Pataisos – dėl saugumo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo pa­tai­sas, ku­rios draus­tų iš­duo­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, jei jo pra­šan­tis už­sie­nie­tis yra įta­ria­mas ar kal­ti­na­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, taip pat nu­ma­ty­tų prie­vo­lę Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui per 14 die­nų pa­teik­ti iš­va­das dėl lei­di­mų pra­šan­čių as­me­nų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui. 

To­kias pa­tai­sas ša­lies va­do­vė pa­tei­kė po pra­ne­ši­mų ži­niask­lai­do­je, kad lei­di­mas gy­ven­ti bu­vo su­teik­tas su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu sie­ja­miems Ru­si­jos pi­lie­čiams. Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti, kad lei­di­mai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je bū­tų iš­duo­da­mi tik įsi­ti­ki­nus, kad as­muo ne­ke­lia grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Da­bar už ša­lies ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos įsta­ty­mu nė­ra įpa­rei­go­tos Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui teik­ti in­for­ma­ci­jos apie lei­di­mų gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pra­šan­čius as­me­nis.