Paskelbti populiariausi Lietuvoje vardai
Pra­ėju­sį pus­me­tį daž­niau­siai mer­gai­tėms bu­vo su­tei­kia­mi Emi­li­jos, Lie­pos ir Aus­tė­jos, o ber­niu­kams - Ma­to, Lu­ko, No­jaus, Do­mi­ny­ko, Emi­lio ir Jo­kū­bo var­dai.

Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­bos pa­skelb­ti duo­me­nys ro­do, kad nuo lie­pos iki sau­sio mė­ne­sio mi­nė­tais mo­te­riš­kais var­dais pa­va­din­ta po dau­giau kaip 150 mer­gai­čių, o vy­riš­kais - po dau­giau kaip 140 ber­niu­kų.

Ma­din­giau­sių su­tei­kia­mų mo­te­riš­kų var­dų de­šim­tu­ke at­si­dū­rė ir Vil­tė, Ga­bi­ja, Lė­ja (su­teik­ti po dau­giau kaip 130 kar­tų) bei Ka­mi­lė, Ug­nė, Ema ir Ame­li­ja (po dau­giau kaip 120 kar­tų).

Tuo me­tu ber­niu­kų gre­tos taip pat gau­siai pa­si­pil­dė Jo­nais, Ka­jais, Do­vy­dais, Ado­mais (šie var­dais su­teik­ti dau­giau kaip po 100 kar­tų).