Patikrinus per 6,5 tūkst. karių, girti aptikti 32
Šie­met ka­riuo­me­nė­je per 64 pre­ven­ci­nes ope­ra­ci­jas ir in­di­vi­dua­liai bu­vo pa­ti­krin­tas dau­giau kaip 6 tūkst. 500 ka­rių blai­vu­mas, iš jų 32 bu­vo gir­ti, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Šią in­for­ma­ci­ją mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džius ano­ni­mi­nio šauk­ti­nio pa­sa­ko­ji­mui apie esą ka­riuo­me­nė­je vyks­tan­čius va­do­vy­bės gir­ta­vi­mus, ga­li­mai var­to­ja­mus nar­ko­ti­kus, en­gia­mus ne­tvar­ka pa­si­pik­ti­nu­sius ei­li­nius ka­rius.

Rea­guo­da­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad už ka­rių draus­mę at­sa­kin­ga Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­ja nuo­lat vyk­do ka­rių pa­ti­kri­ni­mus, o šie­met nu­sta­čius 32 gir­tu­mo at­ve­jus dėl vi­sų bu­vo pra­dė­ti vi­di­niai tar­ny­bi­niai ty­ri­mai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ti­kri­na­mi pir­mą­ją tar­ny­bos die­ną vos tik at­vy­kę į pa­da­li­nį, o vė­liau nuo­lat at­si­tik­ti­ne tvar­ka ir tar­ny­bos ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se me­tu, at­lie­kant pa­ti­kri­ni­mus, jei­gu rei­kia, pa­si­tel­kia­mi ki­no­lo­gai su tar­ny­bi­niais šu­ni­mis.

Pa­žy­mi­ma, kad daž­niau­sias šauk­ti­nių ka­rių pa­žei­di­mas – su­grį­ži­mas į tar­ny­bos vie­tą iš­gė­rus.