Patvirtintas Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas
Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nį ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mo pla­ną, ku­ria­me įvar­di­ja­mos už ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos ir nu­sta­to­mos in­ci­den­tų ka­te­go­ri­jos.

Pa­gal pla­ną, už ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mą bū­tų at­sa­kin­gi Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras ir Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba.

Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys po­sė­dy­je sa­kė, kad pla­nas nu­sta­tys, kaip „su­val­dy­ti ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus, ga­lin­čius su­trik­dy­ti ar trik­dan­čius vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių, ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nės inf­ras­truk­tū­ros ir elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lų ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų dar­bą ir taip su­ke­lian­čius grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, žmo­nių svei­ka­tai ar gy­vy­bei, vi­suo­me­nės ge­ro­vei ar vals­ty­bės funk­ci­jų vyk­dy­mui, taip pat nu­sta­ty­ti tar­pins­ti­tu­ci­nę ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mo są­vei­ką, ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų kla­si­fi­ka­vi­mo tvar­ką ir tar­pins­ti­tu­ci­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ti­riant ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus“.

Nu­ma­to­ma, kad įvy­kus ki­ber­ne­ti­niam in­ci­den­tui in­for­ma­ci­ja apie jį kei­čia­ma­si ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo in­for­ma­ci­nia­me tink­le, o šį in­ci­den­tą iš pra­džių ban­do val­dy­ti tvar­ky­to­jas. Jei­gu ne­pa­kan­ka iš­tek­lių in­ci­den­tui su­val­dy­ti, jo val­dy­mą pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pe­ri­ma Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras ar­ba Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba.

Jei­gu iš­tek­lių in­ci­den­tui su­val­dy­ti dar trūk­tų, bū­tų in­for­muo­ja­mas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, o pa­vo­jin­go ki­ber­ne­ti­nio in­ci­den­to ne­su­val­džius per mak­si­ma­lų leis­ti­ną ter­mi­ną, spren­di­mą dėl to­les­nio jo val­dy­mo pri­im­tų Vy­riau­sy­bė. Pri­rei­kus bū­tų in­for­muo­ja­mi Sei­mas ir Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja.

Pla­ne nu­ma­ty­ta, kad ki­ber­ne­ti­niai in­ci­den­tai skirs­to­mi į ke­tu­rias ka­te­go­ri­jas: pa­vo­jin­gus, di­de­lės reikš­mės, vi­du­ti­nės reikš­mės ir ne­reikš­min­gus ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro duo­me­ni­mis, per­nai už­fik­suo­ta apie de­šimt ki­ber­ne­ti­nių at­akų, per ku­rias įsi­lauž­ta į įvai­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ar stra­te­gi­nių vers­lo įmo­nių tink­la­la­pius.