Patvirtina, kad miltai skurstantiesiems pirkti per brangiai
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad įta­ri­mai dėl per bran­giai pirk­tų mil­tų skurs­tan­tiems pa­sit­vir­ti­no.

Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas at­li­ko rin­kos ty­ri­mus ir nu­sta­tė, kad kai­na bu­vo per aukš­ta. Kaip pa­žy­mi mi­nis­te­ri­ja, su­tar­tis dėl jų pir­ki­mo ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Ty­ri­mą dėl per bran­giai pirk­tų pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­tiems šiuo me­tu at­lie­ka Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, į ku­rią jau anks­čiau ki­lus abe­jo­nių dėl kai­nų pa­grįs­tu­mo krei­pė­si Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­te­ri­ja sie­kia, kad mais­to pro­duk­tų pir­ki­mo su­tar­tys bū­tų nu­trauk­tos. Dar 2014 me­tų gruo­dį že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą, pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar tei­sė­tai ke­lia­mi itin aukš­ti ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai mil­tams, ir su­stab­dė kon­kur­so da­lį.

Mil­tų tie­ki­mo kon­kur­są lai­mė­jo „Mal­se­na Plius“, to­ną kvie­ti­nių mil­tų pa­siū­liu­si už 600 eu­rų, kai rin­ko­je jų kai­na be­ne per­pus ma­žes­nė. Be to, mil­tus siū­lė tik „Sa­ni­tex“, ta­čiau jos kai­na bu­vo dar la­biau iš­pūs­ta – 620 eu­rų už to­ną.

Pa­sak ŽŪM, rin­kos kai­nų ty­ri­mas par­odė, kad mil­tų, mie­ži­nių kruo­pų, grei­to par­uo­ši­mo kvie­čių ko­šių, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių, ma­ka­ro­nų kai­nos vir­ši­jo did­me­ni­nę rin­kos kai­ną, tuo tar­pu vie­šu­mo­je kel­tos abe­jo­nės dėl alie­jaus, avi­žų ko­šių, sal­din­to su­tirš­tin­to pie­no ir kiau­lie­nos kon­ser­vų ne­pa­sit­vir­ti­no. „Jų kai­na bu­vo že­mes­nė už did­me­ni­nę rin­kos kai­ną“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Ins­ti­tu­to skai­čia­vi­mais, bend­rai mais­to pir­ki­mas ne­pa­si­tu­rin­tie­siems ga­lė­jo vir­šy­ti 13 proc., bet pa­žy­mi­ma, kad pro­duk­tai ne­pa­si­tu­rin­tie­siems yra spe­ci­fi­niai, jiems rei­ka­lin­gos spe­cia­lios pa­kuo­tės, žy­mė­ji­mas, to­dėl jų kai­na ga­li bū­ti aukš­tes­nė, ne­gu rin­kos kai­na.

Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros, ku­ri įta­ria­ma per bran­giai pir­ku­si mais­to pro­duk­tus, va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė sau­sio pa­bai­go­je pa­si­trau­kė iš par­ei­gų. Po bran­gių pro­duk­tų skurs­tan­tiems skan­da­lo va­sa­rį at­sis­ta­ty­di­no ir že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius.

Eu­ro­pos Są­jun­ga, siek­da­ma už­ti­krin­ti pa­gal­bą la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims, Lie­tu­vai 2014–2020 me­tams sky­rė 76,5 mln. eu­rų. Mais­to pro­duk­tų krep­še­lį su­da­ro kvie­ti­niai mil­tai, cu­krus, alie­jus, ma­ka­ro­nai, ry­žiai, gri­kiai, kruo­pos, mė­sos kon­ser­vai, sau­si pus­ry­čiai.