Pataisos dėl privalomo psichologų dalyvavimo vaikų apklausose – atidėtos
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­siū­ly­tos pa­tai­sos dėl pri­va­lo­mo psi­cho­lo­gų da­ly­va­vi­mo vai­kų apk­lau­so­se ati­dė­tos pa­va­sa­rio se­si­jai.

Sei­mas bu­vo pri­ta­ręs pre­zi­den­tės siū­ly­mui an­tra­die­nį per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją pa­teik­tas pa­tai­sas svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, ta­čiau pa­sta­bų pro­jek­tui tu­rė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK).

„Ko­mi­te­tas at­siž­vel­gė į dau­ge­lį Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, taip pat pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ma­no, kad bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se tu­ri bū­ti vie­no­dai apk­lau­sia­mi vi­si ne­pil­na­me­čiai, ne tik nu­ken­tė­ję ir liu­dy­to­jai, bet ir įta­ria­mie­ji, kal­ti­na­mie­ji, nes jie vi­si yra vai­kai“, – sa­kė TTK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Anot jo, dėl ypa­tin­gos sku­bos ko­mi­te­tas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių su­de­rin­ti vi­sų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­nių, o rei­kė­tų tai­sy­ti dar ma­žiau­siai du iš jų, tad siū­lė pri­ėmi­mo ne­da­ry­ti. Sei­mas pri­ta­rė pa­tai­soms po svars­ty­mo, bet per pri­ėmi­mą opo­zi­ci­nė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio ir šį siū­ly­mą par­ėmė pa­kan­ka­mas skai­čius par­la­men­ta­rų.

Po bal­sa­vi­mo J.Sa­ba­taus­kas tvir­ti­no, kad šis ati­dė­ji­mas jo­kios įta­kos pre­zi­den­tės siū­ly­mų įgy­ven­di­ni­mui ne­tu­rės, nes bet ko­kiu at­ve­ju įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas 2018 me­tų sau­sio 1 die­ną.

„Į­si­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas 2018 me­tų sau­sio 1 die­ną, kas pa­si­keis, jei ko­vo 10-tą pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą? Bet pa­si­keis la­bai daug, mes pri­im­si­me ko­ky­biš­ką įsta­ty­mo pro­jek­tą, o ne pu­siau skus­tą, pu­siau lup­tą“, – į rep­li­kas dėl pa­tai­sų vil­ki­ni­mo rea­ga­vo J.Sa­ba­taus­kas.

An­tra­die­nį Sei­me pri­sta­ty­da­ma pre­zi­den­tės pa­tai­sas jos pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė sa­kė, kad pri­va­lo­mas kva­li­fi­kuo­tų psi­cho­lo­gų da­ly­va­vi­mas apk­lau­siant nu­ken­tė­ju­sius ne­pil­na­me­čius nė­ra ne­įvei­kia­mas už­da­vi­nys.

„Pa­reng­tų psi­cho­lo­gų taip pat yra. Teis­mų duo­me­ni­mis, bū­tent pen­ki teis­mų psi­cho­lo­gai per 2016 me­tus at­li­ko, da­ly­va­vo vi­du­ti­niš­kai 500 ne­pil­na­me­čių apk­lau­so­se, va­di­na­si, tai nė­ra ne­įvei­kia­mas už­da­vi­nys“, – sa­kė pa­ta­rė­ja.

R.Sve­ti­kai­tės tvir­ti­ni­mu, per įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pį rei­kė­tų iš­spręs­ti eta­tų klau­si­mą, ar psi­cho­lo­gų eta­tai tu­ri bū­ti įsteig­ti kon­kre­čiuo­se teis­muo­se, ar tu­ri bū­ti su­da­ry­tas spe­cia­lis­tų są­ra­šas.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sos įves­tų prie­vo­lę vi­sas nu­ken­tė­ju­sių ar liu­di­jan­čių vai­kų apk­lau­sas vyk­dy­ti tik spe­cia­lio­se pa­tal­po­se ir da­ly­vau­jant psi­cho­lo­gui. Jų įsi­ga­lio­ji­mo da­ta nu­ma­ty­ta 2018 sau­sio 1 die­ną.

Ša­lies va­do­vė pa­kei­ti­mus Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se pa­siū­lė pa­aiš­kė­jus, kad po smur­to Kė­dai­niuo­se sau­sio pa­bai­go­je mi­ręs ke­tur­me­tis ne­bu­vo apk­laus­tas, per­nai lap­kri­tį vyk­džius ty­ri­mą dėl įta­ria­mo smur­to prieš jį. Įta­ri­mai dėl vai­ko nu­žu­dy­mo nau­ja­me ty­ri­me pa­teik­ti pa­tė­viui ir mo­ti­nai. Per­nai lap­kri­tį, ga­vus sig­na­lą iš dar­že­lio dėl ga­li­mo smur­to prieš tą pa­tį vai­ką, bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bet nu­spręs­ta, kad ber­niu­kas ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti pats, to­dėl iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nu­trauk­tas.

Pre­zi­den­tū­ra nu­ro­do, kad ne­si­liau­jan­tys smur­to prieš vai­kus at­ve­jai „atsk­lei­džia šiur­pią ti­kro­vę“, jog nu­ken­tė­ję vai­kai lie­ka ne­išk­lau­sy­ti, tei­sė­sau­ga jų apk­lau­sas at­lie­ka ne­pro­fe­sio­na­liai ar­ba ap­si­ri­bo­ja tik su­au­gu­sių­jų liu­di­ji­mais, dėl ne­ko­ky­biš­kų apk­lau­sų iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ne­re­tai nu­trau­kia­mi, o ga­li­mi smur­tau­to­jai iš­ven­gia pel­ny­tos baus­mės.

Anot Pre­zi­den­tū­ros, nu­ken­tė­ju­sių ne­pil­na­me­čių skai­čius kas­met di­dė­ja. Per­nai jų bu­vo 2777, iš jų fi­zi­nį smur­tą pa­ty­rė 1051 vai­kas. Ta­čiau iš 1048 pra­dė­tų ty­ri­mų 489 nu­trauk­ti, teis­mui per­duo­ti 346.

Pa­sak pre­zi­den­tės, pri­va­lo­mas psi­cho­lo­gas vai­kų apk­lau­so­se pa­dės tei­sė­sau­gai at­lik­ti ob­jek­ty­vų bei ope­ra­ty­vų ty­ri­mą ir iš­veng­ti lem­tin­gų klai­dų. Spe­cia­liuo­se apk­lau­sos kam­ba­riuo­se vyk­do­mos apk­lau­sos ap­sau­gos vai­ką nuo ga­li­mos ki­tų as­me­nų įta­kos, su­ma­žins psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą ir trau­muo­jan­tį apk­lau­sos po­vei­kį. To­kių pa­tal­pų ša­ly­je šiuo me­tu yra 46.

Pre­zi­den­tė taip pat siū­lo Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nu­ma­ty­ti prie­vo­lę ne­pil­na­me­čių apk­lau­sas ste­bė­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui, kad bū­tų ap­gin­ti vai­ko in­te­re­sai.