Patvirtinti du nauji Seimo komitetų vadovai
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no nau­jus Biu­dže­to ir fi­nan­sų bei Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus. Už tai bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, o su­si­lai­kė 10.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ku ta­po „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius, o iki šiol šias par­ei­gas ėjęs so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas pa­skir­tas jo pa­va­duo­to­ju. B.Bra­daus­ką at­sis­ta­ty­din­ti iš ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­to pri­ver­tė jo sū­naus Dai­no­ro Bra­daus­ko par­ei­gos - jis va­do­vau­ja Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Sei­mas pa­tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos at­sto­vę Zi­tą Žvi­kie­nę, In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gos pri­pa­žin­tos „dar­bie­čiui“ Vik­to­rui Fio­do­ro­vui.

Iki šiol ŽTK va­do­va­vo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vas Leo­nar­das Tal­mon­tas. LLRA po Sei­mo rin­ki­mų pri­klau­sė val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, ta­čiau vė­liau iš jos pa­si­trau­kė. L.Tal­mon­tui yra nu­ma­ty­tas Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos va­do­vo pos­tas, šiai ko­mi­si­jai pa­gal Sta­tu­tą va­do­vau­ja opo­zi­ci­jos at­sto­vas.