Pavadinimuose leis naudoti x, q ar w?
Vy­riau­sy­bė­je vėl gai­vi­na­ma idė­ją leis­ti re­gis­truo­ti įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­va­di­ni­mus vi­so­mis lo­ty­niš­ko­mis – ne tik lie­tu­viš­ko­mis – rai­dė­mis. Ti­ki­ma­si, kad to­kiu bū­du bus su­da­ry­tos vie­no­dos są­ly­gos vie­tos ir už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nėms.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo bei Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mų įsta­ty­mo pro­jek­tus, ku­riais siū­lo­ma Lie­tu­vo­je vei­kian­čių įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­va­di­ni­muo­se nau­do­ti rai­des x, q ar w.

„Mes šiuo re­gu­lia­vi­mu rea­guo­ja­me į įmo­nių ir vers­lo po­rei­kį, nes ne­ma­žai įmo­nių ple­čia sa­vo pa­slau­gų spek­trą į už­sie­nio rin­kas ir da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro ne­vie­no­das kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas už­sie­nio ju­ri­di­niams as­me­nims, ku­rie re­gis­truo­ja­si Lie­tu­vo­je ir ga­li nau­do­ti vi­sus lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­nis, o lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nės to­kios tei­sės ne­tu­ri“, – BNS sa­kė ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ra­mū­nas Bu­ro­kas.

Šiuo me­tu ju­ri­di­nių as­me­nų pa­va­di­ni­mai tu­ri bū­ti su­da­ro­mi tik vals­ty­bi­ne kal­ba, ta­čiau už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nėms ar įstai­goms bu­vo lei­džia­ma nau­do­ti pa­va­di­ni­mus ir už­sie­nio kal­ba. Be to, ga­lio­jan­čią tvar­ką nau­jai stei­gia­mos įmo­nės ga­lė­da­vo apei­ti no­ta­rams pa­tvir­ti­nus jų pa­va­di­ni­mus, ar už­sie­ny­je įre­gis­tra­vu­sios pre­kės ženk­lą su mi­nė­to­mis rai­dė­mis.

Siū­ly­mai įmo­nių pa­va­di­ni­muo­se nau­do­ti vi­sas lo­ty­niš­kas rai­des Sei­mui bu­vo tei­kia­mi prieš tre­jus me­tus, ta­čiau tuo­met par­la­men­ta­rai juos at­me­tė.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja iki rugp­jū­čio 23 die­nos lau­kia su­in­te­re­suo­tų as­me­nų pa­sta­bų. R.Bu­ro­ko tei­gi­mu, iki šiol mi­nis­te­ri­ja nė­ra su­lau­ku­si jo­kių pa­sta­bų ar pa­siū­ly­mų.