Paskirtas Lietuvos specialusis atašė ES valstybės sienos apsaugos klausimais
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­liuo­ju at­ašė vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos klau­si­mais Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­je ES pa­skir­tas Eu­ge­ni­jus Liu­ben­ka. Jis iki tol užė­mė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Sie­nos kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo val­dy­bos Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to par­ei­gas.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba pra­ne­ša, jog į spe­cia­lio­jo at­ašė par­ei­gas 37-erių E. Liu­ben­ka nuo ba­lan­džio 4 die­ną per­kel­tas tre­čia­die­nį pa­si­ra­šy­tu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio įsa­ky­mu.

Dirb­da­mas Briu­se­ly­je spe­cia­lu­sis at­ašė vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos klau­si­mais pa­dės įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ką vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos sri­ty­je, už­ti­krins VSAT in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą ES ins­ti­tu­ci­jo­se ir teiks tar­ny­bai or­ga­ni­za­ci­nę, ana­li­ti­nę ir ki­to­kią pa­gal­bą, su­si­ju­sią su ES klau­si­mais vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos sri­ty­je.

E. Liu­ben­ka taip pat VSAT kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tais klau­si­mais koor­di­nuos pa­si­ren­gi­mą dar­bui ES Ta­ry­bos, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir ki­to­se dar­bo gru­pė­se bei ko­mi­te­tuo­se, teiks pa­gal­bą VSAT, siek­da­mas pa­dė­ti tin­ka­mai per­kel­ti į na­cio­na­li­nę tei­sę nau­jai pri­im­tus ES tei­sės ak­tus vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos sri­ty­je, at­sto­vaus VSAT ES ins­ti­tu­ci­jo­se ir tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se.

Spe­cia­liuo­ju at­ašė vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos klau­si­mais Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­je ES E. Liu­ben­ka pa­skir­tas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

Sie­nos ap­sau­gos sis­te­mo­je šis par­ei­gū­nas dir­ba nuo 2003 m. ba­lan­džio 1 die­nos.