Pastarųjų metų ryškiausios šnipinėjimo bylos
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį dėl šni­pi­nė­ji­mo 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me nu­tei­sė Ru­si­jos pi­lie­tį Ni­ko­la­jų Fi­lip­čen­ką. Jį Lie­tu­vos par­ei­gū­nai va­di­na eta­ti­niu Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nio sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) dar­buo­to­ju.

Pri­me­na­me ki­tas pa­sta­rų­jų me­tų ryš­kiau­sias šni­pi­nė­ji­mo by­las:

Bal­ta­ru­si­jos šni­pai Lie­tu­vo­je:

– dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai 2015 me­tų lap­kri­tį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bu­sį Ro­mual­dą Lips­kį nu­tei­sė ka­lė­ti tre­jus me­tus ir tris mė­ne­sius. 2016 me­tų ge­gu­žę pa­gal pro­ku­ro­ro skun­dą Ape­lia­ci­nis teis­mas baus­mę jam su­griež­ti­no iki pen­ke­rių me­tų. Jis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl to, kad Mins­kui rin­ko in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zę Šiau­liuo­se, iš kur vyk­do­ma NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja. R.Lips­kis tu­rė­tų ka­lė­ti iki 2019 me­tų sau­sio.

– 2016 me­tų ko­vą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je par­ame­di­ku tar­na­vęs And­re­jus Ošur­ko­vas nu­teis­tas ka­lė­ti tre­jus me­tus. Anot teis­mo, tar­nau­da­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, vy­ras rin­ko in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su Lie­tu­vos ka­ri­ne tech­ni­ka, ka­rių ruo­ši­mo prog­ra­mo­mis, ka­riuo­me­nės ob­jek­tais, ka­rių lo­ja­lu­mu sa­vo vals­ty­bei, ir per­duo­da­vo ją Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bi­nin­kui. A.Ošur­ko­vas šie­met bai­gė at­lik­ti baus­mę ir sau­sio pa­bai­go­je bu­vo pa­leis­tas iš pa­tai­sos na­mų.

Ru­si­jos šni­pai Lie­tu­vo­je:

– 2014 me­tų ba­lan­dį kaip Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bos SVR dar­buo­to­jas iš Lie­tu­vos iš­siųs­tas Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Klai­pė­do­je Vla­di­mi­ras Ma­ly­gi­nas.

– Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas šie­met va­sa­rį dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jos žval­gy­bai nu­tei­sė bu­vu­sį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­pi­to­ną Ser­ge­jų Pu­ši­ną ir Ru­si­jos pi­lie­tį Ser­ge­jų Moi­se­jen­ką. Pir­ma­jam skir­ta pen­ke­rių me­tų, an­tra­jam – de­šim­ties su pu­se me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Anot teis­mo, S.Pu­ši­nas Ru­si­jos pi­lie­čiui su­rin­ko ir nuo 2012 me­tų iki 2014 me­tų pa­bai­gos per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę bei NA­TO oro po­li­ci­ją. Jie aps­kun­dė nuo­spren­dį, by­lą nag­ri­nė­ja Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

– Lie­tu­vos žval­gy­ba šie­met ba­lan­dį pa­vie­ši­no dar vie­no šni­po ta­pa­ty­bę – me­ti­nė­je at­as­kai­to­je ra­šo­ma, kad FSB dar­buo­to­jas Ser­ge­jus Ku­le­šo­vas ak­ty­viai ver­buo­ja Lie­tu­vos pi­lie­čius, vyks­tan­čius į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį. Lie­tu­vos žval­gy­bos tei­gi­mu, su­si­pa­žin­da­mas jis pri­sis­ta­to Ru­si­jos pa­sie­nio tar­ny­bos par­ei­gū­nu, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ju, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mos at­sto­vu ar pro­jek­tų koor­di­na­to­riu­mi, jis po­ten­cia­lius tai­ki­nius ste­bi per bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­rin­ki­mus, kon­fe­ren­ci­jas, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ren­gi­nius.

Lie­tu­vos šni­pai Bal­ta­ru­si­jo­je:

– 2013 me­tų gruo­dį Bal­ta­ru­si­jos ka­ro teis­mas du Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čius nu­tei­sė de­šim­ties ir aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė­mis dėl šni­pi­nė­ji­mo Lie­tu­vai. Nu­teis­tie­ji iden­ti­fi­kuo­ti kaip A.Fen­ze­liau ir E.Ko­čiu­ra.

Lie­tu­vos šni­pai Ru­si­jo­je:

– 2016 me­tų ko­vą Mask­vos teis­mas Lie­tu­vos pi­lie­tį Aris­ti­dą Ta­mo­šai­tį nu­tei­sė ka­lė­ti 12 me­tų, ba­lan­dį Ka­ra­liau­čiaus sri­ties teis­mas dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­čiam Jev­ge­ni­jui Ma­tai­čiui sky­rė 13 me­tų ne­lais­vės. Mask­va tei­gia, kad jie­du vyk­dė Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos už­duo­tis.