Patys priėmė, patys taisys
Sei­mas pra­dės tai­sy­ti ką tik pri­im­tą nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Pa­tai­sas šian­dien įre­gis­tra­vo val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja (LSDP).

Iš vi­so pa­teik­ta 11 pa­tai­sų, vi­sos jos skir­tos di­din­ti dar­buo­to­jų ga­ran­ti­jas ir so­cia­li­nį sau­gu­mą dar­be. Sei­mui siū­lo­ma svars­ty­ti ir pri­im­ti nuo­sta­tas, kad, ki­lus abe­jo­nių dėl dar­bo su­tar­ties są­ly­gų, jos bū­tų aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jo nau­dai. Taip pat kad iš­ei­ti­nė iš­mo­ka bū­tų dvi­gu­bi­na­ma, kai dar­buo­to­jas pats nu­trau­kia dar­bo su­tar­tį dėl li­gos, ne­įga­lu­mo ar­ba su­ka­kus se­nat­vės pen­si­jos am­žiui ar dėl šei­mos na­rio slau­gos. Siū­lo­ma tri­gu­bin­ti įspė­ji­mo ter­mi­nus dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems vai­kus.

At­siž­vel­gus į pro­fe­si­nių są­jun­gų rei­ka­la­vi­mus Dar­bo ko­dek­se siū­lo­ma ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­tis su­da­ry­ti tik su so­cia­li­niu drau­di­mu apd­raus­tais as­me­ni­mis. Taip pat nu­ma­to­ma trum­pes­nė dar­bo die­na prieš šven­tes. Darb­da­viai pri­va­lė­tų į dar­bo lai­ką įtrauk­ti virš­va­lan­džius, dar­bą šven­čių, poil­sio die­no­mis, nak­tį ir pa­pil­do­mą dar­bą pa­gal su­si­ta­ri­mus. Dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems vai­kus, nu­ma­to­mi at­os­to­gų pri­ori­te­tai. Nu­ma­to­mos ir ki­tos ga­ran­ti­jos dar­buo­to­jams.

„Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas Sei­me ke­ti­na­me svars­ty­ti ir pri­im­ti ar­ti­miau­sių po­sė­džių me­tu, o pa­tai­sy­tas Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų,“ – sa­kė LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Sei­mas, at­me­tęs pre­zi­den­tės ve­to, Dar­bo ko­dek­są pri­ėmė pra­ėju­sią sa­vai­tę.