Paskelbė konkursą į KPD vadovo pareigas
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­kur­są į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus par­ei­gas. Kon­kur­sas skel­bia­mas bir­že­lio pa­bai­go­je pa­si­bai­gus anks­tes­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­rės ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Kandidatas privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Jis taip pat turi būti susipažinęs su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis ir kitais tarptautiniais dokumentais, susijusiais su kultūros paveldo apsauga, Europos Sąjungos paveldosauginiais principais ir reikalavimais, tarptautinėmis sutartimis kultūros paveldo apsaugos srityje, Lietuvos teisės aktais, nustatančiais nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, kitais teisės aktais būtinais įgyvendinat direktoriaus funkcijas.

Kultūros paveldo departamento vadovas skiriamas 4 metų laikotarpiui.

D. Varnaitė Kultūros paveldo departamentui vadovavo nuo 2008 metų.