Paskui kandidatą velkasi slapto susitikimo šleifas
Į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus siū­lo­mas so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Bas­tys prieš jam svar­bų par­la­men­ta­rų bal­sa­vi­mą ne­abe­jo­ti­nai bus pri­vers­tas pri­si­min­ti tai, kas prieš ku­rį lai­ką vie­šo­jo­je erd­vė­je su­kė­lė ne­men­ką skan­da­lą, ku­rio purs­lai ap­taš­kė ir tuo­me­tį Sei­mo va­do­vą.

At­ei­nan­tį an­tra­die­nį par­la­men­ta­rai tu­rė­tų nu­spręs­ti, kas taps dar vie­nu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku. Nors ati­tin­ka­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas įtrauk­tas į dar­bot­var­kę, ja­me bent jau va­kar kan­di­da­to pa­var­dė ne­fi­gū­ra­vo. Kaip ži­no­ma, at­si­sės­ti į iki šiol lais­vą penk­tą Sei­mo va­do­vy­bės kė­dę pre­ten­duo­ja Za­na­vy­kų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) at­sto­vas M. Bas­tys.

LSDP pre­zi­diu­mas jo kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė, kai an­trą kar­tą siek­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to at­si­sa­kė par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad toks so­cial­de­mo­kra­tų vir­šū­nių M. Bas­čiui pa­de­mons­truo­tas pa­lan­ku­mas su­kė­lė nuo­sta­bą net ne­ma­žai da­liai Sei­mo LSDP frak­ci­jos na­rių. Kar­tu par­la­men­to ku­lua­ruo­se pa­si­gir­do svars­ty­mų, kad kan­di­da­tui ga­li at­si­rūg­ti ke­le­rių me­tų se­nu­mo is­to­ri­ja, ku­ri me­tė še­šė­lį ne tik M. Bas­čiui, bet ir tuo­me­čiam Sei­mo pir­mi­nin­kui „dar­bie­čiui“ Vy­dui Ged­vi­lui.

Mįs­lin­gas susitikimas

2013 me­tų va­sa­rio vi­du­ry­je M. Bas­tys or­ga­ni­za­vo V. Ged­vi­lo su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mil­ži­nės „Ro­sa­tom“ an­tri­nės įmo­nės „Ru­sa­tom Over­seas“ vi­cep­re­zi­den­tu Alek­sand­ru Mer­te­nu ir pats ja­me da­ly­va­vo. Apie šį su­si­ti­ki­mą vie­šai ne­bu­vo skelb­ta, ne­ga­na to, jis V. Ged­vi­lo ka­bi­ne­te vy­ko po 20 val., kai tuo­me­tis Sei­mo va­do­vas grį­žo iš ko­man­di­ruo­tės Es­ti­jo­je.

Pa­aiš­kė­jus šioms ap­lin­ky­bėms V. Ged­vi­lui te­ko tei­sin­tis, kad su­si­ti­ki­mas bu­vo ne­for­ma­lus ir trum­pas. Jis pri­pa­ži­no, kad A. Mer­te­nas kal­bė­jo apie Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mas at­omi­nes jė­gai­nes bei tei­ra­vo­si apie „Lie­tu­vos ga­li­my­bes“. Tuo me­tu M. Bas­tys ži­niask­lai­dai pa­sa­ko­jo, kad su­si­ti­ki­me su Sei­mo pir­mi­nin­ku A. Mer­te­nui svar­biau­sia bu­vo iš­girs­ti jo nuo­mo­nę apie ga­li­my­bę „Ro­sa­tom“ pri­si­dė­ti prie dar­bų Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­te.

Pri­min­si­me, kad at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je yra su­stab­dy­ta, o Bal­ta­ru­si­jo­je at­omi­nė jė­gai­nė sta­to­ma. 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus „Ro­sa­tom“ sta­to­mo­je As­tra­vo jė­gai­nė­je jau bū­ta rim­tų in­ci­den­tų – ap­ga­din­tas reak­to­riaus kor­pu­sas, žu­vo ke­li sta­ty­bi­nin­kai.

Lie­tu­vai šie in­ci­den­tai ke­lia abe­jo­nių dėl jė­gai­nės sau­gu­mo. Mū­sų ša­lis siū­lo su­da­ry­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­man­dą, ku­ri ana­li­zuo­tų pa­dė­tį dėl jė­gai­nės As­tra­ve.

„Lie­tu­vos ži­nių“ pa­klaus­tas, ar mi­nė­tas su­si­ti­ki­mas ne­taps kliū­ti­mi jam užim­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tą, M. Bas­tys aiš­ki­no, jog A. Mer­te­nas gy­ve­na Ukrai­no­je, Ki­je­ve, ir yra at­sa­kin­gas už at­omi­nių pro­jek­tų plė­to­ji­mą Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. „Jis yra or­ga­ni­za­vęs ir ofi­cia­lių su­si­ti­ki­mų at­omi­nės ener­ge­ti­kos klau­si­mais, kad ir dėl Ig­na­li­nos AE. Ne­ma­tau, dėl ko tu­rė­tų kil­ti ypa­tin­gų klau­si­mų“, – tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tas. Kal­bė­da­mas apie ry­šius su A. Mer­te­nu po­li­ti­kas bu­vo la­ko­niš­kas: „E­su mi­nė­jęs, kad esa­me pa­žįs­ta­mi.“

Aiš­kin­sis prieš balsavimą

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė vy­lė­si, kad kon­ser­va­to­riai ne­bal­suos už M. Bas­čio kan­di­da­tū­rą. „Bent jau aš ti­krai už jį ne­bal­suo­siu. Man tas fak­tas (mi­nė­tas su­si­ti­ki­mas – aut.) yra svar­bus, iki šiol jo­kių pa­aiš­ki­ni­mų ne­bu­vo gau­ta“, – sa­kė ji.

Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė apie M. Bas­tį kal­bė­jo tei­gia­mai. Ji sa­kė ma­nan­ti, kad jis „bus at­sa­kin­gai dir­ban­tis, jei­gu Sei­mas tam pri­tars“.

Pri­mi­nus M. Bas­čio, V. Ged­vi­lo ir A. Mer­te­no su­si­ti­ki­mą 2013 me­tų va­sa­rį, R. Baš­kie­nė ti­ki­no ši­to fak­to ne­ži­nan­ti ir ver­ti­nan­ti ko­le­gą kaip anks­tes­nį Sei­mo Vi­suo­me­nės in­for­ma­ci­nės plė­tros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką bei kaip par­la­men­ta­rą, dir­ban­tį sa­vo apy­gar­do­je.

„Jei­gu at­si­ran­da de­be­sė­lių, ku­rie ga­lė­tų ap­tem­dy­ti žyd­rą pa­dan­gę, rei­kia vis­ką iš­siaiš­kin­ti. Ma­nau, bus dis­ku­tuo­ja­ma. Vi­si „grie­kai“, jei­gu to­kių yra, tu­ri bū­ti iš­siaiš­kin­ti iki bal­sa­vi­mo“, – pri­dū­rė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.

Ti­ki­si palaikymo

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, pa­klaus­tas, kiek pa­tiems par­la­men­to so­cial­de­mo­kra­tams bu­vo ne­ti­kė­ta M. Bas­čio kan­di­da­tū­ra, ti­ki­no, jog ne­ti­kė­tu­mas bu­vo tik tas, kad A. But­ke­vi­čius at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti an­trą kar­tą ir te­ko ieš­ko­ti ki­to kan­di­da­to.

G. Kir­ki­las įsi­ti­ki­nęs, jog M. Bas­tys tin­ka bū­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, juo­lab kad yra pa­ty­ręs po­li­ti­kas. „Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, kal­bant ne apie kon­kre­tų as­me­nį, o aps­kri­tai, pri­va­lo tu­rė­ti bent mi­ni­ma­lią opo­zi­ci­jos par­amą. Opo­zi­ci­ja į vie­šu­mą ke­lią įvai­rių klau­si­mų. Ti­kiu, kad ji įver­tins ir ki­tas M. Bas­čio sa­vy­bes, ir jo kan­di­da­tū­ra bus pa­tvir­tin­ta“, – vy­lė­si vie­nas LSDP ly­de­rių.

Šiuo me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tu­ri ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus. R. Baš­kie­nė ir Ar­vy­das Ne­kro­šius at­sto­vau­ja „vals­tie­čiams“, G. Kir­ki­las – LSDP, Ire­na De­gu­tie­nė – TS-LKD.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mas sa­vo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čių su­ma­ži­no nuo 7 iki 5.