Pasveikinti B. Komorowskio atvyks A. Butkevičius
An­tra­die­nį į Kau­ną at­vyks­tan­tį Len­ki­jos pre­zi­den­tą Bro­nis­la­wą Ko­mo­rows­kį pa­svei­kins mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, pre­zi­den­tės svei­ki­ni­mas Len­ki­jos va­do­vui bus įteik­tas raš­tu.

Ka­den­ci­ją bai­gian­čiam B.Ko­mo­rows­kiui Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te (VDU) bus įteik­tos gar­bės dak­ta­ro re­ga­li­jos.

Anks­čiau skelb­ta, kad A.But­ke­vi­čius su kai­my­ni­nės ša­lies va­do­vu su­si­tik­ti ne­ga­lės, ta­čiau an­tra­die­nį jis LRT ra­di­jui tei­gė į Kau­ną vis dėl­to at­vyk­sian­tis.

„No­riu nu­vyk­ti į Kau­ną ir pa­svei­kin­ti Len­ki­jos pre­zi­den­tą B.Ko­mo­rows­kį, nes šian­dien jam VDU bus su­teik­tas gar­bės dak­ta­ro var­das. Nors iš pra­džių bu­vo pra­šo­ma, kad vi­si Sei­mo na­riai da­ly­vau­tų iš ry­to pra­si­de­dant po­sė­džiui, bet aš ma­nau, kai ku­riuos klau­si­mus ga­li­ma tru­pu­tį vė­liau ir juos pri­im­ti“, – sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Tiek jis, tiek Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pir­ma­die­nį tei­gė su Len­ki­jos pre­zi­den­tu su­si­tik­ti ne­ga­lė­sian­tys dėl įtemp­tos dar­bot­var­kės.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Re­nal­das Vaisb­ro­das Ži­nių ra­di­jui sa­kė, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš anks­to pra­ne­šė ne­ga­lė­sian­ti da­ly­vau­ti iš­kil­mė­se, jos svei­ki­ni­mas Len­ki­jos pre­zi­den­tui bus per­duo­tas raš­tu.

„Ša­lies va­do­vė nuo va­kar die­nos lan­ko­si su ofi­cia­liu vi­zi­tu Kroa­ti­jo­je ir grįž­ta į ša­lį tik šios die­nos va­ka­re. Apie šį pre­zi­den­to B.Ko­mo­rows­kio vi­zi­tą į Lie­tu­vą (...) pre­zi­den­tė bu­vo in­for­muo­ta iš anks­to ir taip pat at­sa­kė Len­ki­jos va­do­vui, kad de­ja to­mis die­no­mis ne­ga­lės pri­si­jung­ti ir da­ly­vau­ti šio­je šven­tė­je, šia­me pa­ger­bi­me, nes yra iš­vy­ku­si ofi­cia­laus vi­zi­to į Kroa­ti­ją. Tuo pa­čiu ša­lies va­do­vė svei­kins Len­ki­jos pre­zi­den­tą ir bus pers­kai­ty­ta ofi­cia­li svei­ki­ni­mo kal­ba ir įteik­tas svei­ki­ni­mas ofi­cia­liai, to­dėl ti­ki­ma­si, kad Len­ki­jos va­do­vo pa­ger­bi­mo šven­tė iš­ties bus vy­ku­si, o mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras, ku­ris at­sto­vaus mū­sų vals­ty­bę šio­je šven­tė­je, ti­krai pui­kiai su­sit­var­kys su duo­to­mis par­ei­go­mis“, – sa­kė R.Vaisb­ro­das.

B.Ko­mo­rows­kio ka­den­ci­ja Len­ki­jos pre­zi­den­to pos­te bai­gia­si rugp­jū­čio 6 die­ną. Jį pa­keis pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jęs par­ti­jos „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Andr­ze­jus Du­da.