Paskirtas naujas Rusijos generalinis konsulas Klaipėdoje
Nau­ju Ru­si­jos ge­ne­ra­li­niu kon­su­lu Klai­pė­do­je pa­skir­tas Alek­sand­ras Gra­čio­vas, an­tra­die­nį pra­neš­ta Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Jo pirm­ta­kas Vla­di­mi­ras Ma­ly­gi­nas per­nai bu­vo iš­siųs­tas iš Lie­tu­vos kaip Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bos (SVR) dar­buo­to­jas, sie­kęs gau­ti ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ša­lies po­li­ti­ką ir ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, pa­va­sa­rį pa­skel­bė Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas.

A.Gra­čio­vas pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bo Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pro­to­ko­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.