Paskutinį pretendentų į teisėjus egzaminą išlaikė 4 kandidatai
Šiais me­tais pa­sku­ti­nia­me šeš­ta­ja­me Na­cio­na­li­nė­je teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jo­je vy­ku­sia­me pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ne da­ly­va­vo 10 no­rin­čių­jų tap­ti tei­sė­jais. Eg­za­mi­ną iš­lai­kė ir į pre­ten­den­tų į lais­vas apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas są­ra­šą pa­te­ko 4 nau­ji na­riai.

Iš­lai­kiu­sie­ji eg­za­mi­ną yra įra­šy­ti į Pre­ten­den­tų į lais­vas apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas są­ra­šą ir ga­lės da­ly­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mo­se at­ran­ko­se į apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę lai­ky­tą teo­ri­nę eg­za­mi­no da­lį kaip pa­pras­tai su­da­rė 40 tes­to klau­si­mų iš įvai­rių tei­sės ša­kų. Šią eg­za­mi­no da­lį iš­lai­kę 7 pre­ten­den­tai ėmė­si pra­kti­nės da­lies, ku­rios bar­je­rą įvei­kė 40 proc. lai­kiu­sių­jų eg­za­mi­ną. Pra­kti­nė­je da­ly­je pre­ten­den­tams te­ko su­si­dur­ti su pri­va­ti­nės ir bau­džia­mo­sios tei­sės bei pro­ce­so tei­sės sri­čių už­duo­ti­mis.

Iš šiais me­tais į eg­za­mi­nus kvies­tų 88 pre­ten­den­tų bū­ti tei­sė­jais ži­nių pa­ti­kri­ni­me da­ly­va­vo 80, iš vi­so eg­za­mi­ną iš­lai­kė 23 kan­di­da­tai, t. y. 29 proc. Pa­ly­gi­nus su 2015 m. sta­tis­ti­ka, šiais me­tais kvies­tų, lai­kiu­sių ir iš­lai­kiu­sių eg­za­mi­ną skai­čius ma­žes­nis: 2015 m. į eg­za­mi­ną bu­vo kvies­ta 103, lai­kė 92, o iš­lai­kė 36 kan­di­da­tai.

Nors šia­me eg­za­mi­ne ne­įp­ras­tai da­ly­va­vo dau­giau vy­rų nei mo­te­rų, ten­den­ci­ja, kad dau­gu­mą lai­kan­čių­jų su­da­ro mo­te­rys iš­lie­ka: šiais me­tais eg­za­mi­ną lai­kė 56 mo­te­rys ir 24 vy­rai.

Pra­ei­tais me­tais tik vie­nam pre­ten­den­tui pa­vy­ko eg­za­mi­ną iš­lai­ky­ti aukš­čiau­siu ba­lu, t. y. gau­ti 10, o šiais me­tais ne­bu­vo nė vie­no pui­kia ži­nių pa­ti­kri­ni­mą įvei­ku­sio kan­di­da­to. 7 ir 9 pel­niu­sių­jų skai­čius iš­lie­ka tas pats, ta­čiau tris­kart iš­au­go ge­rą įver­ti­ni­mą gau­nan­čių­jų skai­čius: pra­ei­tais me­tais 8 ga­vo 6 lai­kiu­sie­ji, šiais me­tais – net 19.

Teo­ri­nės eg­za­mi­no da­ly­vių ži­nios ti­kri­na­mos pil­dant iš 40 klau­si­mų su­da­ry­tą tes­tą. At­sa­kiu­sie­ji tei­sin­gai į ne­ma­žiau kaip 30 klau­si­mų, ga­li lai­ky­ti pra­kti­nę eg­za­mi­no da­lį, ku­rios me­tu pa­tei­kia­mos pra­kti­nės už­duo­tys. Eg­za­mi­nas iš­lai­ko­mas tuo at­ve­ju, jei­gu kiek­vie­nos iš pra­kti­nių už­duo­čių įver­ti­ni­mas bū­na ne ma­žes­nis nei 7 ba­lai.