Paskirtos trys Patriotų premijos
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) pa­sky­rė tris pa­trio­tų pre­mi­jas.

Jus­ti­nas Sa­jaus­kas bus ap­do­va­no­tas už par­ti­za­nų epo is­to­ri­jas kny­go­je „Neuž­mirš­ta­mi Su­val­ki­jos var­dai“. Da­liai Sta­ky­tei-Any­sie­nei, Lai­mai Pe­traus­kai­tei Van­derS­toep ir Da­liai Ci­dzi­kai­tei už ne­leng­vą is­to­ri­nę at­min­tį be in­terp­re­ta­ci­jų kny­go­je „Ma­nėm, kad greit grį­šim. 18 pa­sa­ko­ji­mų apie pa­si­trau­ki­mą į Va­ka­rus 1940-1944”.

Mig­lei Anu­šaus­kai­tei ir Ger­dai Jord pre­mi­ja skir­ta „už drą­sų ir ne­ti­kė­tą žvilgs­nį į Lie­tu­vą įkve­pian­čią is­to­ri­ją“ kny­go­je „10 li­tų“, pra­ne­šė Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja jau penk­tus me­tus iš ei­lės ren­ka pi­lie­tiš­kiau­sias bei pa­trio­tiš­kiau­sias me­tų kny­gas. Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo 27 kny­gos.

Pa­trio­tų pre­mi­jų lau­rea­tai bus ap­do­va­no­ti Vil­niaus kny­gų mu­gė­je šią sa­vai­tę.

Pa­trio­tų pre­mi­jų kon­kur­sas ren­gia­mas jau penk­tą kar­tą. Šio­mis pre­mi­jo­mis sie­kia­ma ska­tin­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­to­rius ra­šy­ti pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiz­mo te­ma­ti­ka, per kny­gą skie­py­ti mei­lę ir iš­ti­ki­my­bę ša­liai. Kon­kur­sui tei­kia­mos gro­ži­nės, me­mua­ri­nio po­bū­džio, edu­ka­ci­nės, moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo sri­ties kny­gos, iš­leis­tos per pa­sku­ti­niuo­sius vie­ne­rius ka­len­do­ri­nius me­tus Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se.