Patvirtinti Seimo komitetų vadovai
Sei­mas nu­ta­rė pa­tvir­tin­ti 15 Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus ir jų pa­va­duo­to­jus. Už tai nu­ma­tan­tį nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys, prieš – 1, su­si­lai­kė 10 par­la­men­ta­rų.

Kaip pra­ne­šė Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Si­mo­nas Gent­vi­las.

Au­di­to ko­mi­te­tui va­do­vaus opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vė Sei­mo na­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju ta­po Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Sta­sys Ja­ke­liū­nas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais – Sei­mo na­riai And­rius Pa­lio­nis ir Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.

Sei­mo na­rys Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius va­do­vaus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Dai­nius Krei­vys.

Di­džiau­siam Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­tais pa­tvir­tin­ti 7 Sei­mo na­riai: Ri­mas And­ri­kis, Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Li­nas Bal­sys, Ra­sa Bud­ber­gy­tė, And­rius Ku­bi­lius, Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius, Min­dau­gas Pui­do­kas.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys And­rie­jus Stan­či­kas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Ka­zys Star­ke­vi­čius.

Šio­je ka­den­ci­jo­je įkur­to Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Arū­nas Ge­lū­nas.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui va­do­vaus Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja pa­tvir­tin­ta Sei­mo na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vu ta­po Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys To­mas To­mi­li­nas.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­tvir­tin­ta Sei­mo na­rė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša va­do­vaus Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju ta­po Sei­mo na­rys Man­tas Ado­mė­nas.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Sta­sys Šed­ba­ras.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vaus Sei­mo na­rys Juo­zas Ber­na­to­nis, ku­ris par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo gruo­džio 9 d., pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju ta­po Sei­mo na­rys Egi­di­jus Va­rei­kis.

Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rys Al­gis Strel­čiū­nas.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui va­do­vaus Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas Sei­mo na­rys Leo­nar­das Tal­mon­tas.