Paskutinis balsavimas: kaip atrodys alkoholio ribojimo pataisos
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį bal­suo­ja dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pri­ėmi­mo. Pir­ma­sis bal­sa­vi­mas dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo jau įvy­ko: Sei­mo na­riai nu­bal­sa­vo dėl lei­di­mo svai­ga­lų įsi­gy­ti, tu­rė­ti ar var­to­ti tik nuo 20 me­tų. Vė­liau bus spren­džia­ma dėl al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­mos užd­rau­di­mą, su­trum­pin­tas trum­pin­ti jo pre­ky­bos lai­kas, užd­raus­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bą se­zo­ni­nė­se lau­ko ka­vi­nė­se, pa­jū­ry­je.

12:49 val. A. Ar­mo­nai­tė pa­brė­žė, kad to­kiu įsta­ty­mu bus su­ma­žin­ta pa­siū­la, bet pa­klau­sos po­ky­čiu vi­sai ne­si­rū­pi­na­ma.

12:45 val. „Al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ri­bo­ti rei­kia [..], bet įsta­ty­mo pro­jek­tas toks, ko­kį tu­ri­me čia, yra aki­vaiz­dus laz­dos per­len­ki­mas“, – kal­bė­jo M. Ma­jaus­kas, kvies­da­mas ne­priim­ti įsta­ty­mo pro­jek­to. Jis kaip di­džiau­sią šio pro­jek­to spra­gą iš­sky­rė am­žių, nuo ku­rio ga­li­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį. Pa­sak jo, jau­ni­mas nuo da­bar bus lai­ko­mas ne­bran­džiu, bet tai gal­būt pa­ska­tins jį at­ei­ti į rin­ki­mus ir bal­suo­ti.

Ro­ber­tas Šark­nic­kas siū­lė pa­žiū­rė­ti į gy­ve­ni­mą per vai­ko, ku­rio tė­vai var­to­ja al­ko­ho­lį, akis. Jis ra­gi­no pa­lai­ky­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

12:35 val. Sei­mas pri­ta­rė vi­siš­kam al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mui.

12:27 val. A. Skar­džius, kal­bė­da­mas apie al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mą pa­siū­lė, kad al­ko­ho­lio pa­va­di­ni­mai ir lo­go­ti­pai ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ren­gi­niuo­se, spor­to var­žy­bo­se, ant ko­man­dų marš­ki­nė­lių. Pa­sak jo, Eu­ro­po­je tai yra nor­ma­li pra­kti­ka.

A. Ve­ry­ga siū­lė tam ne­pri­tar­ti, nes są­vo­kos nė­ra iki ga­lo apib­rėž­tos ir po to­kio spren­di­mo rek­la­mos ga­li­my­bės ne­tgi bū­tų iš­plės­tos. Tam ne­pri­ta­rė ir ko­mi­te­tas.

Sei­mas nu­spren­dė bal­suo­ti prieš to­kį siū­ly­mą.

12:06 val. Pri­tar­ta drau­di­mui pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pa­plū­di­my­je. Sei­mas taip pat svars­tė pa­tai­są, ku­ria pla­nuo­ja­ma užd­raus­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti pa­plū­di­miuo­se. S. Gent­vi­las sa­kė ne­pri­ta­rian­tis šiai pa­tai­sai, nes daž­niau­sai skęs­tan­tys as­me­nys į pa­plū­di­mį at­si­ne­ša sa­vo al­ko­ho­lio. Sei­mas pa­tai­sai pri­ta­rė.

11:53 val. R. Že­mai­tai­tis siū­lė, kad rei­kė­tų trum­pin­ti ry­ti­nį al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­ką. Jis siū­lė pre­ky­bą al­ko­ho­liu nuo 11 val. ry­to iki 21 val. Ko­mi­te­tas šiai pa­tai­sai nė­ra pri­ta­ręs.

M. Ma­jaus­kas sa­kė, kad toks pa­siū­ly­mas yra ra­cio­na­lus. „Ši pa­tai­sa pa­vė­lins ga­li­my­bę įsi­gy­ti al­ko­ho­lio ry­te“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Sei­mas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Tai reiš­kia, kad al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas bus toks, kaip pla­nuo­ta anks­čiau: šio­kia­die­niais ir šeš­ta­die­nį įsi­gy­ti ga­li­ma bū­tų nuo 10 iki 20 val., o sek­ma­die­nį – nuo 10 iki 15 val.

11:47 val. Ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pre­kiau­ti silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu bus ga­li­ma bet kur, ne tik spe­cia­lio­se zo­no­se, kaip bu­vo siū­lo­ma iki šiol.

Sei­mas, ket­vir­ta­die­nį pri­im­da­mas at­ski­rus Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo straips­nius, pa­kei­tė anks­tes­nį spren­di­mą ir pri­ta­rė pa­tai­soms dėl lais­ves­nės pre­ky­bos al­ko­ho­liu ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se.

Už to­kių zo­nų at­si­sa­ky­mą bal­sa­vo 64, prieš – 47, o su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Sei­mui li­ko pa­sku­ti­nis bal­sa­vi­mas – už vi­są įsta­ty­mą.

„Šiuo bal­sa­vi­mu iš­gel­bė­jo­me Lie­tu­vą nuo di­džiu­lės gė­dos“, – po bal­sa­vi­mo par­eiš­kė „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

11:44 val. R. Kar­baus­kio siū­ly­mui at­si­sa­ky­ti nuo­sta­tos, kad al­ko­ho­lis bū­tų ga­be­na­mas ne­per­ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je, Sei­mo ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė. Sei­mas taip pat pri­ta­rė tam, kad al­ko­ho­lis ga­lės bū­ti ga­ben­da­mas jo neslepiant. Pa­tai­są įre­gis­tra­vęs R. Kar­baus­kis bal­sa­vo prieš sa­vo pa­siū­ly­mą.

11:33 val. Ra­mū­nas Kar­baus­kis įre­gis­tra­vo pa­tai­sas dėl al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lau­ke prie sta­cio­na­rių ka­vi­nių. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad nuo 2020 me­tų sta­cio­na­rios ka­vi­nės, tu­rin­čios li­cen­ci­ją vers­tis al­ko­ho­lio pre­ky­ba, ap­tar­nau­ti lan­ky­to­jus lau­ko są­ly­go­mis ga­lė­tų ne di­des­niu nei 40 me­trų at­stu­mu nuo sta­cio­na­rios ka­vi­nės. Ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį šiai pa­tai­sai pri­ta­rė.

Si­mo­nas Gent­vi­las pa­brė­žė, kad pri­ėmus šias pa­tai­sas be­veik vi­sos ka­vi­nės pa­jū­ry­je bū­tų už­da­ry­tos.

Sei­mas pri­ta­rė R. Kar­baus­kio įre­gis­truo­toms pa­tai­soms, par­la­men­ta­rų, bal­sa­vu­sių „prieš“ ne­bu­vo.

11:27 val. So­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius pri­sta­tė sa­vo pa­tai­sas dėl ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se no­ri­mų įreng­ti al­ko­ho­lio zo­nų. Pa­sak jo, to­kių zo­nų įren­gi­mo ne­rei­kė­tų. Svei­ka­tos ko­mi­te­tas to­kioms pa­tai­soms nė­ra pri­ta­ręs.

My­ko­las Ma­jaus­kas sa­ko pa­lai­kan­tis to­kią pa­tai­są, nes jos įgy­ven­di­ni­mas bū­tų komp­li­kuo­tas. A. Ve­ry­ga pa­si­sa­kė prieš ir pri­mi­nė, kad to­kių zo­nų at­si­sa­ky­mo ne­su­teik­tu­me ga­li­my­bių žmo­nėms, ku­riems su­dė­tin­ga va­dy­tis, bū­ti so­cia­liai ak­ty­viais.

Pa­siū­ly­mui pa­nai­kin­ti va­di­na­muo­sius „gar­dus“ Sei­mas pri­ta­rė.

11:24 val. „Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis par­eiš­kė, kad bus siū­lo­ma griež­tin­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu plas­ti­ko ta­ro­je – va­di­na­muo­siuo­se „bam­ba­liuo­se“. „Jie at­si­ras“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­ta­ras, pa­klaus­tas, ko­dėl da­bar nė­ra to­kių ri­bo­ji­mų. Pa­sak R.Kar­baus­kio, „jie at­si­ras sa­vo lai­ku“. „Gal­vo­ja­me, kaip tai pa­da­ry­ti – ar pa­kuo­tės iš ti­krų­jų iš­spręs tą prob­le­mą, ar tai yra ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mai to­kio stip­ru­mo, to­kio al­ko­ho­lio ti­po gė­ri­mams. Da­bar tai spren­džia­ma. Tai di­de­lė prob­le­ma, tai pa­grin­di­nės prie­mo­nė, ku­ria svai­gi­na­si tie žmo­nės, ku­rie tu­ri pri­klau­so­my­bes. Bet spren­di­mas tu­ri la­bai ge­rai ap­gal­vo­tas.“

Jis pra­ne­šė, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia „rim­tus po­ky­čius“, kaip tiems žmo­nėms pa­dė­ti.

11:20 val. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė po bal­sa­vi­mo pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos jau­ni­mas pats no­ri, kad al­ko­ho­lis bū­tų lei­džia­mas var­to­ti nuo 20 m. Jos rep­li­ką kri­ti­ka­vo Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, pa­brė­žu­si, kad ne­ga­li­ma kal­bė­ti vi­so Lie­tu­vos jau­ni­mo var­du.

11:18 val. Nuo 2018 me­tų al­ko­ho­lį Lie­tu­vo­je ga­lės pirk­ti ir var­to­ti tik 20 metų su­lau­kę žmo­nės.

Sei­mas, ket­vir­ta­die­nį pa­straips­niui pri­im­da­mas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, at­me­tė siū­ly­mą ne­keis­ti da­bar­ti­nės tvar­kos ir leis­ti al­ko­ho­lį var­to­ti nuo 18 me­tų.

Už bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių, prieš – 53, o su­si­lai­kė 15. Sei­mui li­ko pa­sku­ti­nis bal­sa­vi­mas – už vi­są įsta­ty­mą.

Sei­mas taip pat ne­lei­do 18–19-me­čiams var­to­ti ar tu­rė­ti silp­nes­nius nei 15 laips­nių al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus: už bal­sa­vo 46, prieš – 58, o su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių.

„Ne­rei­kia ta­pa­tin­ti su tar­nys­te ka­riuo­me­nė­je, su ga­li­my­be tuo­kti, kur­ti šei­mą“, – sa­kė svei­ka­tos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, at­sa­ky­da­mas į li­be­ra­lės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės pa­sta­bą, kad taip ne­pa­si­ti­ki­ma žmo­nė­mis.

Pa­sak jo, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da Len­ki­ja, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pa­seks Lie­tu­vos pa­vyz­džiu ir leis al­ko­ho­lį ger­ti nuo 20 me­tų.

„Kiek te­ko pa­sku­ti­niu me­tu su­si­ti­ki­nė­ti su jau­ni­mu, tai pats jau­ni­mas yra už, kad bū­tų ir am­žius pa­il­gin­tas, ir va­lan­dos“, – tei­gė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

11.13 val. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ini­cia­vo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo as­me­nims nuo 18 iki 20 me­tų leis­ti var­to­ti tik silp­ną (iki 7,5 laips­nio) al­ko­ho­lį. Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas šiai pa­tai­sai yra ne­pri­ta­ręs.

Už to­kį, kaip komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą, pa­si­sa­kė li­be­ra­las E. Gent­vi­las. Po­vi­las Urb­šys iš­sa­kė nuo­mo­nę prieš. Sei­mas pa­tai­sai ne­pri­ta­rė.

11:08 val. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė pri­sta­tė sa­vo ini­ci­juo­tas pa­tai­sas dėl to, kad al­ko­ho­lis bū­tų par­duo­da­mas pil­na­me­čiams nuo 18 m., o ne nuo 20, kaip plauo­ja­ma da­bar­ti­nė­mis nu­sta­ty­ti da­bar. Pa­sak jos, am­žiaus ri­bo­ji­mas bū­tų di­de­lė klai­da, par­odan­ti, kad ne­pa­si­ti­ki­ma pil­na­me­čiais as­me­ni­mis. Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te tre­čia­die­nį šiai pa­tai­sai ne­pri­tar­ta. Už A. Ar­mo­nai­tės pa­tai­sas pa­si­sa­kė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Nuo­mo­nę prieš iš­reiš­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Jis pa­ska­ti­no šių pa­tai­sų ne­sie­ti su ne­pa­si­ti­kė­ji­mu žmo­nė­mis.

Pa­tai­soms, kad al­ko­ho­lis bū­tų par­duo­da­mas as­me­nims nuo 18 me­tų, Sei­mas ne­pri­ta­rė.

10:52 val. Po per­trau­kos Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas.

10:15 val. Po­vi­las Urb­šys Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du pa­pra­šė pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Kaip tei­gia del­fi.lt, tai bu­vo pa­da­ry­ta, mat ne­no­rė­jo, kad šia Sei­mo Sta­tu­to tei­se pa­si­nau­do­tų opo­zi­ci­ja, ku­ri ga­lė­jo su­skub­ti nu­kel­ti svars­ty­mą iki ki­to po­sė­džio.

Val­dan­tie­ji įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia, kad nuo ki­tų me­tų par­duo­ti al­ko­ho­lį bū­tų ga­li­ma tik vy­res­niems nei 20 me­tų as­me­nims.

Taip pat keis­tų­si al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas par­duo­tu­vė­se ir ka­vi­nė­se, kur svai­ga­lų im­ama iš­si­neš­ti. Šio­kia­die­niais ir šeš­ta­die­nį įsi­gy­ti ga­li­ma bū­tų nuo 10 iki 20 val., o sek­ma­die­nį – iki 15 val. Ta­čiau vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se al­ko­ho­lio ga­li­ma bū­tų įsi­gy­ti vi­są par­ą.

Ne­ži­no, kaip bal­suos socialdemokratai

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­jos dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mo bū­dų ski­ria­si, dėl to jis ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kaip jie bal­suos ket­vir­ta­die­nį.

„A­tro­do, kad par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­nė yra vie­no­kia, o frak­ci­jos bū­na ki­to­kia. Man su­nku pa­sa­ky­ti, ko­kia šian­dien bus nuo­mo­nė ir frak­ci­jos, ir pir­mi­nin­ko. Jei­gu ži­no­si­me ir ma­ty­si­me, kad tos pa­tai­sos ne­tu­ri pa­lai­ky­mo, bus iš anks­to pa­sa­ky­ta, ma­nau, kad yra bū­dų ieš­ko­ti pa­lai­kan­čių bal­sų iš ki­tų frak­ci­jų“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

S.Skver­ne­lis pa­brė­žė, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai – „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai – ne­pri­va­lo su­tar­ti vi­sais klau­si­mais, ta­čiau, anot jo, svar­biau­sia, jog so­cial­de­mo­kra­tai lai­ky­tų­si duo­to žo­džio.

„Ti­krai ne­bus taip, tą ir dek­la­ruo­ja so­cial­de­mo­kra­tai, kad vi­sais klau­si­mais tu­ri­me su­tar­ti. Bet svar­biau­sias pri­nci­pas – ži­no­ti po­zi­ci­jas, ar­gu­men­tuo­ti jas, ta­da bus ga­li­ma prog­no­zuo­ti. Ga­liau­siai, ma­tyt, bus to­kių at­ve­jų, kai ma­ty­da­mi, kad ne­tu­ri­me bend­ros po­zi­ci­jos ir ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai bal­sų to­kiems spren­di­mams rea­li­zuo­ti rei­kia da­ry­ti pa­uzę ir ieš­ko­ti va­rian­tų, kaip tuos spren­di­mus pa­siek­ti“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jis ne­prog­no­za­vo, ko­kios įta­kos koa­li­ci­jos li­ki­mui tu­rė­tų tai, jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai ne­pa­lai­ky­tų al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo pa­tai­sų. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis yra sa­kęs, kad šis bal­sa­vi­mas ga­li lem­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­ei­tį.

„A­tei­tis par­odys, ar bus čia pa­bai­gos pra­džia“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Kas kei­sis?

Al­ko­ho­lis nuo 20 me­tų. Pri­tar­ta leis­ti nuo 2018 me­tų al­ko­ho­lį įsi­gy­ti as­me­nims nuo 20 me­tų, t. y. as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­ma var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ar jų tu­rė­ti. Drau­di­mas tu­rė­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bū­tų ne­tai­ko­mas as­me­nims nuo 18 me­tų, jei­gu al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų tu­rė­ji­mas bū­tų to­kių as­me­nų dar­bo veik­los (po­bū­džio) da­lis dar­bo vie­to­je ir dar­bo me­tu. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, įmo­nėms, Eu­ro­pos ju­ri­di­niams as­me­nims ir jų fi­lia­lams bū­tų drau­džia­ma al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo ska­ti­ni­mo veik­lai pa­si­telk­ti as­me­nis iki 20 me­tų.

Lais­ves­nė pre­ky­ba ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se. Ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pre­kiau­ti silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu bus ga­li­ma bet kur, ne tik spe­cia­lio­se zo­no­se, kaip bu­vo siū­lo­ma iki šiol. Sei­mas, ket­vir­ta­die­nį pri­im­da­mas at­ski­rus Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo straips­nius, pa­kei­tė anks­tes­nį spren­di­mą ir pri­ta­rė pa­tai­soms dėl lais­ves­nės pre­ky­bos al­ko­ho­liu ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se.

Al­ko­ho­lis ne­bus par­duo­da­mas pa­plū­di­my­je. Sei­mas taip pat svars­tė pa­tai­są, ku­ria pla­nuo­ja­ma užd­raus­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti pa­plū­di­miuo­se. S. Gent­vi­las sa­kė ne­pri­ta­rian­tis šiai pa­tai­sai, nes daž­niau­sai skęs­tan­tys as­me­nys į pa­plū­di­mį at­si­ne­ša sa­vo al­ko­ho­lio. Sei­mas pa­tai­sai pri­ta­rė.

Al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas bus dar la­biau ri­bo­ja­mas. Al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas: šio­kia­die­niais ir šeš­ta­die­nį įsi­gy­ti ga­li­ma bū­tų nuo 10 iki 20 val., o sek­ma­die­nį – nuo 10 iki 15 val.

Sei­mas pri­ta­rė vi­siš­kam al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mui. Nuo 2016-ųjų lap­kri­čio 1 die­nos vi­so­se ša­lies par­duo­tu­vė­se užd­raus­ta skelb­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ak­ci­jas. Tą­dien įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, drau­džian­čios bet ko­kią al­ko­ho­lio nuo­lai­dų rek­la­mą. Jos ne­ga­li­ma skelb­ti nei raš­tu, nei žo­džiu, nei pie­ši­niais. Be to, nu­trauk­tos vi­sos lo­te­ri­jos, žai­di­mai ir ki­tos var­to­ti bei pirk­ti ska­ti­nan­čios prie­mo­nės. Pre­ky­bos vie­to­se ne­lei­džia­ma al­ko­ho­lio kai­nų iš­skir­ti ki­ta spal­va ir taip nu­ro­dy­ti, kad vie­ną ar ki­tą die­ną jis kai­nuos pi­giau. Vi­zua­lios svai­ga­lų rek­la­mos taip pat drau­džia­mos.

Pa­di­din­tas ak­ci­zas. Nuo 2017 me­tų ko­vo 1 die­nos bu­vo pa­di­din­tas al­ko­ho­lio ak­ci­zas. Tai pa­bran­gi­no svai­giuo­sius gė­ri­mus ir – kaip jau ma­to­ma – dras­tiš­kai su­ma­ži­no pa­ja­mas iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, ko­vo mė­ne­sį, kai įsi­ga­lio­jo di­des­ni ak­ci­zai, jų su­rin­ki­mas smu­ko 64 pro­cen­tais.

Dėl ko bus balsuojama

Do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mas. Pa­gal pro­jek­to nuo­sta­tas al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vė­jai tu­rė­tų tei­sę iš vi­sų al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus per­kan­čių as­me­nų rei­ka­lau­ti, o kai kil­tų abe­jo­nių, kad as­muo yra jau­nes­nis ne­gu 25 me­tų, pri­va­lė­tų iš per­kan­čio al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus as­mens rei­ka­lau­ti pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­tį do­ku­men­tą.