Pavardžių rašyba svarbi ne tik lenkams, bet ir lietuviams
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pir­ma­die­nį ra­di­jo sto­čiai „Znad Wi­lii“ smulk­me­no­mis pa­va­di­no len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos prob­le­mas ir tei­gė, jog ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių ra­šy­mas yra svar­bus ne tik len­kams, bet ir lie­tu­viams.

Abie­jų ša­lių at­sto­vus jis ra­gi­no ties jo­mis ne­užs­trig­ti ir „da­ry­ti svar­biau­sius dar­bus, di­de­lius dar­bus“.

„Gal tas smulk­me­nas tie­siog pa­da­ry­ki­me taip, kad jos ei­tų ša­lia kaip klau­si­mas, ku­ris ne­išsp­ręs­tas tiek daug me­tų. (…) Ne­tu­ri­me ta­me užs­trig­ti, mes tu­ri­me da­ry­ti svar­biau­sius dar­bus, di­de­lius dar­bus, – len­kų ra­di­jo sto­čiai „Znad Wi­lii“ sa­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­tas V. Pra­nckie­tis: – Ka­da mes prie smul­kių da­ly­kų su­sto­ja­me, mes ne­ga­li­me ma­ty­ti stra­te­gi­nių da­ly­kų.“

Pa­sak par­la­men­to va­do­vo, val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ne­ga­li pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už anks­tes­nių Sei­mų dar­bą, ku­rių me­tu ne­bu­vo iš­spręs­tas klau­si­mas dėl ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se.

V.Pra­nckie­tis tei­gė, kad par­ti­ja svars­tys ga­li­mus spren­di­mo bū­dus, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį, jog ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių ra­šy­mas yra svar­bus ne tik len­kams, bet ir lie­tu­viams.

„Mes kai tik pa­ju­di­na­me, tai pa­ju­di­na­me di­de­lį van­de­nį – ne tik di­džiau­sią ma­žu­mą, bet ir di­džiau­sią dau­gu­mą. Ne­ga­li­me su­prie­šin­ti tau­tų“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Po Sei­mo rin­ki­mų „vals­tie­čiai“ svars­tė idė­ją pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je leis­ti ra­šy­ti abi pa­var­dės ver­si­jas – lie­tu­viš­kais ir lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis. Re­gis­truo­se bū­tų ga­li­ma nau­do­ti tik lie­tu­viš­ką­jį va­rian­tą.

Pa­var­džių ra­šy­bos klau­si­mas ak­tua­lus ne tik Lie­tu­vos len­kams, bet ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Vis­gi kri­ti­kai sa­ko, kad įtei­si­nus ne­lie­tu­viš­kus raš­me­nis bū­tų su­men­kin­tas lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai dau­ge­lį me­tų svars­tė du va­rian­tus – leis­ti ori­gi­na­lią ra­šy­bą pa­grin­di­nia­me įra­še ar­ba pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je, ta­čiau nei vie­nos iš šių for­mų ne­įtei­si­no.

Var­šu­va taip pat ste­bi Lie­tu­vos len­kų švie­ti­mo si­tua­ci­ją.

„Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis kai­my­ni­nę Len­ki­ją įvar­di­ja stra­te­gi­ne par­tne­re ir ža­da siek­ti „per­krau­ti“ dvi­ša­lius san­ty­kius.