Pavasarį į Lietuvą gali atvykti Donaldo Trumpo bendražygis
Į Lie­tu­vą pa­va­sa­rį ga­li at­vyk­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po po­li­ti­nis bend­ra­žy­gis, bu­vęs Niu­jor­ko me­ras Ru­dy Giu­lia­ni, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras sa­kė ga­li­mą vi­zi­tą su R.Giu­lia­ni ap­ta­ręs te­le­fo­nu. Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, vi­zi­to me­tu daug dė­me­sio bū­tų ski­ria­ma ki­ber­ne­ti­niam ir ener­ge­ti­niam sau­gu­mui.

„Jis (...) ti­krai no­ri at­va­žiuo­ti ar­ti­miau­siu me­tu, gal pa­va­sa­rį, į Lie­tu­vą pats. Ap­tar­tu­me daug kon­kre­čių rei­ka­lų: ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, ku­riuo jis do­mi­si, ar­ba ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą, kas pa­skir­ta pre­zi­den­to D.Trum­po jam rū­pin­tis“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

D.Trum­pas šį mė­ne­sį pa­skel­bė, kad R.Giu­lia­ni pa­ta­ri­nės jo ad­mi­nis­tra­ci­jai ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais. Anks­čiau 72 me­tų bu­vęs Niu­jor­ko me­ras bu­vo mi­ni­mas ir tarp kan­di­da­tų į vals­ty­bės se­kre­to­riaus par­ei­gas, bet D.Trum­pas ga­liau­siai jo ne­pa­si­rin­ko.

Per JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ne­ri­mą su­kė­lė D.Trum­po par­eiš­ki­mai, kad jis dėl NA­TO są­jun­gi­nin­kų gy­ny­bos ap­sisp­ręs­tų tik įver­ti­nęs, ar jie pa­kan­ka­mai fi­nan­suo­ja gy­ny­bą.