Patriotizmas į mokyklas neprasimuša
Oku­pan­tų mės­ma­lę iš­tvė­rę ša­lies trem­ti­niai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir lais­vės ko­vų da­ly­viai rei­ka­lau­ja, kad šian­die­nos jau­ni­mas bū­tų de­ra­mai mo­ko­mas lais­vės ko­vų is­to­ri­jos ir tė­vy­nės gy­ni­mo pa­grin­dų.

Su­si­rū­pi­nę dėl to, kad ša­lies mo­kyk­los iš­lei­džia Tė­vy­nės mei­le per men­kai už­deg­tus mo­ki­nius, Lie­tu­vos trem­ti­niai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir lais­vės gy­nė­jai rei­ka­lau­ja tai­sy­ti pa­dė­tį. To­dėl XXV Lie­tu­vos trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių sąs­kry­dy­je bu­vo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja, ra­gi­nan­ti aukš­čiau­sias ša­lies val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jas su­da­ry­ti są­ly­gas Lie­tu­vos moks­lei­viams de­ra­mai iš­mok­ti lais­vės ko­vų is­to­ri­jos bei tė­vy­nės gy­ny­bos.

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos (LPKTS) pir­mi­nin­kas Gvi­das Rut­kaus­kas LŽ ap­gai­les­ta­vo, kad jau ket­vir­tį am­žiaus ne­pa­vyks­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai įro­dy­ti pa­trio­tiz­mo mo­ky­mo svar­bos. Ta­čiau nau­jo­ji švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė tei­gė ne­abe­jo­jan­ti, kad šio­je sri­ty­je jau pa­da­ry­ta ga­na daug.

Audronė Pitrėnienė žada ieškoti būdų, kaip būtų galima mokinius geriau mokyti tremčių, partizaninio judėjimo bei pasipriešinimo kovų istorijos./Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Ži­no­ti lais­vės kainą

G. Rut­kaus­kas sa­kė, kad men­ką jau­ni­mo pa­trio­ti­nį par­en­gi­mą pui­kiai ma­to bend­rau­da­mas su mo­ki­niais bei jų mo­ky­to­jais. „Mo­ky­to­jai man tie­siai švie­siai sa­ko, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tos prog­ra­mos, pa­gal ku­rias jie dir­ba, ne­ski­ria de­ra­mo dė­me­sio lais­vės ko­vų is­to­ri­jos mo­ky­mui. Šiuos da­ly­kus dės­to vien mo­ky­to­jai en­tu­zias­tai ir tai da­ro tik vai­kus pa­sik­vie­tę į bū­re­lius“, - LŽ tei­gė G. Rut­kaus­kas. Jis pa­brė­žė, kad apie tai, jog mo­ki­niai vi­sai ne­su­si­pa­ži­nę su par­ti­za­ni­nių ko­vų, trem­čių ir pa­sip­rie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo is­to­ri­ja, jam pa­sa­ko­ja ir šių ko­vų da­ly­viai, da­ly­vau­jan­tys mo­kyk­lo­se vyks­tan­čiuo­se su­si­ti­ki­muo­se su moks­lei­viais. „O juk taip pa­mirš­ta­ma tau­tos is­to­ri­ja“, - ap­gai­les­ta­vo G. Rut­kaus­kas.

LPKTS pir­mi­nin­kas tei­gė, kad jau­na­jai kar­tai bū­ti­na ži­no­ti, ko­kia yra lais­vės, ku­rią jie tu­ri, kai­na. To­dėl šios są­jun­gos var­du bu­vo pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja, ra­gi­nan­ti ša­lies Sei­mą, Vy­riau­sy­bę, Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jas kaip pri­va­lo­mą vi­soms mo­kyk­loms įtei­sin­ti 18 va­lan­dų lais­vės ko­vų mo­ky­mo prog­ra­mą bei gy­ny­bos mo­ky­mą. Taip pat pra­šo­ma už­ti­krin­ti pa­trio­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo prog­ra­mų fi­nan­sa­vi­mą, ku­ris, pa­sak G. Rut­kaus­ko, per pa­sta­ruo­sius me­tus su­ma­žė­jo net ke­lis kar­tus. „Nea­be­jo­ju, kad gy­ny­bos mo­ky­mas rei­ka­lin­gas ir dėl to, kad per šias pa­mo­kas bus iš­moks­ta­ma ne tik gy­ny­bos, bet ir draus­mės, sa­viug­dos bei ki­tų žmo­nėms itin rei­ka­lin­gų da­ly­kų“, - sa­kė G. Rut­kaus­kas.

Ren­gia gy­ny­bos vadovėlį

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė LŽ tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra be­ne pen­kios mo­kyk­los, ku­rio­se įtei­sin­ta kraš­to gy­ny­bos pa­mo­ka. „Gy­ny­bos pa­mo­ka šio­se mo­kyk­lo­se vyks­ta vie­toj vie­nos iš tri­jų sa­vai­ti­nių kū­no kul­tū­ros pa­mo­kų, o į mo­kyk­las at­ei­nan­tys at­sar­gos ka­ri­nin­kai mo­ki­nius mo­ko įvai­rių šios sri­ties da­ly­kų“, - sa­kė mi­nis­trė. Ji pa­brė­žė, kad šiuo me­tu kar­tu su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ren­gia­mas va­do­vė­lis, ku­riuo bū­tų nau­do­ja­ma­si gy­ny­bos pa­mo­ko­se, o su Vil­niaus edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu ren­gia­ma prog­ra­ma, pa­dė­sian­ti gy­ny­bos mo­ki­nius mo­kan­tiems ka­ri­nin­kams iš­mok­ti pe­da­go­gi­kos.

A. Pi­trė­nie­nė tei­gė, kad trem­čių ir lais­vės ko­vų is­to­ri­jos šian­die­nos mo­ki­niai in­teg­ruo­tai mo­ko­mi aš­tun­to­je ir de­vin­to­je kla­sė­se per pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mo pa­mo­kas. „Taip pat šių da­ly­kų mo­ko­ma­si per mo­kyk­lo­se vyks­tan­čius vals­ty­bi­nių šven­čių mi­nė­ji­mus, da­ly­vau­jant te­mi­nė­se mu­zie­jų edu­ka­ci­nė­se prog­ra­mo­se“, - ti­ki­no mi­nis­trė. Ta­čiau ga­vu­si po­li­ti­nių ka­li­nių, trem­ti­nių bei lais­vės ko­vų da­ly­vių sąs­kry­džio re­zo­liu­ci­ją, ji ža­dė­jo su at­sa­kin­gais mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais ieš­ko­ti bū­dų, kaip bū­tų ga­li­ma mo­ki­nius ge­riau mo­ky­ti trem­čių, par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo bei pa­sip­rie­ši­ni­mo ko­vų is­to­ri­jos.

Gvidas Rutkauskas/lpkts.l nuotrauka

Mi­nis­te­ri­ja nereagavo

Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ža­ne­ta Vaš­ke­vi­čie­nė, Vil­niaus Že­my­nos gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė, LŽ tei­gė, kad pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo bei tė­vy­nės mei­lės mo­ki­nius tu­rė­tų mo­ky­ti ne tik is­to­ri­jos mo­ky­to­jai, bet ir ki­tų sri­čių pe­da­go­gai. „To mo­ky­tis vai­kai tu­rė­tų ir iš Lie­tu­vos val­džios bei iš vi­sos mū­sų ap­lin­kos“, - įsi­ti­ki­nu­si mo­ky­to­ja eks­per­tė. Ji kvie­tė pa­si­do­mė­ti kai­my­nės Len­ki­jos si­tua­ci­ja, kur pa­trio­tiz­mo žmo­nes mo­ko dau­ge­lį vie­ni­jan­ti, di­džiu­lę įta­ką šios tau­tos žmo­nėms tu­rin­ti Ka­ta­li­kų baž­ny­čia. „Tau­tos mei­lė, pa­trio­tiz­mas vi­sų pir­ma yra pa­gar­ba ša­lia esan­čiam žmo­gui, - sa­kė Ž. Vaš­ke­vi­čie­nė. - O tų da­ly­kų mes, mo­ky­to­jai, var­gu ar iš­mo­ky­si­me. Ego­cen­triš­ką, var­to­to­jiš­ką žmo­gų pir­miau­sia ug­do jo šei­ma."

Su pra­šy­mu, kad Lie­tu­vos mo­kyk­lų de­šim­to­kams bū­tų įves­ta bent vie­na sa­vai­ti­nė pa­mo­ka Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų ir pa­sip­rie­ši­ni­mo is­to­ri­jai, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je į tuo­me­tį švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį krei­pė­si Ši­la­lės ra­jo­no pe­da­go­gai. Vie­na šio krei­pi­mo­si au­to­rių, Ši­la­lės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Te­re­sė Ūk­sie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad mi­nis­trui iš­siųs­tas pra­šy­mas, ma­tyt, pa­sik­ly­do daug val­di­nin­kų, at­sa­kin­gų už de­ra­mą mo­ki­nių ug­dy­mą, tu­rin­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je. „Dir­bu Ši­la­lės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo ko­mi­te­te. Ta­čiau apie jo­kias mi­nis­te­ri­jos pa­stan­gas pa­dė­ti is­to­ri­jos mo­ky­to­jams iš­mo­ky­ti vai­kus sa­vo tau­tos is­to­ri­jos ti­krai ne­gir­dė­jau“, - pa­brė­žė T. Ūk­sie­nė.