Pateiktas kandidatas į švietimo ministrus
Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui lai­ki­na­sis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas penk­ta­die­nį pa­tei­kė vie­ną kan­di­da­tū­rą į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vus.

„Taip, vie­nas. Taip, tai Dar­bo par­ti­jos na­rys“, - pa­klaus­tas apie kan­di­da­tą Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė Vy­tau­tas Bu­kaus­kas.

Jis ne­atsk­lei­dė kan­di­da­to pa­var­dės ir tvir­ti­no, kad tai - prem­je­ro pre­ro­ga­ty­va.

V.Bu­kaus­kas taip pat pa­ti­ki­no, kad prem­je­ras pri­ėmė tei­ki­mą.

„Priė­mė tei­ki­mą, va­di­na­si, įver­ti­no, kad jam siū­lo­mas pri­im­ti­nas kan­di­da­tas nuo Dar­bo par­ti­jos“, - kons­ta­ta­vo „dar­bie­tis“.

Jis ne­at­me­tė, kad ga­vus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą apie pre­ten­den­to į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus tin­ka­mu­mą, jis ga­li bū­ti tei­kia­mas pre­zi­den­tei „gal­būt ir šian­dien“.

Anks­čiau „dar­bie­čiai“ į mi­nis­trus siū­lė pir­mą­jį Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą, bet pre­zi­den­tė at­si­sa­kė jį skir­ti mi­nis­tru, mo­ty­vuo­da­ma įslap­tin­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja.

Pats V.Ged­vi­las tre­čia­die­nį pra­ne­šė dėl sta­bi­lu­mo vals­ty­bė­je at­si­sa­kan­tis kan­di­da­tuo­ti į mi­nis­trus.

Dai­nius Pa­val­kis iš švie­ti­mo mi­nis­tro par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no, kai par­ti­jos va­do­vy­bė ap­kal­ti­no jį ne­vyk­dant par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.