Patvirtino pagalbinio apvaisinimo kainas
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gas iki an­tra­die­nio ėjęs Eval­das Gus­tas baig­da­mas dar­bą pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šo­mis.

E.Gus­tas tai nu­ma­tan­tį įsa­ky­mą pa­si­ra­šė pir­ma­die­nį, jis tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2017 me­tų sau­sio.

Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa (VLK) skai­čiuo­ja, kad 2017 me­tais pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­roms, vais­tams ir ge­ne­ti­niams ty­ri­mams bus rei­ka­lin­gi apie 3 mln. eu­rų.

Kaip tre­čia­die­nį pa­skel­bė VLK, prieš mi­nis­trui pa­si­ra­šant įsa­ky­mą pa­slau­gų įkai­niams pri­ta­rė Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba.

VLK skai­čia­vi­mais, jei ki­tą­met bū­tų at­lik­ta apie 1000 pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo gy­dy­mo pro­ce­dū­rų, PSDF biu­dže­tui tai kai­nuo­tų apie 800 tūkst. eu­rų. At­ski­rai bus ap­mo­ka­mi ir sti­mu­lia­ci­niai vais­tai, ku­rių ga­li pri­reik­ti mo­te­riai. Pa­gal Lie­tu­vos aku­še­rių gi­ne­ko­lo­gų drau­gi­jos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, vi­du­ti­niš­kai vie­nam kiau­ši­džių sti­mu­lia­ci­jos gy­dy­mo at­ve­jui ap­mo­kė­ti pri­rei­kia apie 2 tūkst. eu­rų. Tad jei ki­tais me­tais bus at­lik­ta 1000 dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rų, vais­tams ap­mo­kė­ti bus rei­ka­lin­gi dar 2 mln. eu­rų. Be to, su­dė­tin­ges­niais at­ve­jais vai­kų ne­ga­lin­čioms su­si­lauk­ti po­roms rei­ka­lin­gi ir ge­ne­ti­niai ty­ri­mai, ku­riems ap­mo­kė­ti ga­li rei­kė­ti apie 200 tūkst. eu­rų, nu­ro­do VLK.

Nuo sau­sio įsi­ga­lios Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, lei­džia­ma ly­ti­nių ląs­te­lių do­no­rys­tė ir emb­rio­no iš­anks­ti­nė diag­nos­ti­ka.

Ta­čiau Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos ini­cia­ty­va Sei­mas jau ėmė keis­ti šį įsta­ty­mą. Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė kon­ser­va­ty­viam pro­jek­tui, ku­ris nu­ma­to ri­bo­ti su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čių iki tri­jų bei draus­ti šal­dy­mą. Ki­lus ažio­ta­žui, jam tuo pat me­tu re­gis­truo­tas tų pa­čių „vals­tie­čių“ siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti pir­mi­nia­me va­rian­te esa­mų ri­bo­ji­mų dėl emb­rio­nų skai­čiaus ir šal­dy­mo, kar­tu nu­ma­tant įpa­rei­go­ji­mą ne­ri­bo­tai sau­go­ti ne­pa­nau­do­tus emb­rio­nus. „Vals­tie­čių“ at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė šią sa­vai­tę tei­gė, kad Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos Sei­me ti­kriau­siai bus svars­to­mos pa­va­sa­rio se­si­jo­je.