Paskirtasis teisingumo ministras yra baustas už vairavimą išgėrus
An­tra­die­nį tei­sin­gu­mo mi­nis­tru pa­skir­tas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus per­nai me­tais bu­vo baus­tas už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam. Tai BNS pa­tvir­ti­no pats J.Pa­go­jus.

„Tai bu­vo 2015 me­tų pa­va­sa­rį. Bu­vau su­stab­dy­tas pa­ti­kri­ni­mui rei­do me­tu ir al­ko­tes­te­ris par­odė tru­pu­tį virš nor­mos. Po to pa­si­ti­kri­nau krau­ją, krau­jas par­odė nu­lius, po to vy­ko teis­mas, – BNS pa­sa­ko­jo J.Pa­go­jus. – Ka­dan­gi dar ne­bu­vo teis­mų pra­kti­ka su­si­for­ma­vu­si, ku­ri da­bar for­muo­ja­si, kad krau­jas yra svar­biau už al­ko­tes­te­rio par­ody­mus, teis­mas mi­ni­ma­lią nuo­bau­dą pri­tai­kė.“

Iš J.Pa­go­jaus me­tams bu­vo ati­mta tei­sė vai­ruo­ti, jos jis vis dar nė­ra at­ga­vęs.

Julius Pagojus.

Jis tei­gia ne­pri­si­me­nan­tis, ko­kie tiks­liai bu­vo al­ko­tes­te­rio rod­me­nys, ta­čiau, jo tei­gi­mu, jie ne­daug te­vir­ši­jo lei­džia­mą įpūs­ti nor­mą.

„Ten bu­vo ke­lios (pro­mi­lės da­lys – red.) virš nor­mos“, – sa­kė jis.

J.Pa­go­jus tvir­ti­na tą die­ną ti­krai ne­gė­ręs ir bū­tent to­dėl vy­kęs pa­si­ti­krin­ti krau­jo.

„Tie­siog ka­dan­gi įvy­kis bu­vo Ni­do­je, o krau­ją kol nu­vy­kau pa­si­ti­krin­ti į že­my­ni­nę da­lį Lie­tu­vos, pra­ėjo dau­giau kaip va­lan­da, to­dėl teis­mas taip ir ver­ti­no. Nors per tą lai­ką, ku­ris pra­ėjo, eks­per­ti­zė pa­sa­kė, ne­ga­lė­jo tiek, kiek nu­ro­dė al­ko­tes­te­ris, iki nu­lio nu­kris­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė And­ro­me­da Graus­lie­nė BNS in­for­ma­vo, kad mi­nė­tas įvy­kis re­gis­truo­tas 2015 me­tų ge­gu­žės 31 die­ną Ne­rin­go­je.

„Jis bu­vo su­stab­dy­tas vai­ruo­jan­tis trans­por­to prie­mo­nę, nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mas – 0,65 pro­mi­lės“, – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vė.

Po­li­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, 2016 me­tų va­sa­rio 23 die­ną teis­mas pa­sky­rė J.Pa­go­jui 289 eu­rų bau­dą ir 12 mė­ne­sių at­ėmė tei­sę vai­ruo­ti. Po­li­ti­kas šį nuo­spren­dį aps­kun­dė, ta­čiau ge­gu­žės 2 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas skun­do ne­ten­ki­no.

Tei­sė vai­ruo­ti J.Pa­go­jui ati­mta iki 2017 me­tų va­sa­rio.

J.Pa­go­jus ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je ėjo tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas. 2014 me­tais jis dir­bo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio pa­ta­rė­ju, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjo nuo 2014 me­tų.

R. Kar­baus­kis: tai di­džiu­lė pamoka

Vai­ra­vi­mas iš­gė­rus pa­tvir­tin­tam tei­sin­gu­mo mi­nis­trui Ju­liui Pa­go­jui yra di­džiu­lė pa­mo­ka, sa­ko val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­rės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jis tei­gė ži­no­jęs in­for­ma­ci­ją apie tai, kad J.Pa­go­jus iki šiol ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti, nes per­nai įkliu­vo ne­blai­vus už vai­ro, ta­čiau dėl to, anot R.Kar­baus­kio ne­tu­rė­tų bū­ti žlug­do­ma jau­no po­li­ti­ko kar­je­ra.

„Aš tai ver­ti­nu kaip di­džiu­lę pa­mo­ką ir ma­nau, kad jis bus pir­ma­sis iš mi­nis­trų, ku­ris ini­ci­juos tą pa­kei­ti­mą, kad žmo­nės vi­siš­kai ne­ga­lė­tų sės­tis prie vai­ro iš­gė­rę“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu „vals­tie­čiai“ ža­dė­jo ri­bo­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ir ug­dy­ti ne­pa­kan­tu­mą al­ko­ho­liz­mui.

R.Kar­baus­kis tei­gė, kad dėl J.Pa­go­jaus vai­ra­vi­mo iš­gė­rus žlug­dy­ti jo po­li­ti­nę kar­je­rą bū­tų ne­tei­sin­ga.

„Aš ma­nau, kad jei­gu mes dėl ši­to pa­žei­di­mo da­bar nu­ra­šy­si­me to žmo­gaus po­li­ti­nes ga­li­my­bes, ma­nau, kad tai ne­bus vi­siš­kai tei­sin­ga. Mes frak­ci­jo­je tu­ri­me sa­vo Sei­mo na­rių, ku­rie tu­rė­jo di­de­lių prob­le­mų su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, bet kiek­vie­nas svei­ko pro­to žmo­gus ieš­ko spren­di­mų ir juos ran­da“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

„Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad kan­di­da­tas į mi­nis­trus tuo ti­krai ne­si­di­džiuo­ja, tai jam di­džiu­lė pa­mo­ka ir ne­ma­nau, kad jis ka­da nors gy­ve­ni­me dau­giau sės prie vai­ro pa­var­to­jęs al­ko­ho­lio“, – pri­dū­rė jis.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis taip pat sa­kė ži­no­jęs, kad J.Pa­go­jus baus­tas už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus.

„Taip, jis pa­si­sa­kė apie sa­vo klai­dą. Aš įver­ti­nau vi­sas ap­lin­ky­bes: ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, koks gir­tu­mas bu­vo. Tai, ma­tyt, tai tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na tą dis­ku­si­ją, ką aš kaž­ka­da sa­kiau, kad ne­ga­li­ma žmo­nėms leis­ti pa­tiems ver­tin­ti, ar yra leis­ti­na nor­ma, ar ne. Tai ge­riau­sias pa­vyz­dys, ku­ris ilius­truo­ja, kaip be­veik ga­li­ma su­si­ga­din­ti sau gy­ve­ni­mą ir kar­je­rą“, – žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Bū­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru S.Skver­ne­lis yra siū­lęs nu­sta­ty­ti leis­ti­ną 0 pro­mi­lės gir­tu­mą vai­ruo­jant. Šiuo me­tu vai­ruo­ti ga­li­ma esant ne dau­giau kaip 0,4 pro­mi­lės gir­tu­mui, jei­gu vai­ruo­to­jas tu­ri dau­giau kaip dve­jus me­tus sta­žo.