Pastabų gavęs Ž. Pavilionis iki rinkimų stabdo diplomatinę tarnybą
Pa­sta­bų iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bės su­lau­kęs dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis stab­do dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą iki Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se jis da­ly­vaus su Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­ja.

„Po Ve­ly­kų iš­ei­nu į ap­mo­ka­mas at­os­to­gas, po to – į ne­ap­mo­ka­mas at­os­to­gas, bet ko­kiu at­ve­ju ne­beat­li­ki­nė­siu ofi­cia­liai tų (dip­lo­ma­to) par­ei­gų“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Ž.Pa­vi­lio­nis.

Pa­sak Ž.Pa­vi­lio­no, dip­lo­ma­to tar­ny­bą pa­si­da­rė per su­dė­tin­ga de­rin­ti su po­li­ti­ne kam­pa­ni­ja.

„Pra­si­de­da rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ir vis su­nkiau de­rin­ti dip­lo­ma­to ir po­li­ti­nį dar­bą. Mums kaip dip­lo­ma­tams nė­ra drau­džia­ma už­siim­ti po­li­ti­ka, bet tai ga­li­me da­ry­ti ne dar­bo me­tu ir sa­vait­ga­liais, ban­džiau tai da­ry­ti, bet vis su­nkiau, to­dėl rei­kia ap­ri­bo­ti tas (dip­lo­ma­to) funk­ci­jas“, – sa­kė am­ba­sa­do­rius.

„Aš iš dar­bo ti­krai ne­išei­nu, iš­ei­nu į at­os­to­gas, ku­rios su­da­ro ga­li­my­bę už­siim­ti po­li­ti­ne veik­la, net ir pa­gal įsta­ty­mą nu­ma­ty­ta, kad tiems, kas kan­di­da­tuo­ja į Sei­mą, yra mė­nuo at­os­to­gų. To­dėl da­bar imu sa­vo ti­krą­sias at­os­to­gas, iš­ei­nu kas­me­ti­nių at­os­to­gų sąs­kai­tą, ku­rių tu­riu pri­si­kau­pęs, o po to pra­si­dės ne­mo­ka­mos at­os­to­gos“, – sa­kė Ž.Pa­vi­lio­nis.

Ž.Pa­vi­lio­nis 2006–2009 me­tais bu­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­rius, 2000–2015 me­tais va­do­va­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­dai Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, o pa­sku­ti­niu me­tu dir­bo Vil­niu­je kaip am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Ry­tų par­tne­rys­tei.

Par­la­men­to rin­ki­muo­se kaip kon­ser­va­to­rių at­sto­vas jis da­ly­vaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je.

Apie Ž.Pa­vi­lio­nio stab­do­mą dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą pir­ma­sis pra­ne­šęs nau­jie­nų por­ta­las al­fa.lt at­krei­pia dė­me­sį, kad dar bū­da­mas am­ba­sa­do­riu­mi, Ž.Pa­vi­lio­nis pa­skel­bė apie sa­vo ke­ti­ni­mus da­ly­vau­ti ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se ir ėmė ak­ty­viai reikš­tis ži­niask­lai­do­je, teik­da­mas ko­men­ta­rus Lie­tu­vos ir pa­sau­lio po­li­ti­kos klau­si­mais.

Pa­sta­ruo­ju me­tu dip­lo­ma­tas ne­ven­gė aš­trių par­eiš­ki­mų – jis sa­kė, kad res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tu JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se sie­kian­tis tap­ti Do­nal­das Trum­pas yra Ba­rac­ko Oba­mos val­dy­mo pa­sek­mė, ir kri­ti­ka­vo tai, ką va­di­no „Briu­se­lio dik­ta­tu“.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS sa­kė, kad Ž.Pa­vi­lio­nis bu­vo su­lau­kęs įspė­ji­mų.

„Ž.Pa­vi­lio­nis yra in­for­ma­vęs mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę, kad po Šv. Ve­ly­kų ke­ti­na iš­ei­ti at­os­to­gų. Vie­šo­je erd­vė­je dip­lo­ma­tai ga­li reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę įga­lio­tais klau­si­mais ir ne­pa­žei­džiant pro­fe­sio­na­lu­mo ir eti­kos pri­nci­pų. Am­ba­sa­do­rius Ž. Pa­vi­lio­nis ne­bu­vo įga­lio­tas ko­men­tuo­ti JAV rin­ki­mų kam­pa­ni­jos. Jis bu­vo įspė­tas, kad jo vie­ši ko­men­ta­rai ki­tų ša­lių at­žvil­giu tu­ri de­rė­ti su dip­lo­ma­to pro­fe­si­ne eti­ka“, – sa­kė K.Vaš­ke­le­vi­čius.