Paskelbtas nugalėtojas Jono Basanavičiaus paminklo konkurse
Daug ais­trų su­kė­lu­sia­me kon­kur­se – at­omaz­ga. Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė at­rin­ko pa­mink­lo Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui idė­ją, nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas skulp­to­rių Ge­di­mi­no An­ta­no Sa­ka­lio, Ge­di­mi­no Pie­ku­ro, Al­gir­do Ra­si­ma­vi­čiaus pro­jek­tas.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė at­rin­ko pa­mink­lo Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui idė­ją, nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas skulp­to­rių Ge­di­mi­no An­ta­no Sa­ka­lio, Ge­di­mi­no Pie­ku­ro, Al­gir­do Ra­si­ma­vi­čiaus pro­jek­tas.

Šio pa­mink­lo kom­po­zi­ci­jos pa­grin­dą su­da­ro bron­zi­nė sto­vin­čio J.Ba­sa­na­vi­čiaus fi­gū­ra ant gra­ni­ti­nio ku­bo, ku­ris sa­vo ruo­žtu sto­vi ant ap­va­lios gra­ni­ti­nės for­mos. Ant ku­bo prie­ki­nės plokš­tu­mos – už­ra­šas bron­zi­nė­mis rai­dė­mis – JO­NAS BA­SA­NA­VI­ČIUS.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­kė, kad ki­tą sa­vai­tę bus ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ta, ar sta­ty­ti pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jo pa­siū­ly­tą mo­nu­men­tą už pri­va­čias lė­šas. Jis ne­pri­ta­ria nau­jo kon­kur­so skel­bi­mui, bet iki ga­lo ne­at­me­ta ir to­kios ga­li­my­bės.

„Ma­no su­pra­ti­mu, rei­kės ieš­ko­ti ga­li­my­bių rea­li­zuo­ti pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ją“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė me­ras.

R.Ši­ma­šius sa­ko, kad pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai ne­pa­tei­kė rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų, ku­rie leis­tų bū­tent jiems rea­li­zuo­ti šį dar­bą ir pa­da­ry­ti tai už sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus. Idė­ja dar bus de­ri­na­ma ir ko­re­guo­ja­ma, o dėl to, ar ji bus įgy­ven­din­ta, ga­lu­ti­nai ža­da­ma ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę.

„Ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tu­mė­me ras­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ar sta­ty­ti pa­teik­tą, iš­rink­tą pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ją už pri­va­čias lė­šas (...), ki­tas va­rian­tas – at­siž­vel­giant ir į tai, kad da­lis sa­ko, jog ga­lė­jo bū­ti ir ge­res­nių, ki­tų dar­bų, skelb­ti kon­kur­są iš nau­jo“, – sa­kė me­ras.

Jis ža­da, kad ga­li­my­bė ap­tar­ti dar­bą bus su­teik­ta ir sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te, taip pat Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je.

An­trą­ją vie­tą kon­kur­se lai­mė­jo bend­ro­vės „Stu­di­ja­2a“ pro­jek­tas „Vė­liav­ne­šys“, vaiz­duo­jan­ti J.Ba­sa­na­vi­čių pro­fi­liu, ne­šan­tį Lie­tu­vos tris­pal­vę, tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko „Vil­niaus ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jos“ dar­bui „Lie­tu­va-Lie­tus-Ba­sa­na­vi­čius“.

Šios me­ni­nin­kų idė­jos pri­pa­žin­tos ge­riau­sio­mis tarp 16 kon­kur­sui pa­teik­tų pro­jek­tų. Pa­mink­las tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas aikš­te­lė­je prieš­ais Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją. Čia 1905-ai­siais vy­ko Di­džio­jo Vil­niaus Sei­mo su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me iš­kel­tas Lie­tu­vos au­to­no­mi­jos klau­si­mas.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius sa­ko, kad idė­ja pri­pa­žin­ta ge­riau­siai dėl to, jog ji ge­riau­siai iden­ti­fi­kuo­ja­ma kaip J.Ba­sa­na­vi­čiaus at­vaiz­das.

Jis pa­brė­žė, kad au­to­riui dar teks tai­sy­ti pro­jek­tą bei ras­ti in­di­vi­dua­lią raiš­ką, kad pa­mink­las skir­tų­si nuo pa­na­šaus, už 200 me­trų sto­vė­ju­sio pa­mink­lo vie­nam ko­mu­nis­tų par­ti­jos įkū­rė­jui Vin­cui Mic­ke­vi­čiu-Kap­su­kui.

„Au­to­riui su­dė­tin­giau­sia bus ras­ti in­di­vi­dua­lių bruo­žų, kaip at­gai­vin­ti šią plas­ti­nę kal­bą“, – sa­kė G.Ka­ra­lius.

Anot jo, an­trą­ją vie­tą lai­mė­ju­si J.Ba­sa­na­vi­čiaus su tris­pal­ve idė­ja yra dis­ku­tuo­ti­na, nes tu­ri „nei­gia­mą, sar­kas­tiš­ką po­žiū­rį“.

„Bend­ras po­žiū­ris – tru­pu­tį jau­čia­si sku­bė­ji­mas. Mes, ma­tyt, vi­si ne­at­lai­ko­me tų tem­pų, ku­riuos mums gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja, ne­sa­me pa­si­ruo­šę“, – taip trum­pai vi­sus kon­kur­sui pa­teik­tus dar­bus įver­ti­no G.Ka­ra­lius.

Ko­mi­si­jos na­rys, ar­chi­tek­tas Ro­lan­das Pa­le­kas, ly­gin­da­mas nu­ga­lė­to­ją su ki­tais dar­bais, pa­brė­žė, jog ši skulp­tū­ra yra kom­po­zi­ciš­kai ge­riau­sia, nes į ją ga­li­ma žiū­rė­ti iš vi­sų pu­sių, tuo me­tu dau­gu­ma dar­bų bu­vo pri­tai­ky­ti žiū­rė­ji­mui tik iš prie­kio.

Jis taip pat su­ti­ko su kri­ti­ka, kad skulp­tū­ra ke­lia dis­ku­si­jų dėl pa­na­šu­mo į so­viet­me­čio skulp­tū­ras, at­spin­di dar XIX am­žiaus sti­lis­ti­ką. G.Ka­ra­lius pa­žy­mė­jo, kad šiuo po­žiū­riu skulp­tū­ra erd­vė­je tin­ka, nes at­spin­di bū­tent to lai­ko kon­teks­tą.

Mies­to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Pa­kal­nis sa­ko, kad pri­tai­kant idė­ją aikš­tė­je, rei­kės at­lik­ti dar daug pa­tai­sy­mų, per­da­ry­ti ir pa­tį ma­ke­tą. Jis ti­ki­si, kad aikš­tė ir pa­mink­las bus už­baig­ti iki ki­tų me­tų Va­sa­rio 16-osios.

„95 pro­cen­tai žmo­nių, ku­rie skulp­tū­rą žiū­rės, tu­ri ja­me ir pa­ma­ty­ti J.Ba­sa­na­vi­čių, o ne ieš­ko­ti pa­slėp­tų min­čių, kad au­to­rius, da­ry­da­mas kaž­ko­kią abs­trak­čią kom­po­zi­ci­ją, tu­rė­jo ome­ny­je kaž­ko­kias abs­trak­čias idė­jas. Mes ši­to­je vie­to­je sta­to­me pa­mink­lą is­to­ri­nei as­me­ny­bei ir to­je vie­to­je tas is­to­ris­ti­nis, kla­si­ki­nis trak­ta­vi­mas – ir Le­ni­nui bu­vo kla­si­ki­nis vaiz­da­vi­mas (....) nė­ra nie­ko blo­go. Ir Lon­do­ne to­kių pa­mink­lų daug ir jie sta­to­mi iki šiol“,– kri­ti­ką ban­dė at­rem­ti M.Pa­kal­nis.

Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jui bus skir­tas 5 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas, ati­tin­ka­mai 4, 3 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­niais pri­zais bus ap­do­va­no­ti an­tro­sios ir tre­čio­sios, po 2,5 tūkst. eu­rų gaus ket­vir­to­sios ir penk­to­sios vie­tos lai­mė­to­jai.

Dėl J.Ba­sa­na­vi­čiaus at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo Vil­niu­je ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma nuo 2014-ųjų pa­bai­gos.

J.Ba­sa­na­vi­čius yra vie­nas iš ryš­kiau­sių XIX am­žiaus pa­bai­gos tau­ti­nio at­gi­mi­mo pra­di­nin­kų. Jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną pa­skel­bė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.