Pavasarinė šiluma dar išsilaikys
Ki­ta sa­vai­tė bus ap­niu­ku­si ir lie­tin­ga, ši­lu­ma iš­si­lai­kys, pir­ma­die­nio nak­tį ša­ly­je kai kur nu­ma­to­ma šlapd­ri­ba.

Sek­ma­die­nio nak­tį be žy­mes­nių kri­tu­lių, va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se pūs gū­sin­gas vė­jas, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos nuo 2 laips­nių ši­lu­mos iki 3 šal­čio, pra­ne­ša Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba. Die­ną vė­jas rims, per ša­lį pra­slinks ne­di­de­lio lie­taus zo­na, oras su­šils iki 3-7 laips­nių.

Pir­ma­die­nio nak­tį vie­to­mis nu­ma­to­mi ne­di­de­li kri­tu­liai, Vil­niaus ir Kau­no ra­jo­nuo­se lau­kia­ma šlapd­ri­bos, daug kur pa­šals. Die­ną tem­pe­ra­tū­ra vėl kils iki 2–7 laips­nių ši­lu­mos. Ki­tą sa­vai­tę iš­si­lai­kys ap­niu­kę, lie­tin­gi orai, nak­ti­mis tik kai kur nu­ma­to­ma ne­igia­ma 1 laips­nių šal­čio tem­pe­ra­tū­ra, die­no­mis su­šils iki 3-7 laips­nių.