Paskutinės mokyklos nutraukia streiką nuo pirmadienio
Ke­tu­rioms švie­ti­mo prof­są­jun­goms penk­ta­die­nį nu­trau­kus strei­ką, jį baig­ti nuo pir­ma­die­nio nu­ta­rė ir Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga.

Šios prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas BNS sa­kė ne­pri­ta­rian­tis ket­vir­ta­die­nį ke­tu­rių prof­są­jun­gų pa­si­ra­šy­tam su­si­ta­ri­mui su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre bei prem­je­ru, ta­čiau gal­vo­jan­tis, kad vie­na prof­są­jun­ga ne­pa­jė­gi tęs­ti strei­ko ir pa­da­ry­ti įta­kos val­džiai.

„In­for­muo­si­me mo­kyk­lų va­do­vus, kad strei­ką nu­trau­kia­me ir ug­dy­mo pro­ce­są at­nau­jin­si­me pir­ma­die­nį“, – BNS sa­kė A.Na­vic­kas.

Ket­vir­ta­die­nį dėl strei­ko nu­trau­ki­mo ke­tu­rių prof­są­jun­gų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me nu­ma­to­ma, kad mo­ky­to­jų al­goms nuo šių me­tų rug­sė­jo bus pa­pil­do­mai skir­ti 8 mln. eu­rų, o rei­ka­la­vi­mas dėl at­ly­gi­ni­mų žirk­lių pa­nai­ki­ni­mo bus įgy­ven­din­tas nuo 2017 me­tų sau­sio.

A.Na­vic­ko ver­ti­ni­mu, toks su­si­ta­ri­mas rea­liai mo­ky­to­jų pa­dė­ties ne­pa­ge­rins.

„Tas su­si­ta­ri­mas aps­kri­tai nie­ko ne­kei­čia, tai yra sta­tus quo pa­dė­tis, ko­kia bu­vo ir iki strei­ko. 8 mln. eu­rų, kaip ži­no­me, ti­krai nie­ko ne­spręs, tą su­pran­ta, bet nu­ty­li ki­tos prof­są­jun­gos bei mi­nis­te­ri­ja (...). O kad kaž­kas keis­tų­si nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos – vi­si su­pran­ta­me, kad mi­nis­tras tur­būt bus ki­tas“, – ap­gai­les­ta­vo jis.

Ket­vir­ta­die­nį taip pat su­si­tar­ta, kad dėl to­les­nių švie­ti­mo pert­var­kų tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šo­ma švie­ti­mo ša­kos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis.

„Vi­si su­pran­ta, kad ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis yra tei­sės ak­tas, ku­rį rei­kė­tų vyk­dy­ti, o da­bar su­si­ta­ria­ma tik ją svars­ty­ti, de­rin­ti – tai mes tu­rė­ji­mo ir iki strei­ko“, – pa­brė­žė A.Na­vic­kas.

Pra­dė­da­mi ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką mo­ky­to­jai rei­ka­la­vo 18 mln. eu­rų, pa­skui rei­ka­la­vi­mus su­ma­ži­no iki maž­daug 12 mln. eu­rų. Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad su 8 mln. eu­rų „in­jek­ci­ja“ pe­da­go­gai su­ti­ko dėl „ak­li­gat­vio“ de­ry­bo­se.

„Mes ma­to­me, kad šian­dien de­ry­bi­nė si­tua­ci­ja ir spren­di­mų pri­ėmi­mo si­tua­ci­ja at­ėjo į ak­li­gat­vį ir si­tua­ci­ja švie­ti­me, strei­kuo­jan­čiuo­se ins­ti­tu­ci­jo­je rei­ka­lau­ja pri­im­ti sku­bius spren­di­mus, nes ug­dy­mo pro­ce­sas ne­vyks­ta, mo­ky­to­jai ne­ga­li vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gų, o rea­lių po­ky­čių pa­da­ry­ti šian­dien ne­ga­li­ma. Tie 8, 18 ar 28 mln. eu­rų bū­tų tik­tai men­ka in­jek­ci­ja, tai bū­tų tik­tai da­li­nis sky­lių lo­pi­mas, to­dėl mes la­bai ak­cen­ta­vo­me ši­ta­me su­si­ta­ri­me dėl strei­ko nu­trau­ki­mo, kad rei­ka­lin­gos sis­te­mi­nės re­for­mos“, – ket­vir­ta­die­nį dės­tė A.Jur­ge­le­vi­čius.

Pen­kios švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos strei­ką pa­skel­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę, va­sa­rio 22 die­ną. Tuo­met 233 švie­ti­mo įstai­go­se strei­ka­vo per 5 tūkst. pe­da­go­gų. Dau­gu­ma prof­są­jun­gų strei­ką nu­trau­kė nuo penk­ta­die­nio. A.Na­vic­ko ži­nio­mis, penk­ta­die­nį strei­ka­vo tik 20–30 ug­dy­mo įstai­gų, pri­klau­san­čių Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nei są­jun­gai.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 2300 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, jo­se dir­ba per 50 tūkst. pe­da­go­gų.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams pa­sta­rą­jį kar­tą šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio. Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne­pil­nu krū­viu.

Pa­tei­kia­me pa­grin­di­nius faktus:

Rei­ka­la­vi­mai mažėjo: strei­ko pra­džio­je ini­cia­to­riai rei­ka­la­vo nuo 2016 me­tų rug­sė­jo ne tik pra­dė­ti įgy­ven­din­ti il­ga­lai­kę mo­ky­to­jų al­gų kė­li­mo prog­ra­mą, bet ir pa­nai­kin­ti per kri­zę įves­tas at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų žirk­les, tam ski­riant apie 18 mln. eu­rų. Va­sa­rio 24 die­ną prof­są­jun­gos pa­skel­bė su­tin­kan­čios su ma­žes­ne su­ma – per 12 mln. eu­rų. Strei­kas nu­trauk­tas val­džiai pa­ža­dė­jus nuo rug­sė­jo skir­ti pa­pil­do­mus 8 mln. eu­rų mo­ky­to­jų al­goms ir įsi­pa­rei­go­jus at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų žirk­les pa­nai­kin­ti nuo 2017 me­tų sau­sio.

Mastas: strei­kui star­tuo­jant prie jo pri­si­dė­jo maž­daug de­šim­ta­da­lis mo­kyk­lų, dar­že­lių ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gų (233), strei­ka­vo apie 6 tūkst. dar­buo­to­jų. Pa­laips­niui strei­kuo­jan­čių­jų vis ma­žė­jo, pa­sku­ti­nę strei­ko die­ną strei­ka­vo ke­lios de­šim­tys mo­kyk­lų.

Derybininkai: Vy­riau­sy­bė­je de­ry­bos su strei­kų ini­cia­to­riais pra­si­dė­jo po įsė­ja­mų­jų strei­kų 2015 me­tų gruo­dį, joms va­do­va­vo Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus. Va­sa­rio 24 die­ną prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad dėl mo­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mų fi­nan­sa­vi­mo tu­ri spręs­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Ko­vo 3 die­ną prem­je­ras as­me­niš­kai at­vy­ko į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mo su ke­tu­rio­mis prof­są­jun­go­mis dėl strei­ko nu­trau­ki­mo.

Mi­nis­trės pozicija: „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas va­sa­rio 23 die­ną par­agi­no „dar­bie­tę“ švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę dėl strei­ko pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę. A.Pi­trė­nie­nė par­eiš­kė ne­at­sis­ta­ty­din­sian­ti.

„Ru­si­jos ranka“: va­sa­rio 23 die­ną prem­je­ras, esą rem­da­ma­sis spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­ma, par­eiš­kė, kad pe­da­go­gų strei­kus ini­ci­juo­jan­čioms švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nėms są­jun­goms įta­ką da­ro Ru­si­ja. Va­sa­rio 24 die­ną jis at­sip­ra­šė mo­ky­to­jų, ku­riuos įžei­dė jo par­eiš­ki­mas, ir pa­aiš­ki­no, kad mi­nė­to­je pa­žy­mo­je kon­kre­čiai apie švie­ti­mo prof­są­jun­gas ne­kal­ba­ma.

Tęsinys: „dar­bie­čiai“ yra Sei­me įre­gis­tra­vę nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma Vy­riau­sy­bei iki rugp­jū­čio skir­ti 17,2 mln. eu­rų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti. Kaip al­ter­na­ty­va siū­lo­ma ieš­ko­ti 12,7 mln. eu­rų.