Paslaugas su kvitais siūloma leisti auklėms, namų ūkio darbams
Nuo ki­tų me­tų dirb­ti su kvi­tais siū­lo­ma leis­ti ne tik že­mės ūky­je ir miš­ki­nin­kys­tė­je, bet ir na­mų ūky­je, pa­vyz­džiui, va­lant na­mus, pri­žiū­rint vai­kus ar ne­įga­liuo­sius, tvar­kant te­ri­to­ri­jas, pri­žiū­rint so­dus ir dar­žus.

To­kį įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pa­ke­tą Sei­me už­re­gis­tra­vo kon­ser­va­to­riai Ed­mun­das Pu­pi­nis ir Ka­zys Star­ke­vi­čius.

„Že­mės ūky­je ir miš­ki­nin­kys­tė­je pa­slau­gos su kvi­tais pa­sit­vir­ti­no – ne­le­ga­liai, be svei­ka­tos drau­di­mo dir­bę žmo­nės, lais­vu nuo ki­tos veik­los me­tu ga­li už­siim­ti ki­ta veik­la – įsi­gi­jo kvi­tus ir ėmė dirb­ti le­ga­liai ar­ba taip pri­si­du­ria prie at­ly­gi­ni­mo“, – BNS sa­kė E. Pu­pi­nis.

Pa­sak jo, idė­ja plės­ti pa­slau­gas su kvi­tais ki­lo, nes dau­ge­lis pa­slau­gų na­mų ūky­je tei­kia­ma ne­le­ga­liai, už jas at­si­ly­gi­na­ma gry­nai­siais, ne­mo­kant mo­kes­čių: „Šio­je sri­ty­je yra itin pa­pli­tęs ne­le­ga­lus dar­bas“.

Anot E.Pu­pi­nio, lei­dus teik­ti šias pa­slau­gas su kvi­tais, bū­tų spren­džia­ma ir žmo­nių sau­gu­mo prob­le­ma.

„Da­bar žmo­nės daž­nai įsi­lei­džia į na­mus be jo­kių do­ku­men­tų kar­tais, tai yra ne­aiš­ku ką, vai­kus pa­lie­ka su ne­la­bai pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis. Su kvi­tais bū­tų šiek tiek le­ga­li­zuo­ta ir at­sa­ko­my­bė bū­tų“, – tei­gė E.Pu­pi­nis.

Par­la­men­ta­ras be ki­ta ko pa­brė­žė, kad at­ei­ty­je reik­tų svars­ty­ti apie dir­ban­čių su kvi­tais mi­ni­ma­lų pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

K.Star­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar apie 70 proc. auk­lių dir­ba še­šė­ly­je.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė ma­no, kad ple­čiant pa­slau­gų są­ra­šą, su­ma­žė­tų ne­le­ga­lus dar­bas, di­dė­tų be­dar­bių užim­tu­mas.

„Be­dar­bis, tei­kian­tis pa­slau­gas pa­gal šiuos kvi­tus, ne­pra­ran­da be­dar­bio sta­tu­so“, – BNS tei­gė ji. Ta­čiau anot jos, rei­kė­tų kon­kre­čiau apib­rėž­ti pa­slau­gas, kiek lai­ko jas ga­li­ma teik­ti.

Vi­ce­mi­nis­trės tei­gi­mu, dar­buo­to­jai su dar­bo kvi­tais yra pa­trauk­lūs darb­da­viams, siū­lan­tiems trum­pa­lai­kių dar­bų: „Darb­da­viams su­ma­žė­ja ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta, ne­rei­kia su­da­ry­ti trum­pa­lai­kių dar­bo su­tar­čių“.

E.Ra­di­šaus­kie­nės tei­gi­mu, as­me­nų, tei­kian­čių že­mės ūkio pa­slau­gas pa­gal kvi­tus, kas­met di­dė­ja. 2016 me­tais su kvi­tais nors vie­ną die­ną dir­bo apie 19,4 tūkst. žmo­nių, 2015 me­tais – be­veik 18,1 tūks­tan­čio.

Su kvi­tais tei­kia­mos lai­ki­nos ar­ba vien­kar­ti­nės pa­slau­gos, ku­rioms ne­rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs įgū­džiai, kva­li­fi­ka­ci­ja, lei­di­mai, mo­ky­mai. Pas vie­ną darb­da­vį su kvi­tu ga­li­ma dirb­ti ne il­giau kaip du mė­ne­sius per me­tus, o pas du – iki tri­jų mė­ne­sių.

Dirb­da­mi su kvi­tais, žmo­nės iš­lai­ko be­dar­bio sta­tu­są ir gau­na so­cia­li­nę par­amą, o jų darb­da­viai mo­ka tik 9 proc. svei­ka­tos drau­di­mo įmo­ką. Jei žmo­gus su­tei­kia 1750 eu­rų ver­tės pa­slau­gų per me­tus, jis mo­ka 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį.