Patvirtinti Seimo komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai
Sei­mas, 101 par­la­men­ta­rui bal­sa­vus už, nė vie­nam ne­bu­vus prieš ir vie­nam su­si­lai­kius, pa­tvir­ti­no Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kus ir jų pa­va­duo­to­jus.

Pri­im­tu tei­sės ak­tu An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas Vi­ta­li­jus Gai­lius, jo pa­va­duo­to­ju – Da­rius Ka­mins­kas; Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Vir­gi­li­jus Po­de­rys, pa­va­duo­to­ju – Ar­tū­ras Skar­džius; Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke – Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, pa­va­duo­to­ju – Jus­tas Džiu­ge­lis; Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Kęs­tu­tis Smir­no­vas, pa­va­duo­to­ju – Vir­gi­li­jus Alek­na; Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Pe­tras Va­liū­nas, pa­va­duo­to­ju – Ri­mas And­ri­kis; Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Dai­nius Gai­žaus­kas, pa­va­duo­to­ju – Ar­vy­das Anu­šaus­kas; Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke – Guo­da Bu­ro­kie­nė, pa­va­duo­to­ju – Kęs­tu­tis Ma­siu­lis; Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Juo­zas Ole­kas, pa­va­duo­to­ja – Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė; Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – Pe­tras Čim­ba­ras; Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke – Lai­mu­tė Mat­ke­vi­čie­nė, pa­va­duo­to­ju – Al­gi­man­tas Dumb­ra­va; Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku – My­ko­las Ma­jaus­kas, pa­va­duo­to­ja – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.