Paskutinė diena agituoti Seimo rinkimuose
Penk­ta­die­nis – pa­sku­ti­nė die­na, kai kan­di­da­tai ir jų rė­mė­jai ga­li agi­tuo­ti prieš sek­ma­die­nį vyk­sian­čius pa­kar­to­ti­nius Sei­mo rin­ki­mus.

Šeš­ta­die­nį, va­lan­dą po vi­dur­nak­čio, įsi­ga­lios agi­ta­ci­jos drau­di­mas. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rin­ki­mų agi­ta­ci­ja drau­džia­ma li­kus 30 va­lan­dų iki rin­ki­mų pra­džios ir bal­sa­vi­mo pa­bai­gos, iš­sky­rus nuo­la­ti­nę vaiz­di­nę agi­ta­ci­ją, iš­ka­bin­tą iki pra­si­de­dant drau­di­mui.

Rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mo lai­ko­tar­piu jo­kių vaiz­di­nių rin­ki­mų agi­ta­ci­jos prie­mo­nių, iš­sky­rus iš­leis­tas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ne­ga­li bū­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­po­je ir 50 me­trų at­stu­mu ap­link pa­sta­tą, ku­ria­me vyks­ta bal­sa­vi­mas.

In­for­ma­ci­ja apie vyks­tan­čius rin­ki­mus, jų svar­bą vals­ty­bės gy­ve­ni­mui, at­vy­ku­sių bal­suo­ti rin­kė­jų skai­čių, do­ku­men­tus, ku­riuos bū­ti­na tu­rė­ti bal­suo­jant, kvie­ti­mas at­vyk­ti bal­suo­ti ar ki­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ria ne­ra­gi­na­ma ne­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bal­suo­ti už ar­ba prieš kan­di­da­tą, rin­ki­mų agi­ta­ci­ja ne­lai­ko­ma.

Už agi­ta­ci­jos drau­di­mo pa­žei­di­mą tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė: gy­ven­to­jai ga­li bū­ti bau­džia­mi bau­da nuo 144 iki 289 eu­rų, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai, par­ei­gū­nai, ste­bė­to­jai – nuo 289 iki 1 tūkst. 158 eu­rų. To­kia pat vei­ka, pa­da­ry­ta vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se, už­trau­kia bau­dą vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo ar pla­tin­to­jo va­do­vui ar­ba ki­tam už vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos sklei­di­mą ar vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­nį at­sa­kin­gam as­me­niui nuo 2896 iki 14 tūkst. 481 eu­ro.

Sek­ma­die­nį Sei­mo na­riai bus ren­ka­mi 68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Tri­jo­se par­la­men­ta­rai iš­rink­ti jau per pir­mą­jį tu­rą.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.