Patvirtintas veiksmų planas alkoholio vartojimui mažinti
Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pa­tvir­tin­tas 2016 m. veiks­mų pla­nas al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mui. Do­ku­men­te griež­ti­na­ma at­sa­ko­my­bė už al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą vie­šo­se vie­to­se, ypač di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms vai­kų ir jau­ni­mo tar­pe. 

Pla­ne nu­ma­to­ma in­ten­sy­viau vyk­dy­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mo kon­tro­lę, taip pat par­eng­ti spe­cia­lias rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mas as­me­nims, ku­rie ne­blai­vūs vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nes ar bū­da­mi aps­vai­gę nuo al­ko­ho­lio įvyk­dė ki­tus nu­si­žen­gi­mus. Tarp ki­tų prie­mo­nių nu­ma­ty­ta iki 2016 m. lap­kri­čio 1 d. įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mą vi­sus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ženk­lin­ti įspė­ji­mais ženk­lais dėl al­ko­ho­lio ža­los nėš­čio­sioms, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pla­ną įgy­ven­dins Vi­daus rei­ka­lų, Ūkio, Su­si­sie­ki­mo, Svei­ka­tos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, mi­nis­te­ri­joms pa­val­džios įstai­gos, nau­do­jant tiek vals­ty­bės biu­dže­to, tiek ES struk­tū­ri­nės par­amos bei Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nės par­amos lė­šas.