Pateikė prašymą konkursui Dainoro Bradausko vietai VMI užimti
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui (VTD) pa­tei­kė pra­šy­mą skelb­ti kon­kur­są Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko par­ei­goms užim­ti.

„Nau­jo­jo VMI va­do­vo lau­kia daug dar­bų ir iš­šū­kių. Ieš­ko­me kan­di­da­to, ger­bian­čio ir įsta­ty­mus, ir žmo­nes. Tu­rin­čio tvir­tus ver­ty­bi­nius pa­ma­tus, sie­kian­čio skaid­ru­mo, at­vi­ru­mo, bend­ra­dar­bia­vi­mo su vi­suo­me­ne. Ir svar­biau­sia – siek­sian­čio nau­dos Lie­tu­vai“, – sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

Ar­ti­miau­siu me­tu, VTD pa­skel­bus kon­kur­są, apie jį pa­pil­do­mai bus in­for­muo­ja­ma Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Dai­no­ras Bra­daus­kas at­leis­tas sau­sio 20 d.

Bu­vęs VMI va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus iš par­ei­gų at­leis­tas sau­sio 20 die­ną. At­lei­dus D.Bra­daus­ką, lai­ki­nai VMI va­do­vau­ja vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas.

Tuo­met V.Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­nų „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams. Fi­nan­sų mi­nis­tras tei­gė, kad su­si­tik­da­mas su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, D.Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo apie kon­cer­no bei VP gru­pės įmo­nių mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą. Be to, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, D.Bra­daus­kas pa­žei­di­mus da­rė ty­čia, aiš­kiai su­vok­da­mas jų pa­vo­jin­gu­mą ir pa­sek­mes, bei sie­kė as­me­ni­nės nau­dos.

D.Bra­daus­kas fi­nan­sų mi­nis­tro spren­di­mą at­leis­ti jį iš ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko par­ei­gų yra aps­kun­dęs Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui.