Paskyrė Kauno apygardos teismo pirmininką N. Meilutį antrai kadencijai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo pa­sky­rė Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį an­trai ka­den­ci­jai.

Nuo 2011 me­tų rugp­jū­čio teis­mui va­do­va­vęs N. Mei­lu­tis bu­vo at­leis­tas bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Jis anks­čiau yra dir­bęs Kai­šia­do­rių ir Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­muo­se, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Kau­no sky­riu­je iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nu.

N.Mei­lu­tį pre­zi­den­tė per­nai bir­že­lį siū­lė skir­ti ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru, bet Sei­mas per slap­tą bal­sa­vi­mą jo kan­di­da­tū­rą at­me­tė.

Pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui, pre­zi­den­tė pir­ma­die­nį taip pat at­lei­do Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją Bro­nių Za­la­gą, Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją Bro­nę Vi­dzė­nie­nę.

Be to, D.Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė Dai­ną Vai­da­cha­vi­čie­nę Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, o Ma­rių Bart­nin­ką per­kė­lė iš Kau­no apy­lin­kės teis­mo į Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.