Pasvalio-Pakruojo apygardoje perskaičiuoti balsai
Pa­sva­lio-Pa­kruo­jo rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja pers­kai­čia­vo pa­kar­to­ti­nio Sei­mo rin­ki­mų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jas ne­pa­si­kei­tė – kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las dar pa­di­di­no at­otrū­kį nuo sa­vo var­žo­vo.

„A.Ma­tu­lui bal­sų tik pa­dau­gė­jo“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė šios rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ma­ri­ja Kuns­kie­nė.

Anot jos, bal­sai tre­čia­die­nio va­ka­rą pers­kai­čiuo­ti ga­vus Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Pa­kruo­jo sky­riaus pir­mi­nin­ko pra­šy­mą. So­cial­de­mo­kra­tų ste­bė­to­jui įta­ri­mą su­kė­lė, kad Nau­ja­mies­čio apy­lin­kė­je ras­ta bal­sa­vi­mo biu­le­te­nio ko­pi­ja.

„Tuo­met ste­bė­to­jas ne­pak­lau­sė, ko­dėl yra ko­pi­ja, o ne ori­gi­na­las, ir rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai jam ne­paaiš­ki­no, kad ko­pi­jos gau­na­mos iš ka­ri­nių mi­si­jų. Bet skun­dą par­ašė“, – sa­kė M.Kuns­kie­nė.

Be to, pir­mą kar­tą su­skai­čia­vus an­tro­jo tu­ro re­zul­ta­tus, tarp A.Ma­tu­lo ir jo var­žo­vo so­cial­de­mo­kra­to Sau­liaus Mar­gio te­bu­vo 61 bal­so skir­tu­mas.

„Kai pers­kai­čia­vo­me, skir­tu­mas A.Ma­tu­lo nau­dai pa­di­dė­jo iki 96 bal­sų“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Sek­ma­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pla­nuo­ja tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus.