Pasyvūs rinkėjai – mažiau pažeidimų
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) bei Vil­niaus apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­siž­vel­gė į „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ re­ko­men­da­ci­jas ir pa­sis­ten­gė už­ti­krin­ti, kad iš­anks­ti­nis an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro bal­sa­vi­mas vyk­tų sklan­džiai.

Vis dėl­to, ra­mus rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bas di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ga­lė­jo bū­ti ir dėl men­ko rin­kė­jų skai­čiaus. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je bal­suo­ti iš anks­to at­ėjo vos 6000 rin­kė­jų per vi­są die­ną, to­dėl bu­vo iš­veng­ta ei­lių, dėl ku­rių pir­mo­jo tu­ro me­tu ki­lo daug ne­su­sip­ra­ti­mų, klai­dų ir rin­ki­mų pa­žei­di­mų. Pa­sy­vi die­na bu­vo ir pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus at­žvil­giu – į „Bal­tą­sias pirš­ti­nes“ pi­lie­čiai krei­pė­si per 20 kar­tų.

Nors iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me bu­vo iš­veng­ta tech­ni­nių klai­dų, ta­čiau pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta spe­cia­liuo­se pa­štuo­se – dau­giau­siai pra­ne­ši­mų gau­ta apie ga­li­mus pa­žei­di­mus so­cia­li­nė­se įstai­go­se ir li­go­ni­nė­se. Gau­ta skun­dų, kad rin­kė­jai spau­džia­mi ar šan­ta­žuo­ja­mi. Už­fik­suo­ta ir to­kių at­ve­jų, kai bal­suo­ti už vie­nus ar ki­tus po­li­ti­kus bu­vo ra­gi­na­ma gra­žiai, bet vėl ne pa­gal tai­syk­les – siū­lant at­si­ly­gin­ti. Dėl šių pra­ne­ši­mų, „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ su­stip­rins sa­vo pa­jė­gas ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį vyk­sian­čiuo­se bal­sa­vi­muo­se spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se.

Iš vi­sų per pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo an­tra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re die­ną iš­sis­ky­rė ke­li ki­to po­bū­džio skun­dai: pra­ne­ša­ma, kad Plun­gė­je rin­ki­mų die­ną ta­me pa­čia­me pa­sta­te, kur ir vyks bal­sa­vi­mas, yra or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­cer­tas, o Birš­to­ne bu­vo ga­li­mas ne­tie­sio­gi­nio rin­kė­jų pa­pir­ki­mo at­ve­jis, kai sen­jo­rams ren­gi­ny­je do­va­nos bu­vo da­li­na­mos kar­tu su agi­ta­ci­ja.