Patvirtintas bendras planas emigracijai mažinti
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­si­ta­ri­me pri­ta­rė prie­mo­nių pla­nui emig­ra­ci­jai ma­žin­ti ir grįž­ta­ma­jai mig­ra­ci­jai di­din­ti.

„E­mig­ra­ci­ja iš­lie­ka prob­le­ma, nors au­ga eko­no­mi­ka, ge­rė­ja si­tua­ci­ja dar­bo rin­ko­je, po tru­pu­tį di­dė­ja at­ly­gi­ni­mai. Vy­riau­sy­bė, su­pras­da­ma, ko­kie reikš­min­gi yra su emig­ra­ci­ja su­si­ję klau­si­mai, bu­vo su­kvie­tu­si vi­sas at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rioms pa­ve­dė pa­teik­ti kon­kre­čias prie­mo­nes, kaip ga­li­ma ma­žin­ti emig­ra­ci­ją ir di­din­ti grįž­tan­čių­jų į Lie­tu­vą skai­čių. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, api­bend­ri­nu­si iš skir­tin­gų mi­nis­te­ri­jų gau­tus pa­siū­ly­mus, par­en­gė vie­ną bend­rą pla­ną, nu­ma­tan­tį kon­kre­čias prie­mo­nes, jų vyk­dy­to­jus ir aiš­kius įvyk­dy­mo ter­mi­nus“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ša­li­nant gi­lu­mi­nes emig­ra­ci­ją ska­ti­nan­čias so­cia­li­nes, eko­no­mi­nes ir ki­tas prie­žas­tis, nu­ma­ty­tos emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mo ir grįž­ta­mo­sios mig­ra­ci­jos di­di­ni­mo prie­mo­nės, sie­kiant už­ti­krin­ti ko­ky­biš­ką dar­bą – tai yra dar­bą pa­gal kva­li­fi­ka­ci­ją, ga­li­my­bę ją to­bu­lin­ti ir plės­ti, ska­ti­nant vers­lu­mą, di­di­nant fi­nan­si­nių iš­tek­lių prie­ina­mu­mą, ma­ži­nant ad­mi­nis­tra­ci­nę ir mo­kes­ti­nę naš­tą vers­lui, pri­trau­kiant aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo jė­gą ir ge­ri­nant sam­do­mo dar­bo są­ly­gas, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Taip pat bus sie­kia­ma už­ti­krin­ti pa­ja­mas, ga­ran­tuo­jan­čias pa­kan­ka­mą pra­gy­ve­ni­mo ly­gį as­me­niui ir jo šei­mai, o di­di­nant mi­ni­ma­lų­jį dar­bo už­mo­kes­tį, bus sie­kia­ma, kad jis bū­tų mo­ka­mas tik už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą. Bus to­bu­li­na­mas ir dar­bo ap­mo­kė­ji­mo reg­la­men­ta­vi­mas, di­di­na­mas vie­šų­jų pa­slau­gų prie­ina­mu­mas.

Prie­mo­nė­mis nu­ma­ty­ta di­din­ti so­cia­li­nių ir ki­tų (svei­ka­tos, švie­ti­mo, kul­tū­ros, vie­šo­jo sau­gu­mo, fi­nan­sų) pa­slau­gų prie­ina­mu­mą ir ko­ky­bę, taip pat in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę (bend­ruo­me­nę) ga­li­my­bes as­me­niui ir jo šei­mos na­riams, pa­pras­tes­nes, grei­tas, sklan­džias im­ig­ra­ci­jos pro­ce­dū­ras.

Nu­ma­ty­tos prie­mo­nės kryp­tin­gai ir komp­lek­si­nei in­for­ma­ci­jos apie Lie­tu­vą (gy­ve­ni­mo ir dar­bo są­ly­gas) sklai­dai, tai­kant vie­no lan­ge­lio pri­nci­pą.

Sie­kiant ge­rin­ti Vy­riau­sy­bės ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­vei­ką, nu­ma­ty­ta įsteig­ti Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko va­do­vau­ja­mą Lie­tu­vos ga­li­my­bių pri­sta­ty­mo už­sie­ny­je koor­di­na­vi­mo ta­ry­bą, ku­rią su­da­ry­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, iš­ei­vi­jos at­sto­vai.

At­sa­kin­giems vyk­dy­to­jams – mi­nis­te­ri­joms pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, Lie­tu­vos dar­bo bir­žai ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms – pa­ves­ta kiek­vie­nam ket­vir­čiui pa­si­bai­gus per 15 dar­bo die­nų in­for­muo­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją apie prie­mo­nių emig­ra­ci­jai ma­žin­ti ir grįž­ta­ma­jai mig­ra­ci­jai di­din­ti įgy­ven­di­ni­mo ei­gą.