Patvirtino KAM kovos su korupcija priemonių planą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­tvir­ti­no at­nau­jin­tą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ną, ja­me kal­ba­ma apie mo­ky­mus, at­as­kai­tų pa­tei­ki­mą vi­suo­me­nei apie biu­dže­to vyk­dy­mą ir do­ku­men­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ana­li­zę, ka­rių pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją.

„Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ski­ria di­de­lį dė­me­sį ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jai ir veik­los skaid­ru­mui. Tai ta­po ypač ak­tua­lu da­bar, kai iš­au­go kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas, pra­dė­ti stam­būs pir­ki­mai, sie­kiant mo­der­ni­zuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ir įgy­ven­din­ti ki­tus kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos plė­tros pro­jek­tus. Ti­ki­mės, kad nu­ma­ty­tos prie­mo­nės pa­dės už­kirs­ti ke­lią ga­li­moms ko­rup­ci­jos ap­raiš­koms kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je ir di­dins gy­ny­bos sek­to­riaus vie­šu­mą ir skaid­ru­mą“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas.

At­nau­jin­tos ko­vos su ko­rup­ci­ja prie­mo­nės api­ma vi­daus ir iš­orės au­di­tus, ko­rup­ci­jos val­dy­mą ir an­ti­ko­rup­ci­nių prie­mo­nių tai­ky­mą ka­ri­nių ope­ra­ci­jų me­tu ir per­so­na­lo, da­ly­vau­jan­čio ope­ra­ci­jo­se, an­ti­ko­rup­ci­nį mo­ky­mą, iš­sa­mes­nių at­as­kai­tų apie biu­dže­to vyk­dy­mą vi­suo­me­nei tei­ki­mą, in­for­ma­vi­mą apie kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų ko­rup­ci­nį ir vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dan­čio per­so­na­lo mo­ky­mus.

Pla­nuo­ja­ma at­lik­ti ir do­ku­men­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių as­me­nų, šau­kia­mų į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­ran­ką ir me­di­ci­ni­nį pa­ti­kri­ni­mą, ana­li­zę, sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar juo­se nė­ra su­da­ry­ta ga­li­my­bių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo spe­cia­lis­tams ir me­di­ci­nos per­so­na­lui pikt­nau­džiau­ti sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Taip pat ke­ti­na­ma ins­truk­tuo­ti ka­rius apie jų tar­ny­bai nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, tei­ses ir par­ei­gas, vyk­dy­ti ka­rių draus­mės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją. Taip pat pla­nuo­ja­ma vie­šin­ti ir in­for­ma­ci­ją apie at­lik­tus ty­ri­mus ir tar­ny­bi­nius pa­ti­kri­ni­mus, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mo vals­ty­bės gy­ni­mui pa­ti­kri­ni­mus, pa­skir­tas tar­ny­bi­nes nuo­bau­das.

Vi­suo­me­nei bus tei­kia­ma dau­giau in­for­ma­ci­jos ir apie kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų an­ti­ko­rup­ci­nį švie­ti­mą, vie­šai bus skel­bia­mi kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos va­do­vy­bės pa­si­sa­ky­mai ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos klau­si­mais. Pla­nuo­ja­ma ir to­liau or­ga­ni­zuo­ti gy­ny­bos po­li­ti­kos se­mi­na­rus, ku­riuo­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ži­niask­lai­dos, po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai ir po­li­to­lo­gai dis­ku­tuo­ja ak­tua­liau­siais gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais.

Ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ną Ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja par­en­gė at­siž­velg­da­ma į 2015 m. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal UK“ pa­teik­tą 2015 m. pa­sau­li­nio gy­ny­bos an­ti­ko­rup­ci­nio in­dek­so ty­ri­mo me­džia­gą ir šia­me ty­ri­me nu­ro­dy­tas re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai.

Sie­kiant ap­tar­ti ty­ri­mo re­zul­ta­tus ir re­ko­men­da­ci­jos bei ras­ti ga­li­mus prob­le­mų spren­di­mo bū­dus šių me­tų pra­džio­je bu­vo su­reng­ti „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus dar­buo­to­jų, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nio ins­pek­to­riaus su­si­ti­ki­mai. Jų me­tu „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus at­sto­vams bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie ty­ri­mo me­džia­go­je pa­ste­bė­tus ne­ati­ti­ki­mus ir klai­das, dėl ku­rių ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai ta­po blo­ges­ni nei yra iš ti­kro.

2015 m. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal UK“ at­li­ko 21 NA­TO ša­lies ir 12 NA­TO par­tne­rių ša­lių ko­rup­ci­jos gy­ny­bos sri­ty­je ty­ri­mą. Ja­me bu­vo ver­tin­ta, kaip ša­lys sie­kia iš­veng­ti ko­rup­ci­jos po­li­ti­nia­me, fi­nan­sų, per­so­na­lo, ka­ri­nių ope­ra­ci­jų ir įsi­gi­ji­mų sri­ty­se. Ma­žiau­siai ko­rup­ci­jos ri­zi­kų tu­rin­čios ša­lys pri­skir­tos gru­pei A, dau­giau­siai – gru­pei F. Lie­tu­va pa­te­ko į vi­du­ti­nės ko­rup­ci­nės ri­zi­kos gru­pę C. Ver­ti­ni­me tei­gia­ma, kad ne­pa­kan­ka­mas vi­di­nių pro­ce­dū­rų vie­šu­mas ir ne­pa­kan­ka­ma in­for­ma­ci­ja vi­suo­me­nei apie gy­ny­bos sis­te­mos veik­lą yra es­mi­niai an­ti­ko­rup­ci­niai iš­šū­kiai Lie­tu­vos gy­ny­bos sek­to­riu­je.