Pataisų spąstai politikų reputacijai
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, nu­ken­tė­tų so­cial­de­mo­kra­tų re­pu­ta­ci­ja.

Val­dan­čių­jų pa­ža­dai per li­ku­sias še­šias jų veik­los sa­vai­tes pa­ko­re­guo­ti kai ku­rias nau­jo­jo DK nuo­sta­tas ga­li bū­ti tuš­ti. Kas­dien vis la­biau pu­čian­tis pa­tai­sų port­fe­liui, pro­ce­sas strin­ga pa­grin­di­nia­me jas svars­ty­ti tu­rin­čia­me Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te (SRDK). Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, pa­sku­ti­nę prieš Sei­mo rin­ki­mus par­la­men­ta­rų dar­bo die­ną, pro­jek­tai iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės bu­vo iš­brauk­ti dėl to, kad SRDK ne­spė­jo jų aps­vars­ty­ti, be to, dėl tam ti­krų nuo­sta­tų nu­spręs­ta pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Kai ku­rie par­la­men­ta­rai, tarp jų ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, tai ver­ti­no kaip no­rą vil­kin­ti pro­ce­są. Par­la­men­to va­do­vė par­eiš­kė siū­ly­sian­ti Sei­mo val­dy­bai SRDK už­gai­dų ne­ten­kin­ti. Esą tai ne kas ki­ta, kaip dirb­ti­nis mė­gi­ni­mas „žais­ti lai­ku“.

Pa­siū­ly­mų gau­sė­ja

L. Grau­ži­nie­nės ver­ti­ni­mu, ko­mi­te­tas, ne­su­ge­bė­jęs aps­vars­ty­ti net tų pa­tai­sų, ku­rias vi­suo­me­nei ža­dė­ta pri­im­ti iki pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro, pa­siel­gė ne­at­sa­kin­gai. Pir­mus tris DK pa­tai­sų blo­kus įre­gis­tra­vo gru­pė val­dan­čių­jų su so­cial­de­mo­kra­tais prieš­aky­je. Tei­gia­ma, jog vi­sos jos di­din­tų dir­ban­čių žmo­nių ga­ran­ti­jas ir so­cia­li­nį sau­gu­mą.

SRDK pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė pri­si­pa­ži­no ne­si­jau­čian­ti ge­rai, kad pro­ce­sas strin­ga. „Pa­ti bal­sa­vau už nau­ją­jį DK su są­ly­ga, jog so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos bus at­kur­tos“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji. Ko­mi­te­to va­do­vė tvir­ti­no sie­ku­si, kad SRDK tre­čia­die­nį svars­ty­tų mi­nė­tas pa­tai­sas, ta­čiau šis nu­spren­dė dėl iš­va­dos kreip­tis į Vy­riau­sy­bę. Lai­mė, at­si­sa­ky­ta min­ties pra­šy­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos nuo­mo­nės.

Anot K. Miš­ki­nie­nės, SRDK pa­sie­kę pro­jek­tai „a­pau­go“ gau­sy­be pa­siū­ly­mų, „ku­riais iš es­mės nie­ko nau­ja ne­įne­ša­ma“. „Tie trys pro­jek­tai – juo­kas, te­rei­kia va­lios pri­im­ti spren­di­mus. Ta­čiau me­tas prieš rin­ki­mus – blo­giau­sias im­tis to­kių pa­tai­sų, nes ra­cio­na­lūs spren­di­mai ga­li tap­ti ne­ra­cio­na­lūs. Prieš rin­ki­mus ne­la­bai ga­lio­ja su­si­ta­ri­mai, kiek­vie­nas no­ri pa­de­mons­truo­ti, kaip my­li tė­vy­nę“, – aiš­ki­no ji.

Ne­pri­ta­ria skubai

SRDK pir­mi­nin­kės nuo­mo­ne, nie­ko blo­ga ne­nu­tik­tų, jei DK pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos ir po Sei­mo rin­ki­mų, kai vi­sos ais­tros bus at­lė­gu­sios. Ji spė­jo, kad pa­tai­sų ga­li dar pa­dau­gė­ti. „Iš es­mės vėl grįž­ta­me prie to pa­ties – pre­zi­den­tės ve­to svars­ty­mo“, – pa­žy­mė­jo ko­mi­te­to va­do­vė.

SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ste­bė­jo­si kal­bo­mis, esą vil­kin­ti pa­tai­sas, kad pa­kenk­tų val­dan­tie­siems, su­in­te­re­suo­ta opo­zi­ci­ja. „Šiai val­džiai ti­krai nie­kas ne­ga­li pa­kenk­ti dau­giau, nei ji pa­ti sau pa­ken­kė. Opo­zi­ci­ja net no­rė­da­ma ne­bū­tų to su­ge­bė­ju­si“, – par­eiš­kė jis.

Anot R. J. Da­gio, SRDK „neuž­sii­ma šou“, ne­de­mons­truo­ja, kad „dir­ba dėl dar­bo“. „Dar­bo ko­dek­sas – vien­ti­sas do­ku­men­tas, pa­tai­sos su­si­ju­sios tar­pu­sa­vy­je. To­dėl ko­mi­te­tas ne­no­ri pri­vel­ti klai­dų. Spren­di­mus pri­im­si­me, kai gau­si­me Vy­riau­sy­bės, vers­lo, prof­są­jun­gų iš­va­das. Ne­jau­gi vėl no­ri­me pik­tin­ti žmo­nes ir ska­tin­ti juos iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos?“ – ne­pri­ta­rė sku­bai po­li­ti­kas. Jo ma­ny­mu, pa­tai­sas įma­no­ma pri­im­ti dar šią ka­den­ci­ją, „jei dar­bas bus nor­ma­liai or­ga­ni­zuo­ja­mas“.

Ko­zi­ris opo­zi­ci­jai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, pri­im­ti bent jau pa­grin­di­nes pa­tai­sas, pa­vyz­džiui, dėl nu­li­nių dar­bo su­tar­čių, šis Sei­mas tu­ri vi­sas ga­li­my­bes. „Te­rei­kia no­ro, va­lios ir koor­di­nuo­to dar­bo. Juo­lab kad ki­tu at­ve­ju ir prem­je­ras au­ko­tų sa­vo re­pu­ta­ci­ją. Jei pa­tai­sų ne­pa­vyks pri­im­ti iki rin­ki­mų die­nos, so­cial­de­mo­kra­tų nuo­sto­liai ga­li bū­ti di­des­ni“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no po­li­to­lo­gas.

Anot jo, pa­tai­sų, dėl ku­rių ne­su­ta­ria­ma, at­skai­tos taš­kas ga­lė­tų bū­ti pre­zi­den­tės pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. „To­dėl da­lį pa­tai­sų ga­li­ma pri­im­ti be­veik iš kar­to, be il­ges­nių dis­ku­si­jų“, – sa­kė A. Kru­pa­vi­čius. Vil­kin­ti pro­ce­są, kad val­dan­tie­ji at­ro­dy­tų pra­sčiau, jo ma­ny­mu, nau­din­ga opo­zi­ci­jai. Jai aps­kri­tai bū­tų ge­riau, jei DK ne­bū­tų tai­so­mas. Ta­da opo­zi­ci­ja per rin­ki­mus gau­tų pa­pil­do­mą ko­zi­rį. Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, pa­ža­dų ne­te­sė­ji­mas pir­miau­sia su­duo­tų smū­gį prem­je­ro ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai. „Be abe­jo, smū­gis – ne mir­ti­nas. Ta­čiau ga­li nu­tik­ti taip, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­bus pir­mi bū­tent dėl to­kių ma­žų pra­lai­mė­ji­mų, ku­riuos šiuo me­tu pa­ti­ria“, – prog­no­za­vo jis.

Pa­gal Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tą ple­na­ri­nių ir ko­mi­te­tų po­sė­džių gra­fi­ką ko­mi­te­tai į po­sė­džius tu­rė­tų rink­tis ne anks­čiau kaip spa­lio 12-ąją. Ki­tą sa­vai­tę Sei­mo ir ko­mi­te­tų po­sė­džių dėl rin­ki­mų ne­bus. Par­la­men­ta­rai su­si­rinks po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, spa­lio 11-ąją. Po­sė­džiai vyks ir spa­lio 12, ir 18 die­no­mis. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mas po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro kol kas pla­nuo­ja dirb­ti tris die­nas – lap­kri­čio 3, 8 ir 10-ąją, kai svars­tys ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą. Ta­čiau ga­li bū­ti su­šauk­ti pa­pil­do­mi po­sė­džiai.