Pasmerkė sulaikymus Baltarusijoje
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­smer­kė Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų veiks­mus, kai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sių pro­tes­tų me­tu bu­vo su­lai­ky­ti ke­li šim­tai as­me­nų.

„Smer­kia­me jė­gos struk­tū­ras pa­nau­do­jus bru­ta­lius fi­zi­nius veiks­mus prieš tai­kius gy­ven­to­jus ir pik­ti­na­mės šiurkš­čiais su­si­rin­ki­mo ir sa­vi­raiš­kos lais­vės pa­žei­di­mais. Griež­tai smer­kia­me tai­kių pro­tes­tuo­to­jų, de­mo­kra­ti­nės opo­zi­ci­jos ly­de­rių, ži­niask­lai­dos at­sto­vų ir dau­gy­bės pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tų su­lai­ky­mus“, – an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jis par­agi­no Bal­ta­ru­si­jos val­džią ne­del­siant nu­trauk­ti bet ko­kį smur­tą prieš pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tus ir iš­lais­vin­ti su­lai­ky­tuo­sius.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai tei­gia, kad šeš­ta­die­nį Mins­ke per opo­zi­ci­jos mė­gin­tą su­reng­ti ne­sank­cio­nuo­tą mi­tin­gą „Lais­vės die­na“ po­li­ci­ja su­lai­kė dau­giau kaip 400 ak­ty­vis­tų.

Ma­žes­nio mas­to su­lai­ky­mai Bal­ta­ru­si­jo­je tę­sė­si pa­sta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes, ša­lies žmo­nėms pro­tes­ta­vus prieš va­di­na­mą­jį „vel­tė­džių“ mo­kes­tį. Jis bu­vo įves­tas nuo­la­ti­nio dar­bo ne­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams.

V.Pra­nckie­čio pa­si­sa­ky­mas iš­pla­tin­tas jam vie­šint Len­ki­jo­je. Ten jis da­ly­vau­ja Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos par­la­men­tų na­rių asamb­lė­jo­je.

Sei­mo pir­mi­nin­kas taip pat su­si­ti­ko su Len­ki­jos vy­riau­sy­bės įga­lio­ti­niu ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros klau­si­mais Pio­tru Naims­kiu.

Pa­sta­ra­sis prieš po­rą sa­vai­čių par­eiš­kė, kad ša­lis ne­pirks elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) bei iš­ar­dys elek­tros li­ni­ją tarp ša­lių.

Blo­kuo­ti elek­trą iš As­tra­vo AE kai­my­ni­nes ša­lis ra­gi­nan­ti Lie­tu­va tei­gia, kad jė­gai­nė sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų.

Su­si­ti­kęs su P.Naims­kiu par­la­men­to va­do­vas sa­kė, kad „ne­sau­gus As­tra­vo AE pro­jek­tas Bal­ta­ru­si­jo­je po­ten­cia­liai su­kurs ir ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją elek­tros rin­ko­je“.

„Ver­ti­na­me Len­ki­jos vy­riau­sy­bės par­eiš­ki­mą (...), jog Len­ki­ja ne­pirks elek­tros ener­gi­jos iš Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės. Ti­kiuo­si, kad ir mū­sų tri­ša­lės asamb­lė­jos se­si­jos do­ku­men­te at­sis­pin­dės As­tra­vo AE prob­le­ma ir vi­sų tri­jų vals­ty­bių – Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos so­li­da­ru­mas“, – tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Bal­ta­ru­si­jos val­džia ti­ki­na, kad at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma lai­kan­tis aukš­čiau­sių sau­gu­mo stan­dar­tų.