Paskyrė tris naujus Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus
Sei­mas, slap­to bal­sa­vi­mo bū­du pri­ta­rė Go­dos Amb­ra­sai­tės-Ba­ly­nie­nės, An­ta­no Ru­dzins­ko ir Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mui Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jais(LATT).

Bal­sa­vi­mo dėl nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Go­dą Amb­ra­sai­tę-Ba­ly­nie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ (pro­jek­tas Nr. XIIP-3898(2) re­zul­ta­tai: iš­duo­ta biu­le­te­nių – 133, ras­ta biu­le­te­nių – 133, ga­lio­jan­tys – 128, ne­ga­lio­jan­tys – 5. Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 114, prieš bu­vo 5, su­si­lai­kė 9 Sei­mo na­riai.

Bal­sa­vi­mo dėl nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti An­ta­ną Ru­dzins­ką Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ (pro­jek­tas Nr. XIIP-3899(2) re­zul­ta­tai: iš­duo­ta biu­le­te­nių – 133, ras­ta biu­le­te­nių – 133, ga­lio­jan­tys – 130, ne­ga­lio­jan­tys – 3. Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 114, prieš bu­vo 6, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių.

Slap­tu bal­sa­vi­mu Sei­mas taip pat pri­ta­rė nu­ta­ri­mui „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ (pro­jek­tas Nr. XIIP-3900(2). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: iš­duo­ta biu­le­te­nių – 133, ras­ta biu­le­te­nių – 133, ga­lio­jan­tys – 129, ne­ga­lio­jan­tys – 4. Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 111, prieš bu­vo 11, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mus dėl LATT tei­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.