Patvirtino Seimo rinkimų rezultatus
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­se.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tvir­ti­no, jog vie­nin­te­lis di­de­lis po­ky­tis rin­ki­mų są­ra­šuo­se yra „tvar­kie­čio“ Kęs­to Kom­sio pa­ša­li­ni­mas dėl ga­li­mai pirk­tų bal­sų Ši­lu­tės apy­gar­do­je.

„Koms­kis tu­ri bū­ti iš­brauk­tas iš są­ra­šų ir tu­ri­me įra­šy­ti Kamb­le­vi­čių („tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius – BNS). Jam, ačiū Die­vui, nu­spren­dė­me, kad ne tiek daug bal­sų pirk­ta, kad bū­tų pro­ga iš­mes­ti. Aš pa­lai­kau, kad čia yra ge­ras spren­di­mas. Rei­kia ne­pa­si­duo­ti pro­vo­ka­ci­jai“, – po­sė­dy­je sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

70 Sei­mo na­rių ren­ka­ma dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, o 71 – vien­man­da­tė­se – iš vi­so 141 tau­tos at­sto­vas. Trys par­la­men­ta­rai – Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Leo­nar­das Tal­mon­tas ir Čes­la­vas Ol­ševs­kis – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ti jau per pir­mą­jį tu­rą.

Dau­giau­siai vie­tų Sei­me tu­rės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 56 man­da­tus. Tė­vy­nės Są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai tu­rės 31 vie­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17, li­be­ra­lai – 14, 8 – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, – „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Po vie­ną man­da­tą iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Cen­tro par­ti­ja bei par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“.

„Tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo sek­ma­die­nį pra­ra­do lai­mė­tą Sei­mo na­rio man­da­tą – VRK vien­bal­siai pa­nai­ki­no jo pir­mu­mo bal­sus. Iš­brau­kus K.Koms­kį, į Sei­mą pa­ten­ka są­ra­še že­miau li­kęs V.Kamb­le­vi­čius.