Patvirtinti penki kandidatai į TS-LKD pirmininko pareigas
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se da­ly­vaus da­bar­ti­nis va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Sei­mo na­riai My­ko­las Ma­jaus­kas, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis.

Tai pir­ma­die­nio va­ka­rą pa­tvir­ti­no TS-LKD pre­zi­diu­mas.

G.Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė 40, P.Sau­dar­go – 19, Ž.Pa­vi­lio­nio – 13, M.Ma­jaus­ko – de­vy­ni, A.Bi­lo­tai­tės – trys par­ti­jos sky­riai ir bend­ruo­me­nės.

TS-LKD sky­riai, bend­ruo­me­nės, frak­ci­jos kan­di­da­tais iš vi­so bu­vo iš­kė­lę 18 par­ti­jos na­rių. Tarp jų bu­vo ir par­la­men­ta­rai Ire­na De­gu­tie­nė, And­rius Ku­bi­lius, Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, Man­tas Ado­mė­nas, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Ri­man­tas Da­gys, eks­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Stun­dys, Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Vy­gau­das Ušac­kas. Jie at­si­sa­kė var­žy­tis dėl par­ti­jos va­do­vo par­ei­gų.

Pa­sak G.Lands­ber­gio, ku­ris TS-LKD va­do­vau­ja nuo 2015 me­tų pa­va­sa­rio, ren­kant nau­ją ly­de­rį pir­miau­sia bus įver­tin­ti Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

„Par­ti­jos na­riai, pa­si­rink­da­mi pir­mi­nin­ką, įver­tins ir Sei­mo rin­ki­mus, ir tars žo­dį, ar iš­ties mū­sų par­ti­ja, ku­ri, ma­no nuo­mo­ne, ta­po at­vi­res­nė, ar­čiau žmo­nių ir, tie­są sa­kant, ne taip pra­stai pa­si­ro­dė pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, ar ta kryp­tis yra ver­ta tęs­ti“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė G.Lands­ber­gis.

At­sa­ky­da­mas į prie­kaiš­tus, jog TS-LKD nu­to­lo nuo kon­ser­va­ty­vio­sios ideo­lo­gi­jos, pir­mi­nin­kas tvir­ti­no, kad jo už­da­vi­nys bu­vo ap­jung­ti skir­tin­gus par­ti­jos spar­nus.

„Mes (su Ire­na De­gu­tie­ne) daug dir­bo­me, kad to­je par­ti­jo­je ras­tų sa­ve ir tie kar­tais aš­trie­ji mū­sų krik­de­mai, ir nuo­sai­kio­ji mū­sų par­ti­jos da­lis, – kal­bė­jo G.Lands­ber­gis. – Ma­no ma­ty­mas yra bū­tent toks – kad mes tu­ri­me tap­ti ti­krą­ja Tė­vy­nės są­jun­ga.“

Anot jo, tai, kad dėl pir­mi­nin­ko pos­to ko­vo­ja jau­ni po­li­ti­kai, ro­do TS-LKD at­si­nau­ji­mą.

„Mes par­odė­me, kad par­ti­jos tu­ri at­si­nau­jin­ti. Jei­gu ku­ris nors kan­di­da­tas ir ban­dys sa­ky­ti, kad kryp­tis bu­vo ne­tei­sin­ga pa­si­rink­ta, ma­nau, kad jų da­ly­va­vi­mas ro­do, kad vi­siems yra ga­li­my­bė, kad mes pra­mu­šė­me mo­no­li­tą, ne­bė­ra par­ti­ja ko­kia nors eli­to struk­tū­ra, ku­rio­je jau­nas žmo­gus su­nkiai sa­ve ga­li at­ras­ti. Jau yra įvy­kęs lū­žis, ir tas ne­pap­ras­tai džiu­gi­na. Tas pats Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis – nau­jas na­rys mū­sų ko­man­do­je, ma­no pa­kvies­tas, ran­da sa­vo vie­tą tarp kan­di­da­tų su sa­vo idė­jo­mis, su par­ti­jos ma­ty­mu“, – tei­gė da­bar­ti­nis kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Iš­anks­ti­nių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko rin­ki­mų pir­ma­sis tu­ras vyks va­sa­rio 11–12 die­no­mis. Jei par­ti­jos va­do­vas ne­bus iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą, an­tra­ja­me var­žy­sis du dau­giau­siai bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai. Ko­vo 4 die­ną vyks par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, per ku­rį nau­ja­sis pir­mi­nin­kas įgis įga­lio­ji­mus ei­ti par­ei­gas.

Pa­anks­tin­ti TS-LKD ly­de­rio rin­ki­mus pa­pra­šė G.Lands­ber­gis, jis tei­gė no­rįs pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą par­ti­jo­je.

Pir­mą kar­tą šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas bus ren­ka­mas ket­ve­riems me­tams. Iki šiol jo ka­den­ci­ja truk­da­vo dve­jus me­tus. G.Lands­ber­gis par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas 2015 me­tų ba­lan­dį.

TS-LKD kol kas vie­nin­te­lė iš Lie­tu­vos par­ti­jų ren­gia tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Dėl par­ti­jos sky­rių ir bend­ruo­me­nių iš­kel­tų kan­di­da­tų per slap­tą bal­sa­vi­mą bal­suo­ja vi­si TS-LKD na­riai.

Per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus par­ti­ja su­rin­ko dau­giau­sia – be­veik 22 proc. – rin­kė­jų bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ta­čiau po an­tro­jo tu­ro pa­gal man­da­tų skai­čių li­ko an­tri. Per an­trą­jį tu­rą jie pra­lai­mė­jo net to­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur įpras­tai švęs­da­vo per­ga­lę.

Kon­ser­va­to­riai Sei­me sa­vo frak­ci­jo­je tu­ri 31 at­sto­vą, prieš tai bu­vu­sia­me par­la­men­te jie bu­vo ga­vę 33 vie­tas.