Paskyrė R.Kačinską ambasadoriumi Graikijoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė aukš­tą Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) dip­lo­ma­tą Ro­lan­dą Ka­čins­ką dirb­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Grai­ki­jo­je.

Nau­jas par­ei­gas URM po­li­ti­kos di­rek­to­rius pra­dės ei­ti sau­sio 23 die­ną. Jis pa­keis nuo 2012 me­tų At­ėnuo­se dir­ban­tį am­ba­sa­do­rių Al­fon­są Ei­din­tą. Šis sa­vo ka­den­ci­ją baigs sau­sio 4 die­ną.

45-erių R. Ka­čins­kas yra ėjęs įvai­rias par­ei­gas am­ba­sa­do­se JAV ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, taip pat dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Dau­gia­ša­lių san­ty­kių, Ru­si­jos sky­riuo­se, ke­liuo­se mi­nis­te­ri­jos de­par­ta­men­tuo­se.

Nuo 2010 me­tų dip­lo­ma­tas bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­dos JAV įga­lio­ta­sis mi­nis­tras, o Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­riaus par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti 2014 me­tais.

Am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je ski­ria pre­zi­den­tas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu ir pri­ta­rus Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir NA­TO na­rę Grai­ki­ją sle­gia di­džiu­lės sko­los nuo pa­sku­ti­nės eko­no­mi­nės ir fi­nan­sų kri­zės lai­kų. ES pa­de­da Grai­ki­jai pa­deng­ti šias sko­las mai­nais į At­ėnų įsi­pa­rei­go­ji­mą lai­ky­tis griež­tos fis­ka­li­nės draus­mės.

Grai­ki­ja taip pat yra vie­na la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sių ša­lių per mig­ra­ci­jos kri­zę.