ta­mu­mas sie­kia apie 30 pro­cen­tų. Vak­ci­nos nuo MERS nė­ra.