Patenkino V.Tutkaus prašymą atsistatydinti
Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) val­dy­ba pa­ten­ki­no bu­vu­sio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do, at­sar­gos ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Val­do Tut­kaus pra­šy­mą at­leis­ti iš aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus par­ei­gų.

Val­dy­bos spren­di­mu, aso­cia­ci­jai lai­ki­nai va­do­vaus val­dy­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Sku­žins­kas, pra­ne­šė LGSPA.

Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos val­dy­ba prieš sa­vai­tę bu­vo nu­spren­du­si ati­dė­ti spren­di­mą dėl V.Tut­kaus pa­si­trau­ki­mo.

E.Sku­žins­kas aso­cia­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me dė­ko­jo V.Tut­kui „už di­de­les pa­stan­gas ska­ti­nant Lie­tu­vos gy­ny­bos pra­mo­nės įmo­nių vys­ty­mą­si, nau­jų ga­li­my­bių pa­ieš­ką ir ak­ty­vų na­rių at­sto­va­vi­mą“.

„A­so­cia­ci­ja tę­sia veik­lą, dirb­si­me to­liau, kad ši Lie­tu­vo­je dar pa­kan­ka­mai nau­ja pra­mo­nės sri­tis aug­tų ir sėk­min­gai in­teg­ruo­tų­si į Va­ka­rų ša­lių gy­ny­bos sek­to­riaus bend­ro­vių tar­pą“, – sa­kė E. Sku­žins­kas.

V.Tut­kus rug­sė­jo pra­džio­je pra­ne­šė, kad trau­kia­si „dėl pa­ti­ria­mo spau­di­mo iš kai ku­rių fi­nan­si­nių gru­pių“. Vė­liau jis pa­tiks­li­no, kad jo pa­si­trau­ki­mas iš aso­cia­ci­jos su­si­jęs su Lie­tu­vos vyk­do­mu kon­kur­su pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­noms (PKM) įsi­gy­ti.

V.Tut­kus par­eiš­kė, kad po­li­ti­nis spren­di­mas įsi­gy­ti vo­kiš­kas pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“ pri­im­tas dar prieš me­tus. Tuo me­tu Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tai ne­igia, sa­ky­da­mas, kad iki šiol šar­vuo­čius ren­ka­ma­si iš ke­lių va­rian­tų. Jis tei­gė, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl įsi­gi­ji­mo bus pri­im­tas rug­sė­jo ir spa­lio san­dū­ro­je.

Ša­lies va­do­vai nu­spren­dė, kad PKM pir­ki­mo klau­si­mas to­liau bus spren­džia­mas Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je.

V.Tut­kus 2004-2009 me­tais ėjo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do par­ei­gas. Po vals­ty­bi­nės ka­ro tar­ny­bos V.Tut­kus dir­bo pri­va­čio­je trans­por­to ir lo­gis­ti­kos bend­ro­vė­je „Hop­trans Pro­jects“ - kaip nu­ro­do LGSPA, jis šiuo me­tu yra bend­ro­vės val­dy­bos na­rys. „Hop­trans Pro­jects“ dir­ba su Ru­si­jos ir ki­tų Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­riais.

Šiuo me­tu LGSPA vie­ni­ja per 50 na­rių iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio, ku­rios at­sto­vau­ja dau­giau nei 100 įmo­nių ir ins­ti­tu­ci­jų.