Paskutiniai valdžios metai – su populistiniu polėkiu
Pa­sku­ti­nius ka­den­ci­jos me­tus Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė grei­čiau­siai pra­leis taip pat sta­bi­liai kaip iki šiol. Val­dan­tie­ji ža­da ir to­liau ge­rin­ti gy­ve­ni­mą, o opo­zi­ci­ja tei­gia­mų po­ky­čių ne­prog­no­zuo­ja.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai džiau­gia­si per tre­jus ka­den­ci­jos me­tus nu­veik­tais dar­bais, ža­da ne­at­si­lik­ti ir at­ei­nan­čiais. Tuo me­tu opo­zi­ci­nės par­ti­jos at­rė­žia – ir ki­tą­met val­dan­tie­siems stigs nau­jų idė­jų, bet bus daug po­pu­lis­ti­nio po­lė­kio.

Skam­bio­mis fra­zė­mis nesimėto

Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė tei­gė, jog pra­ėję tre­ji me­tai bu­vo ku­pi­ni iš­šū­kių ir la­bai in­ten­sy­vūs. Svar­biau­sia tai, kad Vy­riau­sy­bė iš­si­lai­kė, pri­si­dė­jo prie eko­no­mi­kos au­gi­mo, įgy­ven­di­no reikš­min­gus ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, pa­di­di­no mo­ki­nio krep­še­lį, at­ly­gi­ni­mus mo­ky­to­jams, kul­tū­ros ir so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, kom­pen­suo­ja per kri­zę nu­rėž­tas pen­si­jas. „Pa­da­ry­ta daug žmo­nių gy­ve­ni­mui svar­bių ir ge­rų dar­bų“, – pa­brė­žė ji.

Opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus dėl stag­na­ci­jos, idė­jų ba­do I. Šiau­lie­nė at­rė­mė sa­ky­da­ma, kad ši val­džia pri­ima pa­ma­tuo­tus spren­di­mus. „Ne­kū­rė­me nak­ti­nių mo­kes­čių re­for­mų. Mū­sų už­da­vi­nys bu­vo ūkio au­gi­mas, var­to­ji­mo di­dė­ji­mas, pra­ras­tų pa­ja­mų kom­pen­sa­vi­mas. Vis­ką da­ro­me dėl žmo­nių, o ne dėl tuš­čios rek­la­mos, ne­si­mė­to­me skam­bio­mis fra­zė­mis“, – ak­cen­ta­vo Sei­mo LSDP frak­ci­jos va­do­vė.

I. Šiau­lie­nės nuo­mo­ne, pa­sku­ti­niai šios ka­den­ci­jos Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės me­tai bus su­dė­tin­gi, nes jų pa­bai­go­je vyks rin­ki­mai. Po­li­ti­kams kils dau­giau pa­gun­dų žars­ty­ti ne­pag­rįs­tus pa­ža­dus. „Mū­sų žmo­nės prie to jau pri­pra­tę. No­rė­čiau, kad jie ne tiek klau­sy­tų­si gar­ve­žių švil­pu­kų, o žiū­rė­tų, kaip ju­da trau­ki­nys“, – sa­kė po­li­ti­kė.

Vis dėl­to par­la­men­ta­rė ti­ki­si, kad ir Sei­mui, ir Vy­riau­sy­bei pa­vyks pri­im­ti bū­ti­nus rim­tus spren­di­mus. „Ma­nau, blai­vaus pro­to dar iš­liks to­je pra­si­de­dan­čio­je na­cio­na­li­nė­je kri­zė­je – rin­ki­muo­se“, – šyp­te­lė­jo I. Šiau­lie­nė.

Lai­ky­sis linijos

Alinos Ožič nuotrauka

Kal­bė­da­mas apie tre­jus pra­bė­gu­sius ka­den­ci­jos me­tus ki­tos val­dan­čio­sios po­li­ti­nės jė­gos – Dar­bo par­ti­jos (DP) – pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys aiš­ki­no, kad at­kur­ta tai, ką bu­vo su­grio­vu­si kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bė, ju­da­ma so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo link: at­kur­tos pen­si­jos, kom­pen­suo­ja­mos nu­rėž­tos jų ir ki­tų iš­mo­kų da­lys, di­di­na­ma mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA). „Ši Vy­riau­sy­bė sten­gė­si orien­tuo­tis į tai, kad žmo­gus mū­sų vals­ty­bė­je jaus­tų­si kiek įma­no­ma pa­to­giau. Ma­nau, tai pa­grin­di­nis bet ku­rio mi­nis­trų ka­bi­ne­to tiks­las, tik, de­ja, kai ku­rie tai už­mirš­ta“, – tvir­ti­no „dar­bie­tis“.

Anot V. Gap­šio, val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pa­vyks­ta dirb­ti ga­na sėk­min­gai, nors tam ti­kro nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mo ir ne­su­ta­ri­mų pa­si­tai­ko. Jis ma­no, kad sklan­džiai dar­bai ei­sis ir pa­sku­ti­niais ka­den­ci­jos me­tais. Tarp svar­biau­sių lau­kian­čių spren­di­mų par­la­men­ta­ras mi­nė­jo „mi­ni­mu­mo“ pa­di­di­ni­mą iki 380 eu­rų, dis­ku­si­jas dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio su­vie­no­di­ni­mo su MMA, ko­vą su „še­šė­liu“. „Žmo­nės ti­ki­si iš Vy­riau­sy­bės, kad ji ne tik įgy­ven­dins Briu­se­lio di­rek­ty­vas, bet ir bus ku­rian­tis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, ge­ne­ruo­jan­tis idė­jas, ku­rios ge­ri­na gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Ma­no­me, jog per pa­sku­ti­nius me­tus ir per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją to sie­kio lai­ky­si­mės“, – aiš­ki­no vie­nas DP ly­de­rių.

Pa­si­ge­do idėjų

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no And­riaus Ku­bi­liaus žo­džiais, pa­sta­rie­ji val­džios veik­los me­tai tik pa­tvir­ti­no tai, kas bu­vo aiš­ku nuo pat pra­džių. „Ši­ta val­džia ne­tu­ri nau­jų idė­jų, ne­siū­lo ini­cia­ty­vų. Kiek va­žia­vo mū­sų nu­ties­tais bė­giais, tiek ir pa­va­žia­vo. Iš da­lies tuo bū­tų ga­li­ma ir pa­si­džiaug­ti, nes di­de­lių eko­no­mi­kos klai­dų ne­pa­da­ry­ta, ji šiek tiek au­go“, – LŽ dės­tė kon­ser­va­to­rius.

A. Ku­bi­lius sa­kė ga­lįs pa­gir­ti val­džią už tai, kad bai­gė anks­čiau pra­dė­tus pro­jek­tus – jau vei­kia Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­las, ati­da­ry­tos elek­tros jung­tys su Len­ki­ja ir Šve­di­ja, įves­tas eu­ras. „Ta­čiau dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių ma­to­me vi­siš­ką stag­na­ci­ją, stra­te­gi­jos ne­bu­vi­mą, o at­skir­ti veiks­mai pra­de­da kel­ti su­si­rū­pi­ni­mą. Pa­sek­mė – vi­sus tre­jus me­tus Lie­tu­vos eks­por­tas be­veik ne­au­ga. Ki­ta ver­tus, ma­to­me vi­siš­ką są­my­šį dėl elek­tros ūkio at­ei­ties. Mes prog­no­zuo­ja­me la­bai di­de­lį pa­vo­jų vi­sai sis­te­mai, jei bus pa­sta­ty­ta As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

Jo nuo­mo­ne, opo­zi­ci­jo­je dir­ban­ti TS-LKD at­li­ko sa­vo vaid­me­nį. „Bu­vo­me ir bū­si­me kri­tiš­ki Vy­riau­sy­bės veiks­mų ver­tin­to­jai. Bet kar­tu bu­vo­me kons­truk­ty­vūs, su­pra­to­me dar­bų svar­bą ir bū­ti­ny­bę juos tęs­ti. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, šiai val­džiai ne­bū­tų pa­vy­kę pri­im­ti spren­di­mo dėl eu­ro įve­di­mo, jei ne mū­sų kons­truk­ty­vi par­ama. Kaip pri­si­me­na­me, val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je bu­vo vi­so­kių nuo­mo­nių šiuo klau­si­mu“, – pri­mi­nė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no, kad esant to­kiai gau­siai koa­li­ci­jai da­ry­ti po­vei­kį su­dė­tin­ga. A. Ku­bi­liaus įsi­ti­ki­ni­mu, pa­sku­ti­niai ka­den­ci­jos me­tai per daug ne­sis­kirs nuo anks­tes­nių. „Bus dau­giau po­pu­liz­mo tarp val­dan­čių­jų. Ta­čiau jis ne­pri­dengs es­mi­nio da­ly­ko – nau­jų rim­tų idė­jų trū­ku­mo“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris nuo­gąs­ta­vo, kad po­li­ti­nė stag­na­ci­ja ga­li virs­ti ir eko­no­mi­ne.

Sei­mas sken­do smulkmenose

Alinos Ožič nuotrauka

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ma­ny­mu, „di­de­lių su­kre­čian­čių kvai­lys­čių“ da­bar­ti­nė val­džia ne­pa­da­rė. „Ta­čiau aki­vaiz­du, kad Vy­riau­sy­bė sto­ko­jo svei­kų am­bi­ci­jų im­tis ryž­tin­ges­nių pert­var­kų įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­je. Ji plau­kė pa­sro­viui“, – LŽ sa­kė li­be­ra­las. Ki­tas šios val­džios bruo­žas, anot jo, yra tai, jog ne­re­tai „kai­rė ne­ži­no, ką da­ro de­ši­nė“.

E. Ma­siu­lis spė­jo, kad li­kę me­tai ko­kių nors įspū­din­ges­nių ho­ri­zon­tų ne­at­vers. „Kaip par­odė 2016-ųjų biu­dže­to svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas, Vy­riau­sy­bė jau yra pa­si­da­vu­si ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų nuo­tai­koms. Iš­lai­dos di­di­na­mos ne­at­sa­kin­gai, ne­gal­vo­jant apie pa­ja­mas. Jau ne­kal­bu apie tai, kad ne­pa­teik­ta jo­kių siū­ly­mų, kaip sti­mu­liuo­ti ša­lies ūkį, eko­no­mi­ką, dieg­ti nau­jo­ves“, – at­krei­pė dė­me­sį E. Ma­siu­lis.

Jo nuo­mo­ne, ir pats Sei­mas per šiuos me­tus dir­bo ne taip efek­ty­viai kaip rei­kė­tų. „Daž­nai pa­skęs­da­vo­me įvai­rio­se smulk­me­no­se, ne­su­si­kon­cen­truo­da­vo­me į svar­biau­sius dar­bus. Il­gą lai­ką daug dar­bot­var­kės vie­tos užim­da­vo klau­si­mai, su­si­ję su koa­li­ci­jos ly­de­rių as­me­ni­nė­mis prob­le­mo­mis. Man no­rė­tų­si at­si­nau­ji­nu­sio, ener­gin­ges­nio, pa­žan­giau mąs­tan­čio, į žmo­nių gy­ve­ni­mą ne­si­ki­šan­čio Sei­mo“, – tvir­ti­no li­be­ra­las.

E. Ma­siu­lis su­ti­ko, kad ir da­bar­ti­nei opo­zi­ci­jai „y­ra kur to­bu­lė­ti“. „Mū­sų veik­lą ver­ti­nu ga­na sa­vi­kri­tiš­kai. Ti­krai ga­lė­jo­me bū­ti ak­ty­ves­ni“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kas.

Ne vi­si nuo­pel­nai tikri

Po­li­to­lo­gės Jū­ra­tės No­vag­roc­kie­nės tei­gi­mu, per tre­jus me­tus Vy­riau­sy­bės veik­lo­je ne­bu­vo ino­va­ty­vių, kar­di­na­lių, ne­ti­kė­tų spren­di­mų. Bū­tent dėl to ji at­ro­dė reak­ty­vi – rea­guo­jan­ti į iš­ky­lan­čias prob­le­mas. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas sten­gė­si vyk­dy­ti nu­ma­ty­tą prog­ra­mą. Vis dėl­to ne­ma­žai svar­biau­sių dar­bų – SGD ter­mi­na­las, elek­tros jung­tys į Šve­di­ją ir Len­ki­ją, „Rail Bal­ti­ca“ – pra­dė­ti dar bu­vu­sių val­džių, to­dėl ne­ga­li bū­ti vien šios Vy­riau­sy­bės nuo­pel­nas. Daug dė­me­sio ski­ria­ma sau­gu­mo ir gy­ny­bos prob­le­moms.

Ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo kraš­to ap­sau­gai di­di­ni­mas, šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas, anot J. No­vag­roc­kie­nės, pir­miau­sia su­si­jęs su reik­lia pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad Vy­riau­sy­bė ne tiek pa­ti da­rė, kiek bu­vo vi­są lai­ką stu­mia­ma tai vie­naip ar ki­taip da­ry­ti. Ki­taip sa­kant, pri­skir­ti tai bū­tent jos nuo­pel­nams ne­bū­tų taip jau pa­pras­ta“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gė. Kai ku­rie pa­sta­ro­jo lai­ko­tar­pio da­bar­ti­nės val­džios spren­di­mai, pa­vyz­džiui, vien MMA di­di­ni­mas ne­ke­liant vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio, dėl ko ky­la skau­džių so­cia­li­nių pa­sek­mių, esą dvel­kia po­pu­liz­mu.

Šios ka­den­ci­jos Sei­mas, J. No­vag­roc­kie­nės ma­ny­mu, nė­ra sta­bi­lus. Ja­me ryš­kiau ma­ty­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­dar­nu­mas ir ne­su­si­kal­bė­ji­mas tam ti­krais klau­si­mais.

Po­li­to­lo­gė prog­no­zuo­ja, kad pa­sku­ti­niai šios val­džios me­tai bus ne­ra­mes­ni, at­miež­ti po­pu­liz­mo, prieš rin­ki­mus val­dan­tie­ji sa­vo spren­di­mais steng­sis pa­ma­lo­nin­ti rin­kė­jus. „Ki­ta ver­tus, tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti sta­bi­li koa­li­ci­ja, Vy­riau­sy­bė. Ne­ma­nau, kad ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nių su­krė­ti­mų, ku­rie keis­tų koa­li­ci­jos su­dė­tį. Re­gis, vi­si lin­kę iš­gy­ven­ti iki Sei­mo rin­ki­mų. Ne­bent kil­tų ko­kių nors kri­zi­nių veiks­nių, nes sau­gu­mo ap­lin­ka yra įtemp­ta, la­bai ak­tua­lus pa­bė­gė­lių klau­si­mas“, – svars­tė J. No­vag­roc­kie­nė.

Veng­ta konf­lik­tų

Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio žo­džiais, iš­skir­ti­nis šios val­džios bruo­žas – ne­konf­lik­tiš­ku­mas, pa­si­ren­gi­mas dėl re­zul­ta­to dip­lo­ma­tiš­kai de­rin­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes. „Ne­konf­lik­tiš­ku­mas da­vė re­zul­ta­tą – tai ro­do so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gai. Ma­nau, šios val­dan­čio­sios dau­gu­mos cha­rak­te­rį ir nu­lė­mė so­cial­de­mo­kra­tų do­mi­na­vi­mas bei jų veik­los sti­lius“, – LŽ dės­tė po­li­to­lo­gas. Nors val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai konf­lik­tuo­da­vo tar­pu­sa­vy­je, iš es­mės „tai ne­vir­to to­ta­li­niu ka­ru“.

Pa­sak L. Bie­li­nio, Sei­mas – nuo­mo­nių pa­si­kei­ti­mo ir dis­ku­si­jų vie­ta. „Džiu­gu, kad tai ir bu­vo da­ro­ma, dis­ku­tuo­ja­ma vi­sais klau­si­mais, ku­rie su­ke­lia prob­le­mas“, – pa­brė­žė jis. Sa­vo mi­si­ją, anot po­li­to­lo­go, at­li­ko ir opo­zi­ci­ja, ne­pra­lei­du­si nė vie­nos val­dan­čių­jų klai­dos. Ji aiš­ki­no­si vi­sas iš­ki­lu­sias abe­jo­nes. „Tai, kad opo­zi­ci­ja ga­li ak­ty­viai reikš­tis, – mū­sų vi­suo­me­nės pa­sie­ki­mas“, – įsi­ti­ki­nęs L. Bie­li­nis. Jo tei­gi­mu, ki­ti me­tai prieš rin­ki­mus bus in­ten­sy­vios par­ti­jų kon­ku­ren­ci­jos lai­ko­tar­pis. „Aš­tres­nių su­si­kir­ti­mų“ ne­iš­vengs ir da­bar­ti­nės koa­li­ci­jos par­tne­rės. L. Bie­li­nis spė­jo, kad daug ga­li­my­bių for­muo­ti nau­ją­ją val­džią tu­ri so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai. „Bet dar yra lai­ko“, – ap­sid­rau­dė po­li­to­lo­gas.