Paviešino naujų dokumentų apie KGB veiklą Lietuvoje
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras pa­vie­ši­no Ypa­tin­ga­ja­me ar­chy­ve sau­go­mus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius KGB veik­lą 1974 – 1985 me­tais.

Iš vi­so pa­vie­šin­tas 81 nau­jas do­ku­men­tas, at­spin­din­tis LSSR KGB žval­gy­bos sky­riaus ir 2-osios val­dy­bos veik­lą.

Do­ku­men­tai pa­skelb­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je kgbveik­la.lt.

Da­lis do­ku­men­tų at­sklei­džia Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to (LKP CK) ir KGB bend­ra­dar­bia­vi­mą. Šiuo­se do­ku­men­tuo­se KGB nuo­lat in­for­muo­da­vo LKP CK apie lie­tu­vių emig­ran­tų or­ga­ni­za­ci­jų – Vy­riau­sio­ji Lie­tu­vos iš­lais­vi­ni­mo ko­mi­te­to, Ame­ri­kos lie­tu­vių ta­ry­bos, Jung­ti­nio na­cio­na­li­nio Ame­ri­kos pa­bal­ti­jie­čių ko­mi­te­to ir ki­tų – veik­lą ir įžvel­gia­mas grės­mes so­vie­ti­nei sant­var­kai.

„Pa­žy­mė­ti­na tai, kad LSSR KGB in­for­ma­ci­ją apie lie­tu­vių emig­ran­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą gau­da­vo ne tik iš KGB agen­tų, bet ir iš SSSR am­ba­sa­do­je JAV dir­bu­sių lie­tu­vių, pa­vyz­džiui, iš pir­mo­jo am­ba­sa­dos se­kre­to­riaus Vac­lo­vo Sa­ka­laus­ko ir an­tro­jo am­ba­sa­dos se­kre­to­riaus Rim­gau­do Ma­li­šaus­ko. Apie tai liu­di­ja dvi vie­ši­na­mos SSSR am­ba­sa­dos JAV pa­žy­mos, per­duo­tos į LSSR KGB. Be to, sa­vo ruo­žtu apie lie­tu­vių emig­ran­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą LSSR KGB gau­da­vo ži­nias iš LSSR Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Po­li­ti­nės in­for­ma­ci­jos sky­riaus, apie ką liu­di­ja vie­ši­na­ma šio sky­riaus pa­žy­ma. Be­je, mi­nė­tam URM sky­riui va­do­vau­da­vo kad­ri­niai KGB ka­ri­nin­kai, vie­nas iš jų bu­vo pul­ki­nin­kas Ri­čar­das Vai­gaus­kas“, – nu­ro­do­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro pra­ne­ši­me.

Da­lį do­ku­men­tų su­da­ro KGB pa­žy­mos apie ava­ri­jas įvai­riuo­se ša­lies pra­mo­nės ob­jek­tuo­se, an­ti­so­vie­ti­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rių pa­ieš­ką, an­ti­so­vie­ti­nį lei­di­nį „Auš­ra“.

Taip pat pub­li­kuo­ti KGB do­ku­men­tai apie nau­jai iš­rink­tą po­pie­žių Jo­ną Pa­ulių II, Lie­tu­vių ka­ta­li­kų moks­lo aka­de­mi­jos veik­lą bei apie už­sie­nio lie­tu­vių na­cio­na­lis­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­si­ruo­ši­mą švęs­ti 600-ų me­tų Lie­tu­vos krikš­to ju­bi­lie­jų.